Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część szósta

Autor

  • Jacek Sobczak SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Ksenia Kakareko Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.40

Słowa kluczowe:

dobra osobiste, godność człowieka, przestępstwo prasowe, zniesławienie, zniewaga

Abstrakt

Wypowiedź może być jednocześnie zniewagą i zniesławieniem. Znieważenie następuje niezależnie od tego, czy znieważany jest zdolny do jego percepcji. Zniewaga jest przestępstwem powszechnym, ma charakter umyślny i może być dokonana w zamiarze bezpośrednim. Ustawodawca bardzo ogólnie określa przestępstwo z art. 216 kk. Zniewagą są zachowania wyrażające pogardę dla godności drugiego człowieka. Znieważenie może przybrać postać słowną (np. wulgaryzmy) w formie ustnej i pisemnej.

Bibliografia

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. II, Warszawa 1987.
Bidziński Z., Serda J., Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, red. J. Piątkowski Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1986.
Górniok O. [w:] Kodeks karny. Komentarz, O. Górniok i inni, Gdańsk 2002/2003.
Hofmański P., Satko J., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918–2000). Piśmiennictwo, Kraków 2002.
Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga (ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984.
Kunicka-Michalska B. [w:] Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej, red. B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Warszawa 2001.
Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936.
Raglewski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Zoll, Kraków 2006.
Surkont M., Problem skutkowego charakteru zniesławienia i znieważenia, „Palestra” 1978, z. 4.
Wojciechowski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek,
R. Zawłocki, wyd. 4, Warszawa 2010.
Wojciechowski J., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, Warszawa 2000.
Wolter W. [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
Zielińska E., Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej na gruncie prawa karnego [w:]
Przeciwdziałanie dyskryminacji przeciw orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich, red. K. Śmiszek, Warszawa 2006.

Pobrania

Opublikowane

19.12.2018

Jak cytować

Sobczak, J., & Kakareko, K. (2018). Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część szósta. Studia Medioznawcze, 19(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.40

Numer

Dział

Artykuły