Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część pierwsza

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.70.362

Słowa kluczowe:

formy przekazu dziennikarskiego, gatunek dziennikarski, plagiat, autoplagiat, godność, dobra osobiste

Abstrakt

Z punktu widzenia prawa, kwestia przynależności danego przekazu do któregokolwiek z gatunków dziennikarskich bądź literackich nie ma szczególniejszego znaczenia. Przekaz dziennikarski, niezależnie od tego, w ramach jakiego gatunku się mieści, może narazić twórcę na odpowiedzialność karną bądź cywilną. Nie można także zapominać o odpowiedzialności dyscyplinarnej, chociaż wyegzekwowanie przestrzegania kodeksów etycznych jest niezwykle trudne, o ile wręcz niemożliwe. Dziennikarze nie powinni także zapominać o wymogach wynikających z treści prawa autorskiego i wystrzegać się popełnienia plagiatu. Ważne jest również przestrzeganie przez nich prawa do autoryzacji, chronienie czci i godności innych osób.

Bibliografia

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011.

Błeszyński J., Wątpliwości dotyczące pojęcia plagiatu [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr hab. Bogdana Michalskiego, red. T. Kononiuk, Warszawa 2014.

Mozgawa M., Prawnokarne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych [w:] System prawa karnego, red. A. Marek; tom 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. M. Bojarski, Warszawa 2014.

Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, „Państwo i Prawo” 2012, z. 3.

Sieńczyło-Chlabicz J., Autoplagiat a wolność badań naukowych i ogłaszanie ich wyników [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr. hab. Bogdana Michalskiego, red. T. Kononiuk, Warszawa 2014.

Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000.

Sobczak J., Manowce i złudzenia normatywnej etyki dziennikarskiej [w:] Etyka w mediach. Wybrane problemy teorii i praktyki, vol. 1, red. R. Kowalczyk, W. Machura, Poznań 2009.

Sołtysiak G., Plagiat. Zarys problemu, Warszawa 2009.

Szewc A., Plagiat, „Monitor Prawniczy” 1966, nr 2.

Wojnicka E., Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997.

Ustawa o prawie autorskim. Komentarz, wyd. 2, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.

Opublikowane

04.09.2017

Jak cytować

Sobczak, J., & Kakareko, K. (2017). Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część pierwsza. Studia Medioznawcze, 3(70), 61–72. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.70.362

Numer

Dział

Artykuły