Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst zapisano w formacie Word – doc lub docx.
 • Do tekstu dołączono plik z informacjami o autorze (zakres informacji jest sprecyzowany w instrukcji wydawniczej). Dotyczy to każdego tekstu, także sprawozdania czy recenzji książki.
 • Tekst został zanonimizowany (nie dotyczy sprawozdań i recenzji). W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w plik z tekstem, wybrać polecenie "Właściwości" i zakładkę "Szczegóły", a następnie kolejno polecenia "Usuń właściwości i informacje osobiste", "Usuń następujące właściwości z tego pliku:", "Zaznacz wszystko" i "OK".
 • Tekst nie zawiera wskazówek dotyczących tego, kto jest jego autorem (nie dotyczy sprawozdań i recenzji).
 • Tekst jest napisany w formie bezosobowej, chyba że uzasadnione jest odstępstwo od tej formy.
 • Plik z tekstem zawiera tytuł, abstrakt i słowa kluczowe (przed tekstem właściwym) oraz bibliografię załącznikową (po tekście właściwym). Wymienione elementy są także zawarte w metadanych zgłoszenia. Nie dotyczy to sprawozdań i recenzji – zawarcie w nich abstraktu, słów kluczowych i bibliografii jest opcjonalne.
 • Abstrakt zawiera następujące sekcje: cel/teza, koncepcja/metody badań, wyniki i wnioski, oryginalność/wartość poznawcza. Nazwy tych sekcji są zawarte w abstrakcie.
 • Bibliografia załącznikowa oraz odesłania bibliograficzne zostały sporządzone zgodnie z instrukcją wydawniczą. Wszystkie odesłania bibliograficzne (także do źródeł internetowych) znajdują się w tekście głównym (a nie w przypisach).
 • Podano numer DOI dla pozycji bibliograficznych. W przypadku pozycji bez DOI wymagane jest podanie URL.
 • W metadanych zgłoszenia podano numer ORCID autora_ki i – jeśli występuje – jego_jej afiliację instytucjonalną (w języku zarówno polskim, jak i angielskim; chodzi wyłącznie o nazwę jednostki nadrzędnej, np. uczelni).

Wytyczne dla autorów

Nabór tekstów ma charakter ciągły.

Pełny tekst instrukcji wydawniczej w formacie PDF znajduje się pod tym linkiem. Poniżej przedstawione są jedynie podstawowe informacje.

Teksty nadsyłane do redakcji „Studiów Medioznawczych” powinny spełniać wszystkie warunki formalne opisane w instrukcji, w przeciwnym razie nie będą mogły zostać poddane procedurze recenzyjnej.

W razie wątpliwości proszę spojrzeć na ostatnio publikowane teksty.

Uwagi ogólne

 • Artykuł nie może przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami).
 • Komunikat, recenzja, sprawozdanie nie mogą przekraczać 15 000 znaków.
 • Tytuł artykułu powinien mieć wysoką wartość informacyjną; nie powinien zawierać ani skrótów, ani przenośni.
 • Długość abstraktu nie powinna przekraczać 300 słów.
 • Abstrakt powinien zawierać następujące sekcje:
  • cel/teza
  • koncepcja/metody badań
  • wyniki i wnioski
  • oryginalność/wartość poznawcza.
 • Wyróżnione wyżej nazwy sekcji powinny być zawarte w abstrakcie i pogrubione.
 • Artykuł powinien być opisany słowami kluczowymi (maksymalnie 5) podanymi w kolejności alfabetycznej; należy unikać stosowania terminów ogólnych oraz skrótów.
 • Tekst artykułu powinien być podzielony pogrubionymi śródtytułami (ale nie może rozpoczynać się od śródtytułu); w pierwszej części wskazane jest podanie informacji wprowadzających w problematykę prezentowaną w artykule, w ostatniej – sformułowanie wniosków i podsumowanie rozważań.
 • Wykaz skrótów stosowanych w tekście należy umieścić na końcu artykułu w osobnej sekcji, przed bibliografią załącznikową.
 • Na końcu tekstu należy umieścić bibliografię załącznikową (zawierającą wyłącznie pozycje cytowane w tekście) – szczegółowe wskazówki, zob. Postać przypisów w APA 6th
 • Po uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch anonimowych recenzentów oraz przyjęciu przez redakcję artykułu do druku autor zostanie poproszony o złożenie deklaracji posiadania praw autorskich do tekstu (składany tekst nie może być przedmiotem wcześniejszej publikacji).

Informacje na temat autorów

 • Skierowany do redakcji artykuł nie może zawierać wskazówki, kto jest jego autorem. Plik z informacjami o autorze powinien być załączony osobno i zawierać w następującej kolejności: imię i nazwisko, afiliację, adres korespondencyjny, adres e-mail, tytuł artykułu.
 • W przypadku wielu autorów ich imiona i nazwiska, wraz z dodatkowymi informacjami wyszczególnionymi powyżej, należy oddzielić średnikami. W nawiasie można podać pisownię imienia i nazwiska w alfabecie właściwym dla autora, innym niż łaciński.
 • W przypadku publikacji wielu autorów należy wskazać, kto jest autorem głównym, z którym będzie prowadzona korespondencja dotycząca publikacji tekstu.

Formatowanie

 • Teksty nadsyłane do redakcji powinny być zapisane w programie WORD, czcionką Times New Roman, 12 pkt, z interlinią 1,5 wiersza; tekst justowany (krawędzie na szerokość składu).
 • Tekst powinien być podany standardowo, tj. bez automatycznego formatowania.
 • Wcięcia akapitowe należy wykonywać tabulatorem.
 • Nie należy stosować podkreśleń i pogrubień, a zwroty obcojęzyczne (np. know-how, power ratio) należy wyróżniać kursywą.
 • Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, grup roboczych, sekcji, cykli tematycznych, serii, programów, paneli należy podawać tekstem prostym w cudzysłowie.
 • Cytaty należy podawać pismem prostym w cudzysłowach; cytat w cytacie proszę zaznaczać cudzysłowem ostrokątnym skierowanym ostrzem do wewnątrz wyrazu »...«;
 • Cytaty i przykłady dłuższe niż jedno zdanie powinny być graficznie wyróżnione w tekście za pomocą mniejszej interlinii i mniejszej szerokości składu, np.:

„Zaprezentowane tu badanie pokazuje, że – przynajmniej w odniesieniu do badanej elity in spe – jesteśmy raczej snobami i rzadko kiedy potrafi my ocenić prawdziwą sztukę. Jeśli coś jest podane w kontekście źródła, które uważamy za uznane, możemy zaakceptować niemal każdą szmirę (…)” (Wasilewski, 2017, s. 32).

Materiały ilustracyjne

 • Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy, rysunki, zdjęcia) powinny mieć własną numerację oraz tytuły rozpoczynane wielką literą, i być zapisane odpowiednio: Tabela 1., Wykres 1., Fot. 1., Rys. 1.
 • Tytuł należy – w przypadku tabeli – umieścić nad nią, w przypadku wykresów, rysunków, zdjęć – pod nimi.
 • Podpisów pod ilustracje i informacji o źródle nie należy kończyć kropką, chyba że należy ona do skrótu; gdy podpis jest wielozdaniowy, to każde zdanie należy zakończyć kropką, z wyjątkiem ostatniego.
 • Należy unikać zwrotów „poniższa/powyższa tabela” (wykres, zdjęcie, rysunek), lecz podać w nawiasie jej numer, np. (tabela 1.).
 • Należy dochować jak największej staranności przy doborze materiału ikonograficznego, który powinien być dobrej jakości, tj. mieć wyraźne barwy i dobrą rozdzielczość (czytelność).

Postać przypisów i bibliografii w APA 6TH STYLE

 1. W APA 6th style nie stosuje się przypisów dolnych. Informacje o źródle należy umieszczać w tekście głównym i podawać w nawiasie okrągłym, wpisując nazwisko autora oraz rok ukazania się publikacji, np. (Malinowska, 2009). W przypadku odwoływania się do konkretnego fragmentu tekstu lub cytowania w nawiasie należy również umieścić numery stron, np. (Malinowska, 2009, s. 3). Nazwisko, rok publikacji oraz numery stron należy rozdzielić przecinkami.
 2. Bibliografia (załącznikowa = przedmiotowa = cytowania), z pełnymi opisami pozycji bibliograficznych, powinna znajdować się na końcu tekstu i zostać uszeregowana w porządku alfabetycznym.
 3. W przypadku odwoływania się do kilku pozycji bibliograficznych należy umieścić odniesienia w jednym nawiasie, oddzielając poszczególne cytowania średnikami, np. (Davies, 2014; Jones, 2015; Malinowska, 2009). Pozycje w nawiasie powinny być uszeregowane w porządku alfabetycznym.
 4. W przypadku cytowania więcej niż jednej publikacji autora, po nazwisku należy podawać rok publikacji, np. (Davies, 2006, 2014; Malinowska, 2009). Jeżeli obie publikacje autora zostały wydane w tym samym roku, do daty należy dodać litery alfabetu, np. (Davies, 2006a, 2006b; Malinowska, 2009).
 5. Jeżeli w tekście publikacji wymieniamy nazwisko autora, w nawiasie podajemy jedynie rok publikacji (oraz ewentualnie strony), np.:
  • Malinowska (2009) potwierdziła istnienie zależności pomiędzy poziomem wykształcenia a częstotliwością robienia zakupów online.
  • Jak twierdzi Malinowska (2009): „istnienie zależności pomiędzy poziomem wykształcenia a częstotliwością robienia zakupów online zostało potwierdzone” (s. 123).
 6. Jeżeli publikacja ma dwóch autorów, za każdym razem należy podawać nazwiska obydwojga, łącząc je znakiem „&”, np. (Woźniak & Rogalski, 2010).
 7. Jeżeli publikacja ma od trzech do pięciu autorów, w przypadku pierwszego cytowania w tekście należy podawać nazwiska wszystkich autorów, oddzielając je przecinkami, a ostatnie – poprzedzone znakiem „&”, np. (Kacperski, Głowacki, Szulski & Nowak, 2014). W przypadku kolejnych cytowań przypis jest skracany do nazwiska pierwszego autora i skrótu „et al.”, np. (Kacperski et al., 2014).
 8. Jeżeli publikacja ma powyżej sześciu autorów, w przypadku pierwszego cytowania i kolejnych przypis jest skracany do nazwiska pierwszego autora i skrótu „et al.”, np. (Konarski et al., 2014).
 9. W przypadku cytowania pozycji wielu autorów w tekście należy postępować według następującego schematu:

Pierwsze cytowanie w tekście:

  • Jak wskazują badania Kacperskiego, Głowackiego, Szulskiego i Nowaka (2014)…
  • Badania (Kacperski, Głowacki, Szulski & Nowak, 2014) wskazują…

Kolejne cytowanie w tekście:

  • Jak wskazują badania Kacperskiego i współpracowników (2014)…
  • Badania (Kacperski et al., 2014) wskazują…
 1. Jeśli w pracy cytuje się publikacje różnych autorów noszących to samo nazwisko, należy w nawiasie wpisać inicjał imienia, nawet w przypadku różnych dat publikacji, np. Badania (A. Kowalska, 2014; Ciołek, 2003) potwierdzają trafność tych wniosków, jednak stawiano pytania, co do możliwości ich zastosowania w warunkach polskich (G. Kowalska, 2016).
 2. Zasady dotyczące tworzenia przypisów dla jednego lub kilku autorów stosowane są analogicznie dla publikacji zbiorowych pod redakcją jednego lub kilku redaktorów.
 3. W przypadku publikacji anonimowej w przypisie umieszcza się kilka pierwszych słów tytułu w cudzysłowie oraz rok publikacji, np. („W obronie demokracji”, 2017).
 4. W przypadku publikacji, w której nie można ustalić daty publikacji (np. strona internetowa) w miejsce daty wstawia się skrót „b.d.” (bez daty), lub „n.d.”(no date), np. (Borkowska, b.d.), (Fisher, n.d.).
 5. Podawane w przypisach skróty powinny być stosowane w języku publikacji, która jest cytowana, np.:
  • Bates, M. (2005). An Introduction to Metatheories, Theories, and Models. In K. E. Fisher, S. Erdelez, & L. McKechnie (Eds.), Theories of Information Behavior: A Researcher's Guide (pp. 1–24). Medford, New Jersey: Information Today, Inc.
  • Mazur, T. (2013). Grywalizacja w nauczaniu języków obcych. W T.D. Kolasińska, B. Kopacz & W. Piech (Red.), Innowacje w nauczaniu początkowym (s. 34–46). Warszawa: Wydawnictwo Piast.
 6. Pisownia aktów normatywnych:
  •  Skrót tytułu Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer i pozycję aktu należy zapisywać następująco: Dz.U. Nr 96 poz. 590 ze zm. lub Dz.U. z 1993 r. Nr 16 poz. 48 ze zm. art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a (małe litery, bez kropek po liczebniku, bez przecinków); art. 5 § 3 ust. 3 lit. b;
  • tytuły aktów prawa krajowego należy podawać małą literą, np. ustawa z dnia 4,lutego 1994 r. o prawie autorskim; kodeks postępowania cywilnego; ale: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; art. 14 Konstytucji;
  •  dopuszcza się stosowanie skrótów: k.p.c. lub kpc (kodeks postępowania cywilnego); pr.pr. (prawo prasowe);
  • w tytułach aktów prawa międzynarodowego pierwszy wyraz należy pisać dużą literą, np. Konwencja o ochronie wód, Karta praw człowieka.

Artykuły

Zasady domyślne

Sprawozdania z konferencji

Tu są sprawozdania z konferencji

Polityka prywatności

Polityka prywatności czasopisma "Studia Medioznawcze"

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy.

 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.

W związku z wejściem w życie RODO (pełna nazwa RODO to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), przedstawiamy Państwu informację na temat danych osobowych autorów i recenzentów.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marcin Pałys, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora, e-mail: iod@adm.uw.edu.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie pracy do druku/recenzji.

 5. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy – w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe.

 6. Mogą̨ Państwo złożyć do nas wniosek o:

  1. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych

  2. sprostowanie danych, gdy są̨ one nieprawidłowe

  3. przeniesienie danych w przypadkach określonych w RODO

  4. usunięcie lub ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą̨ Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez redaktora naczelnego czasopisma i archiwizowane na dwóch nośnikach pamięci, z których jeden będzie przechowywany w siedzibie Wydawcy, którym jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa. Dane będą przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.