Radio Wrocław w środowisku upolitycznionym

Słowa kluczowe: demokracja, dziennikarstwo, obiektywizm, paralelizm polityczny, polityka

Streszczenie

Celem niniejszego studium przypadku regionalnego Radia Wrocław jest analiza uwarunkowań paralelizmu politycznego w kontekście profesjonalizmu i niezależności dziennikarzy. Zakładano, iż wpływy polityczne Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku znajdują istotne odzwierciedlenie w funkcjonowaniu publicznego Radia Wrocław, a zasady stanowiące o profesjonalizmie zawodowym dziennikarzy tej rozgłośni, w tym klasyczne postawy bezstronności i obiektywizmu, są zagrożone. Istotnymi zmiennymi zależnymi były wartości, z jakimi utożsamiają się dziennikarze (m.in. sukces zawodowy i niezależność), oraz mechanizmy polityki kadrowej. Metody badań: badania ilościowe, przeprowadzone przez autorkę w latach 2011–2012 i 2020 metodą ankietową na dwóch próbach celowych. Analizą objęto także badania fokusowe zrealizowane w 2015 roku przez wrocławską pracownię BEELINE Research & Consulting. Wyniki i wnioski: zmiany wprowadzane w Radiu Wrocław w latach 2016–2019 miały wszechstronny charakter. W kontekście politycznym szczególnie istotne były te dotyczące kadry zarządzającej oraz linii programowej redakcji po 2017 roku. Badania empiryczne przeprowadzone w 2020 roku ukazują konsekwencje tych zmian, w postaci spadku słuchalności oraz pojawienia się nowych – w stosunku do badań z lat 2011–2012 – preferencji w hierarchii wartości dziennikarzy (związanych ze światopoglądem chrześcijańskim). Oryginalność i wartość poznawcza: próba diagnozy zjawiska paralelizmu politycznego w regionalnym radiu publicznym może stanowić cenne wprowadzenie do problematyki komunikowania politycznego z udziałem mediów publicznych. W procesie budowy kapitału społecznego kluczowe znaczenie mają orientacje zawodowe dziennikarzy, stanowiące istotny komponent wiedzy na temat wykorzystania mediów publicznych w zarządzaniu partycypacyjnym. Wyniki analizy tego zagadnienia mogą pomóc w formułowaniu rekomendacji
dotyczących rozwiązań legislacyjnych i strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym.

*Istotne fragmenty niniejszego artykułu, obejmujące charakterystykę Radia Wrocław i wprowadzanych
w nim zmian, opublikowałam wcześniej w artykule Pionierska cyfryzacja Radia Wrocław, „Studia i Perspek-
tywy Medioznawcze”, 2, 2020, s. 97–113.

Bibliografia

Boyd, A., Stewart, P., & Alexander, R. (2011). Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych. Kraków: WUJ.

Bujko, J. (2015). Raport BEELINE Research & Consulting dla Radia Wrocław. Wrocław: BEELINE Research & Consulting.

European Broadcasting Union. (2017, November). Recommendation for Digital Radio Deployment in Europe. Retrieved on 2020, November 1st from tech.ebu.ch/publications/r138

Goban-Klas, T. (2011). Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Kraków: Universitas.

Hallin, D.C., & Mancini, P. (2007). Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków: WUJ.

Jakubowicz, K. (2007). Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Jaskiernia, A. (2018). Monitoring wolności mediów w Europie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.

Jędrzejewski, S. (2010). Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej. Kraków: Universitas.

Kaczyński, J. (2011). Polska naszych marzeń. Lublin: Drukarnia Akapit.

Kononiuk, T. (2018). Rzetelne dziennikarstwo. Aksjologia i deontologia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. (2020, maj). Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku. Pobrane 1 listopada 2020 z krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr-i-inf-2019/sprawozdanie-krrit-z-dzialalnosci-w-2019-r.pdf

Litera, D. (2019). Zarządzanie zmianą na przykładzie Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu. Praca magisterska obroniona 3 lipca 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, promotor prof. Bogusław Nierenberg, nieopublikowana.

McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.

Mrozowski, M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.

Radio Wrocław w zestawieniach Radio Track, Kantar Millward Brown. Zbiory Archiwalne Radia Wrocław.

Siebert, S.F., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). Four Theories of the Press. Urbana–Champaign: University of Illinois Press.

Szot, L. (2013). Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania. Wrocław: WUWr.

Szot, L. (2020). Pionierska cyfryzacja Radia Wrocław. Studia i Perspektywy Medioznawcze, 2, 97–113.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, Dziennik Ustaw, 2016, poz. 929, ze zm.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dziennik Ustaw, 1993, nr 7, poz. 34, ze zm.

Opublikowane
2020-11-11
Jak cytować
SzotL. (2020). Radio Wrocław w środowisku upolitycznionym. Studia Medioznawcze, 21(4), 748-762. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.4.322
Dział
Artykuły