Rzeszowska prasa lokalna w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1924)

Słowa kluczowe: historia prasy polskiej, prasa II Rzeczpospolitej, prasa lokalna, Rzeszów

Streszczenie

Artykuł dotyczy rozwoju rynku prasowego w Rzeszowie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Cel: Przedstawienie charakteru tytułów prasowych i rynku prasowego w Rzeszowie w pierwszych latach II Rzeczpospolitej (1918–1924). Metody badań: Opis i analiza zwartości tytułów ukazujących się w latach 1918–1924 w Rzeszowie. Wyniki i wnioski: Mimo swojego prowincjonalnego w tym czasie charakteru i stosunkowo słabo rozwiniętego rynku prasowego, w Rzeszowie ukazywało się w badanym okresie kilka tytułów ważnych dla rozwoju lokalnej społeczności. Wartość poznawcza: Artykuł stanowi uzupełnienie obrazu lokalnej prasy polskiej po 1918 r. przez bardziej szczegółowe spojrzenie na prasę wydawaną w Rzeszowie, niż miało to miejsce w dotychczasowych publikacjach na ten temat.

Bibliografia

Błąd, Ł. (2012). Prasa galicyjskiego Rzeszowa. Zasięg, znaczenie, rola redakcji w życiu miasta. Komunikacja Społeczna, nr 3, s. 49–64.

Bonusiak, W. (2001) Stosunki ludnościowe. W F. Kiryk (Red.), Dzieje Rzeszowa, (T. III, s. 89–102). Rzeszów: Libri Ressovienses.

Brzoza, C. (1990). Polityczna prasa Krakowa 1918–1939. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Darłakowa, S. (1966). Prasa Rzeszowa XIX i XX wieku. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Darłakowa, S. (2001). Czasopiśmiennictwo i prasa. W F. Kiryk (Red.), Dzieje Rzeszowa, (T. III, s. 229–241). Rzeszów: Libri Ressovienses.

Długajczyk, E. (1990). Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939. Katowice: Muzeum Śląskie.

Dutka, W. (2008). Typologia prasy parafi alnej Kościoła rzymskokatolickiego w okresie II Rzeczpospolitej. Rocznik Historii Prasy Polskiej T. XI, Z. 1–2 (21–22), s. 35–56.

Encyklopedia Rzeszowa (2011). Wydanie 2. Rzeszów: Wydawnictwo Mitel.

Jagusztyn, A. (1974). Dzieje drukarstwa i księgarstwa w Rzeszowie w latach 1840–1939. Rzeszów: Rzeszowskie

Zakłady Graficzne.

Jagusztyn, A. (2001). Drukarstwo, księgarstwo i biblioteki. W F. Kiryk (Red.), Dzieje Rzeszowa (T. III, s. 245–254). Rzeszów: Libri Ressovienses.

Jarowiecki, J., & Góra, B. (1994). Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym: próba bibliografii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Kolasa, W. (2011). Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918–1939 Cz. 1. Tendencje rozwojowe, typologia. Rocznik Historii Prasy Polskiej T. XIV, Z. 1–2 (27–28), s. 5–55.

Lachendro, J. (2006). Prasa województwa krakowskiego w latach 1918–1939. Kraków: Historia Iagiellonica.

Mielczarek, T. (2009). Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.

Myśliński, J. (1966). Koszty wydawnictw czasopism „Przegląd Rzeszowski” i „Kurier Rzeszowski” oraz ich kolportaż 1883–1887. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego T. 5, z. 2, s. 168–173.

Notkowski, A. (1982). Polska prasa prowincjonalna drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ożóg, M. (1994). Prasa żydowska w Rzeszowie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna, Z. 4 s. 63–77.

Ożóg, M. (1996). Prasa żydowska w Rzeszowie w latach 1918–1939. Prace Historyczno-Archiwalne, T. 4, s. 55–73.

Paczkowski, A. (1971). Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Paczkowski, A. (1972). Prasa Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939): ogólna charakterystyka statystyczna. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, R. 11 Z. 1, s. 49–88.

Paczkowski, A. (1980). Prasa polska w latach 1918–1939. Warszawa: PWN.

Pepliński, W. (2011). 350 lat historii prasy w Polsce (spojrzenie na jej przeszłość i teraźniejszość). Studia Medioznawcze, 2(45), s. 25–39.

Sokół, Z. (1985). Rzeszów jako wydawniczy ośrodek prasowy (komunikat). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Uljasz, A. (2016). Z dziejów prasy lokalnej w II Rzeczypospolitej Żydowski „Przegląd Rzeszowski” z 1927 i 1932 roku. Przegląd Nauk Historycznych, R. XV, nr 1, s. 129–154.

Woźny, G. (2015). Publicystyka włościan z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX w. do 1939 roku. Dębica: Muzeum Regionalne.

Zieliński, W. (2000). Ze sztambucha dawnego Rzeszowa. Rzeszów: Libri Ressovienses.

Antysemityzm uczuciowy. (1925, nr 12). Ziemia Rzeszowska i Jarosławska, s. 3.

Apel. (1918, nr 7). Komunikat Organizacji Obrony Narodowej w Rzeszowie, s. 2.

Pod adresem polskiej inteligencyi. (1920, nr 12). Głos Rzeszowski, s. 1.

Samopomoc inteligencyi. (1920, nr 51). Głos Rzeszowski, s. 1.

W którem stronnictwie przyszłość Polski? (1922, nr 1). Kurjer Rzeszowski, s. 1.

W sprawie stolicy województwa w Rzeszowie. (1919, nr 35). Głos Rzeszowski, s. 1.

Wybory. (1919, nr 1). Wiadomości Parafi alne Rzeszowskie, s. 1.

Zalew Rzeszowa przez Żydów. (1921, nr 39). Ziemia Rzeszowska, s. 1.

Zalew Rzeszowa przez Żydów. (1921, nr 40). Ziemia Rzeszowska, s. 1.

Zażydzanie polskich nazwisk. (1923, nr 27). Ziemia Rzeszowska i Jarosławska, s. 2.

Zjazd prasy prowincjonalnej. (1919, nr 30). Głos Rzeszowski, s. 1.

Zjazd prasy prowincjonalnej. (1919, nr 31). Głos Rzeszowski, s. 1.

Żydzi wypowiadają jawną wojnę państwu polskiemu. (1920, nr 28). Ziemia Rzeszowska, s. 3.

Głos Rzeszowski 1914, nr 1, s. 1.

Głos Rzeszowski 1919, nr 18, s. 1.

Głos Rzeszowski 1919, nr 26, s. 1.

Głos Rzeszowski 1919, nr 27, s. 1.

Głos Rzeszowski 1919, nr 28, s. 1.

Głos Rzeszowski 1920, nr 29, s. 1.

Głos Rzeszowski 1919, nr 30, s. 1.

Głos Rzeszowski 1919, nr 31, s. 1.

Głos Rzeszowski 1920, nr 31, s. 1–2.

Głos Rzeszowski 1920, nr 32, s. 1.

Głos Rzeszowski 1920, nr 38, s. 1.

Komunikat Organizacji Obrony Narodowej w Rzeszowie 1918, nr 7, s. 1.

Komunikat Organizacji Obrony Narodowej w Rzeszowie 1918, nr 12, s. 1.

Komunikat Organizacji Obrony Narodowej w Rzeszowie 1918, nr 13, s. 1.

Wiadomości Parafialne Rzeszowskie, 1918, nr 1, s. 1.

Ziemia Rzeszowska 1919, nr 1, s. 1.

„Dziennik Urzędowy c.k. Starostwa i c.k. Rady Szkolnej Okręgowej” 1917, nr 5–18; 1918, nr 1–31; 1919, nr 1–7; 1920, nr 1.

„Wiadomości Parafialne Rzeszowskie” 1918, nr 1–12; 1919, nr 1–12; 1920, nr 1; 1925, nr 1–12; 1926, nr 1–12.

„Głos Rzeszowski” 1918, nr 1–52; 1919, nr 1–52; 1920, nr 1–38.

„Komunikat Organizacji Obrony Narodowej w Rzeszowie” 1918, nr 1–15; 1919, nr 16.

„Ziemia Rzeszowska” 1919, nr 1–24; 1920, nr 1–53; 1921, nr 1–51; 1922, nr 1–41; 1926, nr 1–52.

„Ziemia Rzeszowska i Jarosławska” 1922 nr 42–52; 1923, nr 1–51; 1924, nr 1–52; 1925, nr 1–52.

„Kurjer Rzeszowski” 1922, nr 1–3.

„Trybuna Rzeszowska” 1924, nr 1–2; 1925, nr 1–6.

„Gazeta Rzeszowska” 1924, nr 1–2; 1925, nr 2, 20.

„Przegląd Mleczarski” 1924, nr 1–24; 1925, nr 1–14.

Opublikowane
2019-09-03
Jak cytować
CzopekJ. (2019). Rzeszowska prasa lokalna w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1924). Studia Medioznawcze, 20(4), 342–354. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.4.162
Dział
Artykuły