Co mówią obrazy? Wizualne metafory kryzysu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.2.639

Słowa kluczowe:

analiza multimodalna, dyskurs, komunikacja kryzysowa, kryzys, semiotyka, zarządzanie kryzysowe

Abstrakt

Cel: rekonstrukcja wizualnego dyskursu kategorii kryzysu, zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej w kontekście pola dyskursywnego modernizmu. Metody badań: analiza semiotyczna, multimodalna analiza dyskursu. Wyniki i wnioski: zrekonstruowane podstawowe semantyki dyskursu kryzysu (zagrożenie, niepewność, katastrofa, bezradność, odczłowieczenie), zarządzania kryzysowego (kontrola, proces, wiedza, panowanie nad rzeczywistością) oraz komunikacji kryzysowej (człowiek, interakcja, chaos, spontaniczność). Kryzys ujmowany jest zatem dyskursywnie w opozycji do dominujących semantyk modernizmu, z kolei zarządzanie kryzysowe w pełni z tymi semantykami koreluje. Komunikacja kryzysowa aktualizuje zarówno elementy obecne w polu dyskursywnym modernizmu, jak i takie, które są wobec niego opozycyjne. Oryginalność/wartość poznawcza: prezentowany tekst jest z jednej strony przykładem zastosowania multimodalnej analizy dyskursu oraz metod semiotycznych do komunikacji wizualnej, z drugiej – zawiera istotne wyjaśnienia i sugestie dotyczące praktycznych aspektów komunikowania (także przez specjalistów) takich kategorii jak kryzys, zarządzanie kryzysowe oraz komunikacja kryzysowa.

Bibliografia

Barthes, R. (2000). Mitologie. Warszawa: KR.

Barthes, R. (1985). Retoryka obrazu. Pamiętnik Literacki, 76(3), 289–302.

Fiske, J. (1999). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum.

Foucault, M. (2002). Archeologia wiedzy. Warszawa: De Agostini – Altaya.

Głażewska, E., & Grabias, M. (2020). Wizualność w kulturze: sztuka, kultura popularna i media cyfrowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Greimas, A.J. (1987). On Meaning. Selected Writings in Semiotic Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Greimas, A.J., & Courtes, J. (1982). Semiotics and Language: An Analytical Dictionary. Bloomington: Indiana University Press.

Hrnjadovic, D. (2016). How do metaphors in advertising influence consumer response? München: Grin Verlag.

Kress, G. (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. London – New York: Routledge.

Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). Reading images: the grammar of visual design. London – New York: Routledge.

Laclau, E., & Mouffe, Ch. (2007). Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2020). Metafory w naszym życiu. Warszawa: Aletheia.

Oswald, L. (2012). Marketing Semiotics: Signs, Strategies, and Brand Value. Oxford – New York: Oxford University Press.

de Saussure, F. (2007). Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa: PWN.

Stasiuk-Krajewska, K. (2018). Media i dziennikarstwo: struktury dyskursu i hegemonia. Warszawa: Elipsa.

Steen, G.J. (2018). Visual Metaphor: Structure and process. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Opublikowane

03.06.2021

Jak cytować

Stasiuk-Krajewska, K. (2021). Co mówią obrazy? Wizualne metafory kryzysu. Studia Medioznawcze, 22(2), 924–936. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.2.639

Numer

Dział

Artykuły