Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Podano numer DOI dla pozycji biograficznych
 • Bibliografia załącznikowa oraz przypisy zostały sporządzone zgodnie z instrukcją wydawniczą czasopisma „Studia Medioznawcze”.

Wytyczne dla autorów

Pełny tekst instrukcji wydawniczej czasopisma „Studia Medioznawcze” w formacie PDF. Poniżej przedstawione są jedynie podstawowe informacje.

Teksty nadsyłane do redakcji „Studiów Medioznawczych” powinny spełniać wszystkie warunki formalne opisane w instrukcji, w przeciwnym razie nie będą mogły zostać poddane procedurze recenzyjnej.

Uwagi ogólne

 • Artykuł nie może przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami).
 • Komunikat, recenzja, sprawozdanie nie mogą przekraczać 15 000 znaków.
 • Tytuł artykułu powinien mieć wysoką wartość informacyjną; nie powinien zawierać ani skrótów, ani przenośni.
 • Długość abstraktu nie powinna przekraczać 500 znaków.
 • Abstrakt powinien zawierać następujące sekcje:
  • cel/teza
  • koncepcja/metody badań
  • wyniki i wnioski
  • oryginalność/wartość poznawcza.
 • Artykuł powinien być opisany słowami kluczowymi (maksymalnie 5) podanymi w kolejności alfabetycznej; należy unikać stosowania terminów ogólnych oraz skrótów.
 • Tekst artykułu powinien być podzielony pogrubionymi śródtytułami (ale nie może rozpoczynać się od śródtytułu); w pierwszej części wskazane jest podanie informacji wprowadzających w problematykę prezentowaną w artykule, w ostatniej – sformułowanie wniosków i podsumowanie rozważań.
 • Wykaz skrótów stosowanych w tekście należy umieścić na końcu artykułu w osobnej sekcji, przed bibliografią załącznikową.
 • Na końcu tekstu należy umieścić bibliografię załącznikową (zawierającą wyłącznie pozycje cytowane w tekście) – szczegółowe wskazówki, zob. Postać przypisów w APA 6th style.
 • Po uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch anonimowych recenzentów oraz przyjęciu przez redakcję artykułu do druku autor zostanie poproszony o złożenie deklaracji posiadania praw autorskich do tekstu (składany tekst nie może być przedmiotem wcześniejszej publikacji).

Informacje na temat autorów

 • Skierowany do redakcji artykuł nie może zawierać wskazówki, kto jest jego autorem. Plik z informacjami o autorze powinien być załączony osobno i zawierać w następującej kolejności: imię i nazwisko, afiliację, adres korespondencyjny, adres e-mail, tytuł artykułu.
 • W przypadku wielu autorów ich imiona i nazwiska, wraz z dodatkowymi informacjami wyszczególnionymi powyżej, należy oddzielić średnikami. W nawiasie można podać pisownię imienia i nazwiska w alfabecie właściwym dla autora, innym niż łaciński.
 • W przypadku publikacji wielu autorów należy wskazać, kto jest autorem głównym, z którym będzie prowadzona korespondencja dotycząca publikacji tekstu.

Formatowanie

 • Teksty nadsyłane do redakcji powinny być zapisane w programie WORD, czcionką Times New Roman, 12 pkt, z interlinią 1,5 wiersza; tekst justowany (krawędzie na szerokość składu).
 • Tekst powinien być podany standardowo, tj. bez automatycznego formatowania.
 • Wcięcia akapitowe należy wykonywać tabulatorem.
 • Nie należy stosować podkreśleń i pogrubień, a zwroty obcojęzyczne (np. know-how, power ratio) – wyróżniać kursywą.
 • Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, grup roboczych, sekcji, cykli tematycznych, serii, programów, paneli itp. należy podawać tekstem prostym w cudzysłowie.
 • Cytaty należy podawać pismem prostym w cudzysłowach; cytat w cytacie proszę zaznaczać cudzysłowem ostrokątnym skierowanym ostrzem do wewnątrz wyrazu »...«;
 • Cytaty i przykłady dłuższe niż jedno zdanie powinny być graficznie wyróżnione w tekście za pomocą mniejszej interlinii i mniejszej szerokości składu, np.:
  „Zaprezentowane tu badanie pokazuje, że – przynajmniej w odniesieniu do badanej elity in spe – jesteśmy raczej snobami i rzadko kiedy potrafi my ocenić prawdziwą sztukę. Jeśli coś jest podane w kontekście źródła, które uważamy za uznane, możemy zaakceptować niemal każdą szmirę (…)” (Wasilewski, 2017, s. 32).

Materiały ilustracyjne

 • Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy, rysunki, zdjęcia) powinny mieć własną numerację oraz tytuły rozpoczynane wielką literą, i być zapisane odpowiednio: Tabela 1., Wykres 1., Fot. 1. , Rys. 1.
 • Tytuł należy – w przypadku tabeli – umieścić nad nią, w przypadku wykresów, rysunków, zdjęć – pod nimi.
 • Podpisów pod ilustracje i informacji o źródle nie należy kończyć kropką, chyba że należy ona do skrótu; gdy podpis jest wielozdaniowy, to każde zdanie należy zakończyć kropką, z wyjątkiem ostatniego.
 • Należy unikać zwrotów „poniższa/powyższa tabela” (wykres, zdjęcie, rysunek), lecz podać w nawiasie jej numer, np. (tabela 1.).
 • Należy dochować jak największej staranności przy doborze materiału ikonograficznego, który powinien być dobrej jakości, tj. mieć wyraźne barwy i dobrą rozdzielczość (czytelność).

Czytaj dalej pełny tekst instrukcji wydawniczej czasopisma „Studia Medioznawcze” w formacie PDF. 

Polityka prywatności

Polityka prywatności czasopisma "Studia Medioznawcze".

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.

W związku z wejściem w życie RODO (pełna nazwa RODO to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), przedstawiamy Państwu informację na temat danych osobowych autorów i recenzentów.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marcin Pałys, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest ……., e-mail: iod@adm.uw.edu.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie pracy do druku/recenzji.
 5. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy – w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe.
 6. Mogą̨ Państwo złożyć do nas wniosek o:
  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych
  • sprostowanie danych, gdy są̨ one nieprawidłowe
  • przeniesienie danych w przypadkach określonych w RODO
  • usunięcie lub ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych.
  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą̨ Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez redaktora naczelnego czasopisma i archiwizowane na dwóch nośnikach pamięci, z których jeden będzie przechowywany w siedzibie Wydawcy ……... Dane będą przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.