Zwierzenia w internecie – nowy gatunek mowy?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.1.127

Słowa kluczowe:

forum internetowe, gatunek mowy, zwierzenie internetowe, zwierzenie tradycyjne

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest sprawdzenie, czym różnią się zwierzenia internetowe od zwierzeń tradycyjnych, czyli tych mających cechy semantyczne podawane przez semantyków i leksykografów (por. Dąbkowska, 2019). I czy te różnice są na tyle znaczące, żeby uznać zwierzenia internetowe za odrębny gatunek mowy, czy tylko za alternacyjną odmianę gatunkową, którą jednak można traktować jako – możliwy ze względu na nowe medium – wariant wzorca kanonicznego, rodzaj modyfikacji zwierzenia tradycyjnego. Metody badań: Do wniosków będą prowadzić analizy cech strukturalnych (kompozycyjnych), treściowych, stylistycznych oraz pragmatycznych właściwych zwierzeniu ujmowanemu jako gatunek mowy. Za punkt wyjścia przyjęto założenie, że zwierzenie jest gatunkiem mowy, którego specyfikę można objaśnić, wykorzystując procedury semantyczne – przez zbadanie znaczenia polskich wyrazów nazywających omawiany gatunek mowy (zwierzać się / zwierzyć się i zwierzenie). Do tego celu zostaną wykorzystane definicje znaczeniowe zawarte we współczesnych słownikach języka polskiego, słownikach synonimów oraz w pracach językoznawczych poświęconych czasownikom mówienia. Wyniki i wnioski: Zwierzenia internetowe można potraktować jako wariant gatunku znanego od dawna, jednak wypowiedzi go reprezentujące mają w obrębie gatunku charakter nieprototypowy, a więc także są zlokalizowane na peryferiach gatunku. Powstanie takiego wariantu jest związane z adaptacją tradycyjnego gatunku do nowego medium, jakim jest internet – jest to swoista remediatyzacja gatunku. Wartość poznawcza: Wartością poznawczą artykułu są analiza genologiczna oraz opis problemu prywatności w komunikacji internetowej.

Bibliografia

Bańko, M. (Red.). (2000). Inny słownik języka polskiego PWN (T. 2). Warszawa: Wydawnic-two Naukowe PWN.

Bańko, M. (Red.). (2005). Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dąbkowska, A. (2016). Adoptowani internauci – o zwierzeniach w sieci. W K. Sikora, & B. Żebrowska (Red.), Nasz język ojczysty – stan i współczesne tendencje rozwojowe (s. 35-46). Kraków: Wydawnictwo Kasper.

Doroszewski, W. (Red.). (1968). Słownik języka polskiego (T. X). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Dubisz, S. (Red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego (T. 4). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dunaj, B. (Red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga.

Greń, Z. (1994). Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku pol-skim i czeskim. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Holtz, P., Kronberger N., & Wagner W. (2012). Analyzing internet forums: A practical guide. Journal of Media Psychology, 24, 55-66. doi: 10.1027/1864-1105/a000062 DOI: https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000062

Kurzowa, Z., Kubiszyn-Mędrala, Z., Skarżyski, M., & Winiarska J. (Red.). (1998). Słownik synonimów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ludwiczak, D., Piskadłowa, A., & Tarka-Huczek E. (Red.). (1998). Słownik wyrazów blisko-znacznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Savolainen, R. (2011). Requesting and providing information in blogs and Internet discussion forums. Journal of Documentation, 67, 863-886. doi: 10.1108/00220411111164718 DOI: https://doi.org/10.1108/00220411111164718

Skorupka, S. (Red.). (1988). Słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa: Wiedza Po-wszechna.

Stasiak, P. (2009, 1 sierpnia). Ch@mstwo w sieci. Polityka, 31(2716), s. 28-32.

Szymczak, M. (Red.). (1981). Słownik języka polskiego (T. 3). Warszawa: Państwowe Wy-dawnictwo Naukowe.

Wierzbicka, A. (1987). English Speech Act Verbs. A Semantic Dictionary. Sydney: Academic Press.

Wiśniakowska, L. (Red.). (2007). Słownik synonimów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtak, M. (2004). Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe. W D. Ostaszewska (Red.), Gatunki mowy i ich ewolucja (T. II, s. 29-39). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawisławska, M. (1997). Czasowniki ujawniania tajemnicy we współczesnej polszczyźnie. W R. Grzegorczykowa, & Z. Zaron (Red.), Semantyczna struktura słownictwa i wypo-wiedzi (s. 199-213). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Żmigrodzki, P. (Red.). Wielki słownik języka polskiego (b.d.). Pobrane 16 czerwca 2019 z http://www.wsjp.pl/ DOI: https://doi.org/10.31286/JP.99.1.12

Opublikowane

02.12.2019

Jak cytować

Dąbkowska, A. (2019). Zwierzenia w internecie – nowy gatunek mowy?. Studia Medioznawcze, 21(1), 452–464. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.1.127

Numer

Dział

Artykuły