Problem klasyfikacji wypowiedzi jako twierdzeń faktycznych lub sądów wartościujących w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2021.1.323

Słowa kluczowe:

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sądy wartościujące, swoboda wypowiedzi, twierdzenia faktyczne, wolność opinii

Abstrakt

Zasada odmiennego traktowania wypowiedzi stanowiących twierdzenia o faktach (statements of fact) oraz sądów wartościujących (value judgements) należy do jednej z najwcześniej sformułowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu odnoszącym się do art. 10 konwencji europejskiej. Wartość poznawcza: mimo to problematyka dotycząca tej zasady była dotąd niezwykle rzadko podejmowana w literaturze przedmiotu. Niniejsza publikacja ma wypełnić tę lukę. Śledząc poglądy Trybunału, można dostrzec ewolucję poglądów tego organu w kwestii znaczenia zasady, o której mowa, i sposobu jej realizacji. Główną tezą niniejszego artykułu jest dający się zauważyć stopniowy spadek wagi rozważanego podziału na rzecz podejścia akcentującego dobrą wiarę i staranność autora wypowiedzi. Metody badań: w celu weryfikacji tej tezy poddano analizie kilkadziesiąt orzeczeń Trybunału, w których najobszerniej i najbardziej wnikliwie rozważany był status spornych wypowiedzi oraz konsekwencje przyjmowanej kwalifikacji. Wnioski: wydaje się, że przyczyn stwierdzonej zmiany linii orzeczniczej należy upatrywać w niemożności sformułowania dostatecznie precyzyjnego (a więc pozbawionego uznaniowości) kryterium wspomnianej klasyfikacji.

Bibliografia

Kamiński, I.C. (2010). Twierdzenia i opinie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W A. Bodnar & D. Bychawska-Siniarska (Red.), Fakt vs. Opinia – rozważania na kanwie sprawy Michnik vs. Zybertowicz. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w dniu 26 marca 2009 roku. (s. 15–25). Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Stratilatis, C. (2014). On the distinction between statements of fact and value judgments: A comment on Petrenco v. Moldova. Annuaire International des Droits de l’Homme, VIII, 725–749.

Young, A.L. (2000). Fact, opinion, and the human rights act 1998: does English law need to modify its definition of ‘statements of opinion’ to ensure compliance with article 10 of the European convention on human rights? Oxford Journal of Legal Studies, 20/1, 89–107. DOI: 10.1093/ojls/20.1.89.

Zaremba, M. (2017). Głos na rzecz amerykanizacji przepisów o zniesławieniu. Przegląd Sądowy, 5, 21–31.

Zaremba, M. (2007). Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne. Warszawa: Difin.

Opublikowane

06.01.2021

Jak cytować

Zaremba, M. (2021). Problem klasyfikacji wypowiedzi jako twierdzeń faktycznych lub sądów wartościujących w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Studia Medioznawcze, 22(1), 871–879. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2021.1.323

Numer

Dział

Artykuły