Europejska walka z dezinformacjami i nielegalnymi treściami w sieci. Obrona jakości mediów w Unii Europejskiej i w Radzie Europy

Autor

  • Alicja Jaskiernia Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.4.128

Abstrakt

Unia Europejska i Rada Europy podejmują coraz bardziej kompleksowe działania w walce tzw. postprawdą oraz nielegalnymi treściami w sieci. Cel: Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem jest ukazanie najważniejszych bieżących działań obu organizacji w obszarze polityki medialnej oraz ukazanie pierwszych efektów nakładanych  na platformy internetowe zobowiązań. Drugi cel stanowi przegląd  kluczowych tendencji na europejskim rynku audiowizualnym oraz przedstawienie aktualnych zmian w regulacjach unijnych, które dotyczą rynku mediów. Metoda: desk research (analiza ustawodawstwa, dokumentów i raportów). Wyniki i wnioski: Przegląd pozwala uzyskać obraz głównych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się organizacje paneuropejskie (oraz państwa członkowskie) w związku z dynamiką zmian w ekosystemie medialnym. Wartość poznawcza: Artykuł umożliwia zapoznanie się z aktualną działalnością Rady Europy i Unii Europejskiej w obszarze walki z dezinformacją, a także śledzenie najnowszych regulacji dotyczących mediów oraz zmian na rynku audiowizualnym.

Bibliografia

d’Ancona, M. (2018). Postprawda. Przeł. M. Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Ash, T.G. (2018). Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata. Przeł. M. Godyń, & F. Godyń. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Advanced Television (2019). UEFA Launches Free OTT Platform. Retrieved from https://advanced-television.com/2019/06/14/uefa-launches-free-ott-platform/ DOI: https://doi.org/10.1016/S1365-6937(19)30314-4

Bevir, G. (2019). Tony Hall: EBU Can Tackle Fake News. IBC. Retrieved from https://www.ibc.org/consumption/tony-hall-ebu-can-tackle-fakenews/3513.article

Briel, R. (2018a). European Broadcasters Join Forces to Fight Netfl ix. Broadband TV News. Retrieved from https://www.broadbandtvnews.com/2018/05/04/european-pubcasters-join-to-fight-netflix/

Briel, R. (2018b). 20% of SVOD Catalogues are European. Broadband TV News. Retrieved from https://www.broadbandtvnews.com/2018/08/31/20-of-s-vod-catalogues-are-european/

BTN (2019). Disney+ to Lead the Next OTT Boom in Western Europe. Retrieved from https://www.broadbandtvnews.com/2019/05/31/disney-to-lead-the-next-ott-boom-in-western-europe/

Clover, J. (2018a). Facebook Watch to make European debut. Broadband TV News. Retrieved from https://www.broadbandtvnews.com/2018/08/29/facebook-watch-to-make-european-debut

Clover, J. (2018b). French Broadcasters Band Together for Online Platform. Broadband TV News. Retrieved from https://www.broadbandtvnews.com/2018/06/15/french-broadcasters-band-together-foronline-platform/

Council of Europe (2018a). Committee of Experts on Quality Journalism in the Digital Age (MSI-JOQ). CM(2017)131-add. Retrieved from https://rm.coe.int/terms-of-reference-msi-joq-2018-2019/168076b6d3

Council of Europe (2018b). Draft Recommendation on Promoting a Favourable Environment for Quality Journalism in the Digital Age. MSI-JOQ(2018)03. Retrieved from https://rm.coe.int/msi-joq-2018-03-draft-recommendation-on-promoting-a-favourable-environ/168078b802

Council of Europe (2018c). Draft Study on Media and Information Literacy in Digital Environment. MSI-JOQ(2018)04. Retrieved from https://rm.coe.int/msi-joq-2018-04-draft-study-on-media-and-informationliteracy-in-the-d/168078b801

Council of Europe (2019). Meetings. 1st Meeting, 8-9 March, Strasbourg, MSI-JOQ(2018)05, 2nd meeting, 24-25 October, Strasbourg, MSI-JOQ(2018)11, 3rd meeting, 21–22 March, Strasbourg, MSI-JOQ(2019)11. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/msi-joq

Delinavelli, G. (2019). The EU Counterfeit&Piracy Watch List: Political Aims and Legal Challenges. Retrieved from http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/03/05/the-eu-counterfeit-piracy-watch-list-politicalaims-and-legal-challenges/

Dziadul, Ch. (2018). HbbTV Based Netfl ix Rival Debuts in Spain. Broadband TV News. Retrieved from https://www.broadbandtvnews.com/2018/11/29/hbbtv-based-netfl ix-rival-debuts-in-spain

EBU (2018). Code of Practice on Disinformation Fails to Tackle the Scourge of Fake News. Press Release 16 October, 2018. Retrieved from https://www.ebu.ch/news/2018/10/code-of-practice-on-disinformation-fails-to-tackle-the-scourge-of-fake-news

EBU (2019). Trust Gap Between Traditional and New Media Grows. Retrieved from https://www.ebu.ch/news/2019/05/trust-gap-between-traditional-and-new-media-grows

EEAS (2019). Questions and Answers about East StratCom Task Force. Retrieved from https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en

EOA (2019). Yearbook 2018/2019. Key Trends. Television Cinema and Video-on-Demand Audiovisual Services – the Paneuropean Picture. European Audiovisual Observatory (Council of Europe) 2019, Strasbourg, France.

EOA-Lumiere (2019). Factsheet on LUMIERE VOD: the First Online Directory of European Films. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheets-lumiere-vod-first-onlinedirectory-european-films

EU (2019). EU vs Disinfo. Figure of the Week: 500. 30.05.2019. Retrieved from https://euvsdisinfo.eu/figure-of-the-week-500/

Eurobarometer (2018). Flash Eurobarometer 464. Report: Fake news and disinformation online. February/April 2018. Retrieved from http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2183_464_ENG

European Commission (2016a). Media pluralism and democracy Special Eurobarometer 452.

European Commission (2017). Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online. Retrieved from http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf

European Commission (2018a). Experts appointed to the High-Level Group on Fake News and online disinformation, DSM, 12 January, 2018. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation

European Commission (2018 b). Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-highlevel-expert-group-fake-news-and-online-disinformation

European Commission (2018 c). A Multi-dimension Approach to Disinformation. Report of the Independent

High Level Group on Fake News and Online Disinformation, March 2018. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation

European Commission (2018d). Code of Practice to Fight Online Disinformation. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/news/code-practice-fight-online-disinformation-2018-oct-16_en

European Commission (2019). How the Code of Conduct Helped Countering Illegal Hate Speech Online,

February 2019. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/hatespeech_infographic3_web.pdf

Jaskiernia, A. (2018). Monitoring wolności mediów w Europie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Kayali, L. (2019a). European Ministers Give Final Green Light to Copyright Reform. Politico. Retrieved from https://www.politico.eu/article/european-ministers-give-final-green-light-to-copyright-reform/

Kayali, L. (2019b). Winners and Loosers of Europe`s Copyright Reform. Politico. Retrieved from https://www.politico.eu/article/copyright-platforms-eu-google-winners-and-losers-of-europes-copyright-reform/

Keyes, R. (2018). Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu. Przeł. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Komisja Europejska (2016a). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy. COM/2016/0288.

Komisja Europejska (2016b). Komisja Europejska i przedsiębiorstwa z branży IT ogłaszają Kodeks postępowania dotyczący nielegalnego nawoływania do mowy nienawiści w internecie. Bruksela, 31 maja 2016 r., IP/16/1937. Pobrane z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_pl.htm

Komisja Europejska (2016c). Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku. COM(2016) 287.

Komisja Europejska (2018a). Zwalczanie dezinformacji w internecie: Komisja proponuje ogólnounijny kodeks postępowania. Komunikat prasowy, Bruksela, 26 kwietnia 2018 r. IP/18/3370.

Komisja Europejska (2019a). Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji: Komisja docenia wysiłki platform internetowych w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Bruksela, 1 maja 2019 r. STATEMENT/19/2570.

Komisja Europejska (2019b). Europa, która chroni: UE intensyfikuje działania dotyczące dezinformacji. Bruksela, 5 grudnia 2018 r. IP/18/6647.

Komisja Europejska (2019c). Komisja z zadowoleniem przyjmuje głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych zasad ułatwiających dostęp do treści telewizyjnych i radiowych online za granicą. Strasburg, 28-03-2019. STATEMENT/19/1888.

Komisja Europejska (2019d). Reforma przepisów o prawach autorskich: Komisja z zadowoleniem przyjmuje przegłosowanie przez Parlament Europejski nowelizacji przepisów zgodnie z potrzebami ery cyfrowej. Strasburg, 26-03-2019, STATEMENT/19/1839.

Krieger, J. (2019). ProSiebenSat.1 and Discovery Launch German Streaming Service Joyn, Broadband TV News. Retrieved from https://www.broadbandtvnews.com/2019/06/18/prosiebensat-1-and-discoverylaunch-german-streaming-service-joyn/

Parlament Europejski (2017). Rezolucja PE z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego. (2016/2276(INI)), A8-0204/2017. Pobrane z http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+XML+V0//PL

Parlament Europejski (2018). Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych, 23.10.2018. Pobrane z http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-10-23-ITM-003_PL.html)

Politico (2019a). Open Letter to the Members of the European Parliament. Retrieved from https://www.politico.eu/sponsored-content/open-letter-to-the-members-of-the-european-parliament/

Politico (2019b). 10 Reasons Why MEPs Should Say YES to the Copyright Directive reform. Sponsored Content from ENPA & EMMA.. Retrieved from https://www.politico.eu/sponsored-content/yes-to-thecopyright-directive-reform-10-reasons-why/

Scott, M. (2018). Europe`'s Copyright Reforms re All About the Money. Politico Retrieved from https://www.politico.eu/article/europe-copyright-european-parliament-voss-google-facebook/

Scott, M. (2019a). Want to Regulate Big Tech? Sorry, Europe Beat You Up. Politico. Retrieved from https://www.politico.eu/article/regulate-tech-europe-tax-competition-privacy/

Scott, M. (2019a). Facebook Fined Euro 1M Over Cambridge Analytica Scandal. Politico. Retrieved from https://www.politico.eu/article/facebook-fined-cambridge-analytica/

Schmitter, P.C., & Trechsel, A.H. (2004). Green Paper on the Future of Democracy in Europe for the Council of Europe. Retrieved from https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitter/GreenPaper.pdf

Schmitter, P.C. (2009). The Future of Democracy in Europe: Trends, Analyses and Reforms. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2008/408339/IPOLAFCO_NT(200)408339_EN.pdf

Słojewska, A. (2019). Dyrektywa o prawach autorskich: więcej praw dla twórców i więcej obowiązków dla portali. Rzeczpospolita. Pobrane z https://www.rp.pl/Unia-Europejska/302149894-Dyrektywa-o-prawach-autorskich-wiecej-praw-dla-tworcow-i-wiecej-obowiazkow-dla-portali.html

Snyder, T. (2019). Droga do niewolności. Rosja–Europa–Ameryka. Przeł. B. Pietrzyk, Kraków: Znak Horyzont.

Statista (2019). Number of Netfl ix Subscribers in Europe from 2015 to 2023 (in millions). Retrieved from https://www.statista.com/statistics/713055/netfl ix-subscribers-in-europe/

UE (2018). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)ze względu na zmianę sytuacji na rynku. Dz.U. UE, L 303/69.

Vinocur, N., van Dorpe S., & Cerulus, L. (2019). Europe Looks Fining Big Tech – to Changing its Business Model. Politico. Retrieved from https://www.politico.eu/article/europe-looks-beyond-fining-big-techto-changing-its-business-model/

Weyn, T. (2017). An Arendtian Approach To Post-truth Politics, open-Democracy. Retrieved from https://www.opendemocracy.net/wfd/can-europe-make-it/thomas-weyn/arendtian-approach-to-post-truth-politics

Pobrania

Opublikowane

02.12.2019

Jak cytować

Jaskiernia, A. (2019). Europejska walka z dezinformacjami i nielegalnymi treściami w sieci. Obrona jakości mediów w Unii Europejskiej i w Radzie Europy. Studia Medioznawcze, 20(4), 384–394. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.4.128

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>