Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe wymagania redakcyjne. Teksty, które ich nie spełniają, mogą zostać odrzucone.
 • Do tekstu dołączono plik z następującymi informacjami o autorze: imię i nazwisko, afiliacja (nazwa uczelni i jej jednostki organizacyjnej, nazwa podmiotu innego rodzaju bądź informacja o braku afiliacji), tytuł lub stopień naukowy lub zawodowy, adres e-mail, numer telefonu, numer ORCID, a także tytuł zgłaszanego tekstu. Dotyczy to każdego tekstu, również sprawozdania czy recenzji książki.
 • Plik z tekstem został zanonimizowany (nie dotyczy sprawozdań i recenzji). W tym celu należy kliknąć w plik prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Właściwości" i zakładkę "Szczegóły", a następnie kolejno polecenia "Usuń właściwości i informacje osobiste", "Usuń następujące właściwości z tego pliku:", "Zaznacz wszystko" i "OK". Również sam tekst nie powinien zawierać wskazówek dotyczących tego, kto jest jego autorem (nie dotyczy sprawozdań i recenzji).
 • Tekst jest napisany w formie bezosobowej, chyba że uzasadnione jest odstępstwo od tej formy.
 • Plik z tekstem zawiera tytuł, abstrakt i słowa kluczowe (przed tekstem właściwym) oraz bibliografię załącznikową (po tekście właściwym). Wymienione elementy są także zawarte w metadanych zgłoszenia. Nie dotyczy to sprawozdań i recenzji – dołączenie do nich abstraktu, słów kluczowych i bibliografii jest opcjonalne.
 • Abstrakt zawiera następujące sekcje: cel/teza, koncepcja/metody badań, wyniki i wnioski, oryginalność/wartość poznawcza. Nazwy tych sekcji są wyróżnione w abstrakcie.
 • Bibliografia załącznikowa oraz odesłania bibliograficzne zostały sporządzone zgodnie z instrukcją wydawniczą. Wszystkie odesłania bibliograficzne (także do źródeł internetowych) znajdują się w tekście głównym (a nie w przypisach). Podano numer DOI tych pozycji bibliograficznych, które go posiadają.
 • W metadanych zgłoszenia podano numer ORCID autora/ki i – jeśli występuje – jego_jej afiliację instytucjonalną.

Wytyczne dla autorów

Nabór tekstów ma charakter ciągły.

Składany tekst nie może być przedmiotem wcześniejszej publikacji.

Teksty powinny spełniać warunki formalne opisane poniżej oraz – w sposób bardziej szczegółowy – w instrukcji wydawniczej (link). W przeciwnym razie nie będą mogły zostać poddane procedurze recenzyjnej.

Jeżeli mimo lektury instrukcji wydawniczej pojawią się wątpliwości dotyczące redakcyjnego przygotowania tekstu, proszę kierować się sposobem redakcji przyjętym w ostatnio opublikowanych numerach „Studiów Medioznawczych”.

Uwagi ogólne

 • Artykuł nie może przekraczać 40 tys. znaków (ze spacjami).

 • Komunikat, recenzja, sprawozdanie nie mogą przekraczać 15 tys. znaków.

 • Tytuł artykułu powinien mieć wysoką wartość informacyjną, nie powinien zawierać skrótów ani przenośni.

 • Do artykułu należy dołączyć abstrakt o długości nieprzekraczającej 300 słów. W przypadku tekstów innych niż artykuł abstrakt nie jest obowiązkowy.

 • Abstrakt powinien być podzielony na następujące części (należy umieścić także same nazwy tych części, dodatkowo je pogrubiając):
  • cel/teza,
  • koncepcja/metody badań,
  • wyniki i wnioski,
  • oryginalność/wartość poznawcza.

 • Artykuł powinien być opisany słowami kluczowymi (maksymalnie pięcioma); należy unikać stosowania terminów zbyt ogólnych oraz skrótów. W przypadku tekstów innych niż artykuł umieszczenie słów kluczowych nie jest obowiązkowe.

 • Artykułu powinien być podzielony pogrubionymi śródtytułami (ale nie może rozpoczynać się od śródtytułu); w pierwszej części wskazane jest podanie informacji wprowadzających w problematykę prezentowaną w tekście, w ostatniej – sformułowanie wniosków i podsumowanie rozważań.

 • Wykaz skrótów lub skrótowców stosowanych w artykule należy umieścić na jego końcu w osobnej sekcji, przed bibliografią załącznikową.

 • Na końcu tekstu należy umieścić bibliografię załącznikową (przedmiotową – zawierającą wyłącznie pozycje cytowane w tekście). Szczegółowe zasady zapisu pozycji bibliograficznych są zawarte poniżej oraz w instrukcji wydawniczej.

Informacje na temat autorów

 • Tekst nie może zawierać wskazówki, kto jest jego autorem, a plik z tekstem powinien zostać zanonimizowany (nie dotyczy sprawozdań i recenzji). Instrukcja anonimizacji tekstu znajduje się powyżej na "liście kontrolnej".

 • Plik z informacjami o autorze powinien być załączony osobno i zawierać informacje wymienione wyżej w ramach "listy kontrolnej" (dotyczy to także sprawozdań i recenzji).

 • Tekst powinien być napisany w formie bezosobowej, chyba że uzasadnione jest odstępstwo od tej formy.

 • W przypadku publikacji wieloautorskiej należy wskazać, kto jest autorem głównym, a w systemie zaznaczyć, z którym autorem będzie prowadzona dalsza korespondencja.

Formatowanie

 • Teksty powinny być zapisane w programie Word (doc lub docx), czcionką Times New Roman, 12 pkt, z interlinią 1,15 lub 1,5 wiersza; tekst justowany (krawędzie na szerokość składu).

 • Tekst powinien być podany standardowo, tj. bez automatycznego formatowania.

 • Wcięcia akapitowe należy wykonywać tabulatorem.

 • Nie należy stosować podkreśleń, należy unikać pogrubień, a zwroty obcojęzyczne (np. know-how, power ratio, sensu stricto) należy wyróżniać kursywą.

 • Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, grup roboczych, sekcji, cykli tematycznych, serii, programów, paneli należy podawać tekstem prostym w cudzysłowie.

 • Cytaty należy podawać pismem prostym w cudzysłowach (nie kursywą).

 • Cytaty i przykłady dłuższe niż jedno zdanie powinny być graficznie wyróżnione za pomocą mniejszej interlinii i mniejszej szerokości składu (zob. np.: https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/727/625 – przedostatnia strona pliku).

 • Cytat w cytacie proszę zaznaczać cudzysłowem ostrokątnym skierowanym ostrzem do wewnątrz: »…«.

Odesłania bibliograficzne w tekście

 • W przyjętym w „Studiach Medioznawczych” stylu APA 6 nie stosuje się przypisów dolnych. Informacje o źródle należy umieszczać w tekście głównym i podawać w nawiasie okrągłym, wpisując nazwisko autora oraz rok ukazania się publikacji, np. (Lem, 2009). W przypadku odwoływania się do konkretnego fragmentu tekstu lub cytowania w nawiasie należy również umieścić numery stron, np. (Lem, 2009, s. 3). Nazwisko, rok publikacji oraz numery stron należy rozdzielić przecinkami.

 • W przypadku odwoływania się do kilku pozycji bibliograficznych należy umieścić je w jednym nawiasie, oddzielając je średnikami, np. (Lem, 2009; Pirx, 2015; Tichy, 1989).

 • Jeżeli cytowana jest więcej niż jedna publikacja danego autora, po nazwisku należy podać rok każdej z nich, np. (Entman, 2006, 2014; Iyengar, 2009). Jeżeli obie publikacje autora zostały wydane w tym samym roku, do roku należy dodać litery alfabetu, np. (Mitchell, 2006a, 2006b).

 • Jeżeli w tekście wymieniamy nazwisko autora, w nawiasie podajemy jedynie rok publikacji (oraz strony – koniecznie w przypadku cytatu), np.:

Kawka (2009) potwierdziła istnienie zależności między poziomem wykształcenia a częstotliwością robienia zakupów online.

Kawka (2009) potwierdziła istnienie zależności między poziomem wykształcenia a częstotliwością robienia zakupów online (s. 123–125).

Jak twierdzi Kawka (2009), „istnienie zależności pomiędzy poziomem wykształcenia a częstotliwością robienia zakupów online zostało potwierdzone” (s. 123–125).

 • Jeżeli publikacja ma dwóch autorów, za każdym razem należy podawać nazwiska obojga, łącząc je znakiem „&”, np. (Woźniak & Rogalski, 2010).

 • Jeżeli publikacja ma od trzech do pięciu autorów, w przypadku pierwszego cytowania w tekście należy podać nazwiska wszystkich autorów, oddzielając je przecinkami, a ostatnie – poprzedzone znakiem „&”, np. (Kacperski, Głowacki, Szulski & Nowak, 2014). W przypadku kolejnych cytowań przypis jest skracany do nazwiska pierwszego autora i skrótu „et al.”, np. (Kacperski et al., 2014).

 • Jeżeli publikacja ma powyżej sześciu autorów, w przypadku pierwszego cytowania i kolejnych przypis jest skracany do nazwiska pierwszego autora i skrótu „et al.”, np. (Konarski et al., 2014).

 • Jeśli w pracy cytuje się publikacje różnych autorów noszących to samo nazwisko, należy w nawiasie wpisać inicjał imienia, nawet w przypadku różnych dat publikacji, np.:

  Badania empiryczne (A. Kowalska, 2014; Ciołek, 2003) potwierdzają trafność tych wniosków, jednak stawiano pytania, co do możliwości ich zastosowania w warunkach polskich (G. Kowalska, 2016).

 • Zasady dotyczące tworzenia przypisów dla jednego lub kilku autorów stosowane są analogicznie dla publikacji zbiorowych pod redakcją jednego lub kilku redaktorów.

 • W przypadku publikacji anonimowej w przypisie umieszcza się kilka pierwszych słów tytułu w cudzysłowie oraz rok publikacji, np. („W obronie demokracji konstytucyjnej”, 2017).

 • W przypadku publikacji, której daty nie można ustalić (np. strona internetowa), w miejsce daty wstawia się skrót „b.d.” (bez daty), lub „n.d.” (no date), np. (Borkowska, b.d.), (Smith, n.d.).

Bibliografia załącznikowa

 • Bibliografia załącznikowa, z pełnymi opisami pozycji bibliograficznych, powinna zostać ułożona w porządku alfabetycznym.

 • Prawidłowy zapis różnego typu pozycji przedstawiono na przykładach poniżej. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na to, które elementy opisu wyróżniane są kursywą.

Barthes, R. (1985). Retoryka obrazu. Pamiętnik Literacki, 3(76), 289–302.

Kapuściński, R. (2021). Jeszcze dzień życia. Warszawa: Czytelnik.

Dutton, W. H., & Loader, B. D. (Eds.). (2004). Digital Academe: New Media in Higher Education and Learning. London: Routledge.

Morris, D. (2003). Globalization and Media Democracy: The Case of Indymedia. In D. Schuler & P. Day (Eds.), Shaping the network society: The new role of civil society in cyberspace (pp. 325–352). New York: MIT Press.

 • Podawane w opisie bibliograficznym skróty powinny być zapisywane w języku cytowanej publikacji, np.:

Bates, M. (2005). An Introduction to Metatheories, Theories, and Models. In K. E. Fisher, S. Erdelez, & L. McKechnie (Eds.), Theories of Information Behavior: A Researcher's Guide (pp. 1–24). Medford, New Jersey: Information Today, Inc.

Mazur, T. (2013). Grywalizacja w nauczaniu języków obcych. W T. D. Kolasińska, B. Kopacz & W. Piech (Red.), Innowacje w nauczaniu początkowym (s. 34–46). Warszawa: Wydawnictwo Piast.

 • Należy podać numer DOI (w formacie linku) w przypadku tych cytowanych publikacji, które go posiadają, np.:

  Goban-Klas, T. (2020). Media w płynnej pandemii 2020. Komunikacja w czasie lockdownu: oddzielnie, ale razem. Studia Medioznawcze, 21(4), 718–733. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.4.288

Materiały ilustracyjne

 • Należy dochować jak największej staranności przy doborze materiału ikonograficznego, który powinien być dobrej jakości, tj. mieć wyraźne barwy i dobrą rozdzielczość (czytelność).

 • Należy wskazać źródło pochodzenia (adres bibliograficzny) materiału ilustracyjnego. W przypadku tabeli czy wykresów opracowanych samodzielnie, należy to zaznaczyć (Źródło: opracowanie własne).

 • Tabele, wykresy, zdjęcia, ilustracje, rysunki powinny mieć własną numerację i tytuły oraz być zapisywane odpowiednio: tabela 1, wykres 1, fot. 1, il. 1, rys. 1.

 • Tytuł należy – w przypadku tabeli – umieścić nad nią, w przypadku wykresów, rysunków czy zdjęć – pod nimi.

 • Należy unikać zwrotów „poniższa/powyższa tabela” (wykres, zdjęcie, rysunek, ilustracja), lecz podać w nawiasie jej numer, np. (tabela 1).

Pisownia aktów normatywnych:

 • skrót tytułu Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer i pozycję aktu należy zapisywać następująco: Dz.U. Nr 96 poz. 590 ze zm. lub Dz.U. z 1993 r. Nr 16 poz. 48 ze zm. art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a (małe litery, bez kropek po liczebniku, bez przecinków); art. 5 § 3 ust. 3 lit. b;
 • tytuły aktów prawa krajowego należy podawać małą literą, np. ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim; kodeks postępowania cywilnego; ale: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucja RP; art. 14 Konstytucji;
 • dopuszcza się stosowanie skrótów: k.p.c. lub kpc (kodeks postępowania cywilnego); pr.pr. (prawo prasowe);
 • w tytułach aktów prawa międzynarodowego pierwszy wyraz należy pisać dużą literą, np. Konwencja o ochronie wód, Karta praw człowieka i podstawowych wolności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności czasopisma "Studia Medioznawcze"

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy.

 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.

W związku z wejściem w życie RODO (pełna nazwa RODO to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), przedstawiamy Państwu informację na temat danych osobowych autorów i recenzentów.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marcin Pałys, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora, e-mail: iod@adm.uw.edu.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie pracy do druku/recenzji.

 5. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy – w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe.

 6. Mogą̨ Państwo złożyć do nas wniosek o:

  1. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych

  2. sprostowanie danych, gdy są̨ one nieprawidłowe

  3. przeniesienie danych w przypadkach określonych w RODO

  4. usunięcie lub ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą̨ Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez redaktora naczelnego czasopisma i archiwizowane na dwóch nośnikach pamięci, z których jeden będzie przechowywany w siedzibie Wydawcy, którym jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa. Dane będą przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.