Samorządowe media internetowe – uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.549

Słowa kluczowe:

web accessibility, web usability, dostępność, użyteczność, samorządowe media, internet

Abstrakt

Gminy są wydawcami czasopism, właścicielami mediów elektronicznych, a samorządowe witryny często pretendują do bycia lokalnymi serwisami informacyjnymi. Gospodarze gmin nie byli zobowiązani żadnymi regulacjami do tworzenia serwisów dostosowanych do standardów internetowej dostępności (web accessibility). Sytuacja uległa zmianie wraz z publikacją rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Na podstawie własnych badań podjęto próbę diagnozy podstawowych problemów związanych z wprowadzaniem nowych regulacji, ich uwarunkowań społecznych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności (web accessibility) oraz związanej z nią użyteczności (web usability) samorządowych mediów internetowych.

Opublikowane

01.06.2015

Jak cytować

Kowalik, K. (2015). Samorządowe media internetowe – uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability). Studia Medioznawcze, 2(61), 55–64. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.549

Numer

Dział

Artykuły