Fenomen psich blogów – zabawa czy biznes? Motywacje osób prowadzących blogi na temat psów

  • Siuda Piotr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Kamila Aftańska Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Słowa kluczowe: blogi o psach, blogosfera, marketing internetowy, motywacje blogerów, socjologia internetu, kultura partycypacji

Streszczenie

Jednym z nowych zjawisk internetowych są blogi prowadzone przez miłośników psów. Artykuł porusza wciąż rzadko podejmowane zagadnienie motywacji twórczych blogerów w kontekście psich blogów. W badaniach posłużono się metodą ankiety online (uzupełnioną o analizę treści wpisów blogów) i potwierdzono tezę, że kołem zamachowym prowadzenia blogów jest chęć dzielenia się swoją pasją; małe znaczenie mają tutaj motywacje finansowe. Badanie należy rozpatrywać w kontekście wzrastającego trendu komercjalizacji blogowania i uznać, że zaświadcza ono o istnieniu cały czas mniej komercyjnej formy blogowania.

Bibliografia

Berry D.M., Internet research: privacy, ethics and alienation: an open source approach, “Internet Research”, Vol. 4 (14) (2004), s. 323–332.

Blasius J., Brandt M., Representativeness in online surveys through stratified samples, “Bulletin de Méthodologie Sociologique”, Vol. 107 (2010), s. 5–21.

Ciejka A., Blogosfera szafiarek jako źródło rozważań nad ko(medią) młodego pokolenia ponowoczesności [w:] (Co)media. The (co)ntexts of media discourse: (co)mmunication, (co)operations, (co)ntestation, red. A. Adamus-Matuszyńska, K. Gajdka, M. Jaśniok, Prague 2015, s. 31–38.

Cywińska-Milonas M., Blogi (ujęcie psychologiczne) [w:] Liternet: literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002, s. 95–109.

Dziegieć J., Od e-commerce do „zakupów totalnych” [w:] E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, Warszawa 2016, s. 268–282.

Fricker R.D., Schonlau M., Advantages and disadvantages of internet research surveys: Evidence from the literature, “Field Methods”, Vol. 14 (2002), nr 4, s. 347–367.

Gumkowska A., Maryl M., Blog to…blog, Warszawa, http://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3652/Gumkowska-Maryl-i-Toczyski-2009-Blog-to- blog.pdf?sequence=1 [dostęp: 03.03.2017].

Noonan G.J, Rand J.S., Blackshaw J.K, Priest J., Tail docking in dogs: A sample of attitudes of veterinarians and dog breeders in Queensland, “Australian Veterinary Journal”, Vol. 73 (1996), nr 3, s. 86–88.

Rettberg J.W., Blogowanie, Warszawa 2012.

Stunża G.D., Bomba R., Siuda P., Stachura K., Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa, Gdańsk 2015, http://blogiwkulturze.ikm.gda.pl/ [dostęp: 03.03.2017].

Siuda P., Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja [w:] Metody badań online, red. P. Siuda, Gdańsk 2016, s. 28–81.

Siuda P., Blogi w instytucjach kultury [w:] Akademia Cyfrowych Kompetencji 2014, red. A. Kiszka, Lublin 2014, s. 12–13.

Siuda P., Prowadzenie badań w Internecie – podstawowe problemy etyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Z. 4 (2010), s. 187–202.

Opublikowane
2018-06-01
Jak cytować
Piotr, S., & Aftańska, K. (2018). Fenomen psich blogów – zabawa czy biznes? Motywacje osób prowadzących blogi na temat psów. Studia Medioznawcze, 2, 131-143. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.267
Dział
Artykuły