Polityka prywatności czasopisma "Studia Medioznawcze".

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.

W związku z wejściem w życie RODO (pełna nazwa RODO to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), przedstawiamy Państwu informację na temat danych osobowych autorów i recenzentów.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marcin Pałys, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest ……., e-mail: iod@adm.uw.edu.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie pracy do druku/recenzji.
 5. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy – w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe.
 6. Mogą̨ Państwo złożyć do nas wniosek o:
  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych
  • sprostowanie danych, gdy są̨ one nieprawidłowe
  • przeniesienie danych w przypadkach określonych w RODO
  • usunięcie lub ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych.
  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą̨ Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez redaktora naczelnego czasopisma i archiwizowane na dwóch nośnikach pamięci, z których jeden będzie przechowywany w siedzibie Wydawcy ……... Dane będą przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.