Urząd i jego funkcjonowanie: Biuro Listów w Polskim Radiu i Telewizji (1951–1989)

  • Dariusz Jarosz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Słowa kluczowe: Polskie Radio i Telewizja, Polska Rzeczpospolita Ludowa, skargi, komunizm, społeczeństwo polskie, historia społeczna

Streszczenie

Tematem artykułu jest analiza funkcjonowania Biura Listów w strukturach Polskiego Radia i Telewizji w latach 1951–1989. Biuro należało do kilku najważniejszych centralnych instytucji w ówczesnej Polsce, do których obywatele PRL pisali najczęściej. Jego funkcjonowanie napotykało na wiele trudności o charakterze organizacyjnym. Listy były podstawą wielu audycji radiowych o charakterze interwencyjnym i biuletynów przeznaczonych dla osób piastujących najważniejsze stanowiska w strukturach władzy.

Bibliografia

Archiwum Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA.

Komitet do Spraw Radiofonii „Polskie Radio”. Sekretariat Generalny, 530/6/1; 530/6/2; 609/6; 916/20/3; 1445/1/1.

Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” 1400/46/2; 1445/9/5; 1468/6/6; 1544/20; 1729/43/1; 1889A/1.

Adamus A., Peerelowskie pisanie do władzy [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty, red. K. Dworaczek, Ł. Kamiński, Warszawa 2013, s. 136–153.

Adamus A., Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych, Warszawa 2017.

Jarosz D., Akta Biura Listów i Inspekcji KC PZPR jako źródło do badań rzeczywistości społecznej w Polsce w latach 1950–1956, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 1997, t. II, s. 191–216.

Jarosz D., Listy do centralnych instytucji państwa stalinowskiego jako źródło do badań życia codziennego w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996, nr 3, s. 297–302.

Jarosz D., Peerelowskie lamenty mieszkaniowe [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, Warszawa 2008.

Jarosz D., Sytuacja materialna emerytów i rencistów w świetle listów do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1981–1989 [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej.

Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, t. IV, Rzeszów 2016.

Jarska N., Listy do władz i instytucji jako forma komunikacji w stalinizmie [w:] Komunikowanie się Polaków w latach 1944–1989, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2011.

Kochański A., Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 1, Warszawa 1996.

Miernik G., Codzienne troski Polaków w okresie gierkowskiego „dobrobytu” w świetle listów „do Warszawy” [w:] Życie codzienne w PRL (1956–1989), red. G. Miernik i S. Piątkowski, Radom 2006.

Miernik I., Codzienność w powiecie kieleckim w latach 1956–1975 w świetle listów do instytucji peerelowskich, „Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej” 2007, nr 2.

Rokicki K., Listy i skargi na działalność MSW w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. w analizach Biura Skarg i Listów MSW, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, nr 1.

Szulc P., „Ładną gwiazdkę nam rząd zgotował!” Grudzień’70 w listach do Radiokomitetu, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 16.

Wolsza T., Zaćmiński A., Ludzie listy piszą… Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946–1952), Bydgoszcz 2013.

Opublikowane
2018-12-20
Jak cytować
JaroszD. (2018). Urząd i jego funkcjonowanie: Biuro Listów w Polskim Radiu i Telewizji (1951–1989). Studia Medioznawcze, 19(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.45
Dział
Artykuły