Informacje dla autorów

W „Studiach Medioznawczych”, kwartalniku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, publikujemy artykuły naukowe, komunikaty, recenzje i sprawozdania. Artykuły ukazują się w językach kongresowych (angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim), opatrzone polskim i angielskim abstraktem oraz słowami kluczowymi. Przesłanie tekstu do redakcji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i jest równoznaczne ze zgodą autora na poddanie się procedurze recenzyjnej typu double blind review oraz na publikację pracy w formie elektronicznej jako pierwotnej wersji czasopisma w typie wolnego dostępu (open access).

Podstawowymi kryteriami przyjęcia artykułu do druku w „Studiach Medioznawczych” są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego poprawność logiczna i językowa. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej oraz kryteriów określonych w instrukcji wydawniczej, nie będą przyjmowane.

Obowiązkiem autora w kolejnych etapach procedury wydawniczej jest ustosunkowanie się do wszystkich uwag recenzentów (pod rygorem odrzucenia pracy w całości) oraz wykonanie korekty autorskiej we wskazanym przez redakcję terminie (niezrealizowanie tego zadania skutkuje publikacją artykułu bez poprawek autora).

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem.

Po przyjęciu artykułu do druku autorzy są zobowiązani do przesłania na adres redakcji dwóch egzemplarzy podpisanej i uzupełnionej umowy licencyjnej, określającej szczegółowe warunki publikacji tekstu na łamach „Studiów Medioznawczych” na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).

Fakt nadesłania materiału do publikacji w „Studiach Medioznawczych” jest rozumiany jako deklaracja autora, że nadesłany materiał jest oryginalny, nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Czy jesteś zainteresowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której są zamieszczone zasady obowiązujące w czasopiśmie oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie.