O czasopiśmie

W „Studiach Medioznawczych”, kwartalniku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, publikujemy artykuły naukowe, komunikaty, recenzje i sprawozdania. Profil czasopisma określony jest obszarem badań nauk o komunikacji społecznej i mediach. Artykuły ukazują się w językach kongresowych (angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim), opatrzone polskim i angielskim abstraktem oraz słowami kluczowymi. Przesłanie tekstu do redakcji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i jest równoznaczne ze zgodą autora na poddanie się procedurze recenzyjnej typu double blind review oraz na publikację pracy w formie elektronicznej jako pierwotnej wersji czasopisma w typie wolnego dostępu (open access).

Od numeru 1(76)/2019 „Studia Medioznawcze” ukazują się jedynie w wersji cyfrowej.

Podstawowymi kryteriami przyjęcia artykułu do druku w „Studiach Medioznawczych” są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego poprawność logiczna i językowa. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej oraz kryteriów określonych w instrukcji wydawniczej, nie będą przyjmowane.

Obowiązkiem autora w kolejnych etapach procedury wydawniczej jest ustosunkowanie się do wszystkich uwag recenzentów (pod rygorem odrzucenia pracy w całości) oraz wykonanie korekty autorskiej we wskazanym przez redakcję terminie (niezrealizowanie tego zadania skutkuje publikacją artykułu bez poprawek autora).

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem.

Po przyjęciu artykułu do druku autorzy są zobowiązani do przesłania na adres redakcji dwóch egzemplarzy podpisanej i uzupełnionej umowy licencyjnej, określającej szczegółowe warunki publikacji tekstu na łamach „Studiów Medioznawczych” na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).

Fakt nadesłania materiału do publikacji w „Studiach Medioznawczych” jest rozumiany jako deklaracja autora, że nadesłany materiał jest oryginalny, nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.