Przegląd prasy mariawitów na ziemiach polskich (1907–2017)

  • Andrzej Kansy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Słowa kluczowe: mariawici, prasa mariawitów, prasa wyznaniowa

Streszczenie

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu prasy religijnych wspólnot mariawitów na ziemiach polskich w latach 1907–2017. Pełniła ona różne funkcje, m.in. informacyjną i religijną, była też elementem instytucjonalizacji wyznań mariawickich, przyczyniała się bowiem do zachowania spójności i podtrzymywania tożsamości wyznawców.

Bibliografia

Dyrlaga J., Nierzymskokatolicka prasa wyznaniowa w PRL, „Zeszyty Prasoznawcze” 1988, nr 3.

Glogier M.T., Przegląd czasopism polskich mniejszości religijnych w latach 1944–1990, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1993, t. 32, nr 1.

Górecki A., Mariawici i mariawityzm – narodziny i pierwsze lata istnienia, Warszawa 2011.

Grzybowski M.M., Prasa wyznaniowa w Płocku w latach 1945–1991, „Notatki Płockie” 1991, nr 4.

Koński W., Prasa płocka w latach 1945–1981, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, praca doktorska, Warszawa 1990.

Koński W.A., Dwa wieki prasy płockiej, t. 1 1810–1945, Płock 2012.

Mames T.D., Oświata mariawitów w latach 1906–1935, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Mazur K., Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991.

Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, red. J. Sobczak, J. Skrzypczak, Poznań 2015.

Media wyznaniowe w Polsce 1989–2004, red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004.

Niedzielski M., Z dziejów czasopiśmiennictwa mariawickiego, „Mariawita” 1961, nr 2.

Orzechowski J., Piśmiennictwo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, praca magisterska, Wydział Teologiczny ChAT w Warszawie, 2002.

Podgórski R.A., Starokatolicki Kościół Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne, Kraków 1998.

Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901–1914). Dokumenty, wstęp, oprac. i przekł.

J. Kostecki, M. Tobera, Warszawa 2013.

Rybak S., Mariawityzm. Dzieje i współczesność, Warszawa 2011.

Seweryniak H., Święte Oficjum a mariawici, Płock 2014.

Świątkowski H., Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu prawnego. Część I Wyznania i związki religijne, Warszawa 1937.

Urban K., Wyznaniowa prasa nierzymskokatolicka w Polsce Ludowej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1980, nr 1.

Warchoł E., Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Sandomierz 1997.

Opublikowane
2018-06-01
Jak cytować
Kansy, A. (2018). Przegląd prasy mariawitów na ziemiach polskich (1907–2017). Studia Medioznawcze, 2, 41-53. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.261
Dział
Artykuły