W „Studiach Medioznawczych”, kwartalniku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, publikujemy artykuły naukowe, komunikaty, recenzje i sprawozdania. Artykuły ukazują się w językach kongresowych (angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim), opatrzone polskim i angielskim abstraktem oraz słowami kluczowymi. Przesłanie tekstu do redakcji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i jest równoznaczne ze zgodą autora na poddanie się procedurze recenzyjnej typu double blind review oraz na publikację pracy w formie elektronicznej jako pierwotnej wersji czasopisma w typie wolnego dostępu (open access).

Podstawowymi kryteriami przyjęcia artykułu do druku w „Studiach Medioznawczych” są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego poprawność logiczna i językowa. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej oraz kryteriów określonych w instrukcji wydawniczej, nie będą przyjmowane. Materiały wraz z wypełnioną metryką tekstu należy przesłać mailem do redakcji: studiamedioznawcze@uw.edu.pl a oświadczenie (trzecia strona metryki tekstu) można albo zeskanować i również przesłać mailem, albo wydrukować, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Redakcja „Studiów Medioznawczych”, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa.

Obowiązkiem autora w kolejnych etapach procedury wydawniczej jest ustosunkowanie się do wszystkich uwag recenzentów (pod rygorem odrzucenia pracy w całości) oraz wykonanie korekty autorskiej we wskazanym przez redakcję terminie (niezrealizowanie tego zadania skutkuje publikacją artykułu bez poprawek autora). Autor jest również zobowiązany do przesłania na adres mailowy redakcji krótkiej informacji biograficznej, która zawiera: tytuł/stopień naukowy lub zawodowy autora, aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko, zainteresowania badawcze, ogólnodostępny adres mailowy.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem.

Po przyjęciu artykułu do druku autorzy są zobowiązani do przesłania na adres redakcji dwóch egzemplarzy podpisanej i uzupełnionej umowy licencyjnej, określającej szczegółowe warunki publikacji tekstu na łamach „Studiów Medioznawczych” na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).

Fakt nadesłania materiału do publikacji w „Studiach Medioznawczych” jest rozumiany jako deklaracja autora, że nadesłany materiał jest oryginalny, nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.