O czasopiśmie

W „Studiach Medioznawczych”, kwartalniku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, publikujemy artykuły naukowe, komunikaty, recenzje i sprawozdania. Profil czasopisma określony jest obszarem badań nauk o komunikacji społecznej i mediach. Artykuły ukazują się w językach kongresowych (angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim), opatrzone polskim i angielskim abstraktem oraz słowami kluczowymi. 

Przesłanie tekstu do redakcji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i jest równoznaczne ze zgodą autora na poddanie się procedurze recenzyjnej typu double blind review oraz na publikację pracy w formie elektronicznej jako pierwotnej wersji czasopisma w typie wolnego dostępu (open access).

Od nr. 1(76)/2019 „Studia Medioznawcze” ukazują się jedynie w wersji cyfrowej.

Podstawowymi kryteriami przyjęcia artykułu do publikacji w „Studiach Medioznawczych” są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego poprawność logiczna i językowa. Prace, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej oraz kryteriów określonych w instrukcji wydawniczej, nie będą przyjmowane.

Obowiązkiem autora w kolejnych etapach procedury wydawniczej jest ustosunkowanie się do wszystkich uwag recenzentów (pod rygorem odrzucenia tekstu w całości) oraz wprowadzenie poprawek we wskazanym przez redakcję terminie.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem.

Po przyjęciu artykułu do druku autorzy są zobowiązani do przesłania na adres redakcji dwóch egzemplarzy podpisanej umowy licencyjnej, określającej szczegółowe warunki publikacji tekstu na łamach „Studiów Medioznawczych” na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0).

Nadesłanie materiału do publikacji w „Studiach Medioznawczych” jest rozumiane jako deklaracja autora, że materiał ten jest oryginalny, nie został wcześniej opublikowany ani przekazany do publikacji w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich.