Problemy mediów w nowej strategii Unii Europejskiej "wzmocnienia odporności demokratycznej"

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.1.647

Słowa kluczowe:

dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, strategia cyfrowa, Unia Europejska, wolność mediów

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu aktywności instytucji Unii Europejskiej w kluczowych kwestiach unijnej polityki medialnej, podejmowanych w cieniu walki z pandemią COVID-19, w tym zwłaszcza planów związanych z wejściem w nowy etap strategii cyfrowej. Skutki digitalizacji w sektorze komunikacji i mediów obnażyły luki w dotychczasowych działaniach, legislacji oraz w zakresie zwalczania głównych zagrożeń. Komisja Europejska dostrzega groźny wpływ „infodemii”, negatywne skutki słabej harmonizacji prawnej oraz szkodliwe dla wolności mediów praktyki niektórych państw członkowskich, które ocenia jako podmywanie aksjologicznych fundamentów wspólnoty. Plany nowej Europejskiej Agendy Cyfrowej, europejski plan działania na rzecz demokracji oraz modernizacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych są względem siebie komplementarne. Mają one służyć „wzmocnieniu odporności demokratycznej”, podkreślając wizerunek i rolę Unii jako referencyjnego gracza nie tylko w przestrzeni rynkowej, ale także na polu globalnej walki o reguły demokratyczne.

Bibliografia

Advanced Television. (2020, April 27). Sky research: Lockdown’s ‘boxset effect’. Retrieved from https://advanced-television.com/2020/04/27/research-lockdowns-boxset-effect

Allyn, B. (2020, May 26). Twitter Flags President Trump’s Tweet For The 1st Time. Retrieved from https://npr.org/2020/05/26/862838470/twitter-flags-president-trumps-tweet-for-the-first-time?t=1613305756979

BBC.com. (2020, May 14). France gives online firms one hour to pull ‘terrorist’ content. Retrieved from https://bbc.com/news/technology-52664609

CMPF. (2020). Media Pluralism Monitor. Risks for media pluralism and safety of journalists are increasing across Europe. Retrieved from https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor

Council of Europe. (2020, February 21). Towards an Internet Ombudsman institution. Retrieved from https://pace.coe.int/pdf/37e208f05931a95cc41c5a5b8f1ebe2687e712203326667a8259ffe25682ae848428feba12/doc.15085.pdf

Dallison, P. (2021, February 23). Man sentences to 15 years in jail over Daphne Caruana Galizia murder. Retrieved from https://politico.eu/article/daphne-caruana-galizia-murder-suspect-pleads-guilty

Dziadul, Ch. (2020, February 28). EBU: Make Google, Amazon and Facebook more transparent and accountable. Retrieved from https://broadbandtvnews.com/2020/02/28/ebu-make-google-amazon-and-facebook-more-transparent-and-accountable

EBU. (2020, June). Market Insights. Trust in Media 2020. Retrieved from https://ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/open/Trust_in_Media_2020/EBU-MIS-Trust_in_Media_2020.pdf

EDMO. (2020a). 2020 CEF Telecom Call - European Digital Media Observatory (CEF-TC-2020-2). Retrieved from https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-edmo

EDMO. (2020b). EDMO at a glance. Retrieved from edmo.eu/edmo-at-a-glance

European Commission. (2019). Assessment of the Code of Conduct on Hate Speech on line. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/assessment_of_the_code_of_conduct_on_hate_speech_on_line_-_state_of_play__0.pdf

European Commission. (2020a). The Digital Economy and Society Index (DESI). Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi

European Commission. (2020b, March 2). EU funds projects worth €5.1 million to support media freedom and pluralism. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funds-projects-worth-eu51-million-support-media-freedom-and-pluralism

European Commission. (2020c, September 1). Pilot Project: The European Fourth Estate - Forth Power - protecting democracy through investigative journalism and actions against Fake News. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-european-fourth-estate-fourth-power-protecting-democracy-through-investigative

European Commission. (2020d). EU-funded projects to support media freedom and pluralism in the EU. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu

European Commission. (2020e, June). Countering illegal hate speech online. 5th evaluation of the Code of Conduct. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/codeofconduct_2020_factsheet_12.pdf

European Commission. (2020f, September 10). Assessment of the Code of Practice on Disinformation - Achievements and areas for further improvement. Retrieved from https://cyberpolicy.nask.pl/wp-content/uploads/2020/09/Assessment-of-the-Code-of-Practice-on-Disinformation.pdf

European Commission. (2020g). Fighting disinformation. Retrieved from https://consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/fighting-disinformation

European Commission. (2020h, November 11). Audiovisual Media: Commission opens infringement procedures against 23 Member States for failing to transpose the Directive on audiovisual content. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2165

Komisja Europejska. (2019, 29 stycznia). Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji: Komisja wzywa sygnatariuszy do zwiększania wysiłków. Pobrane z https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_746

Komisja Europejska. (2020a, 19 lutego). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy. Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067

Komisja Europejska. (2020b, 3 grudnia). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji. Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN

Komisja Europejska. (2020c, 15 grudnia). COM (2020) 825: Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE.

Komisja Europejska. (2020d, 10 czerwca). Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Walka z dezinformacją wokół COVID-19 – dajemy dojść do głosu faktom. Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN

Komisja Europejska. (2020e). Komunikat Komisji. Wytyczne w sprawie stosowania w praktyce kryterium zasadniczej funkcji w odniesieniu do definicji „usługi platformy udostępniania wideo” zgodnie z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych. Dz.Urz. UE C 223/3 z 7.07.2020.

Komisja Europejska. (2020f). Komunikat Komisji. Wytyczne na podstawie art. 13 ust. 7 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych dotyczące obliczania udziału utworów europejskich w katalogach usług na żądanie oraz definicji małej liczby odbiorców i niskiego obrotu. Dz.Urz. UE C 223/10 z 7.07.2020.

Krastew, I. (2020). Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Parlament Europejski. (2020). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wzmocnienia wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform (2020/2009(INI)). Pobrane z https://europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_PL.html

Parlament Europejski i Rada. (2018). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku. Dz.Urz. UE L 303/69 z 28.11.2018.

Roth, J. & Achuthan, A. (2020, February 4). Building rules in public: Our approach to synthetic & manipulated media. Retrieved from https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/new-approach-to-synthetic-and-manipulated-media.html

Schwab, K. (2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Twitter Inc. (2021, January 8). Permanent suspension of @realDonaldTrump. Retrieved from https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html

Opublikowane

07.03.2021

Jak cytować

Jaskiernia, A. (2021). Problemy mediów w nowej strategii Unii Europejskiej "wzmocnienia odporności demokratycznej". Studia Medioznawcze, 22(1), 880–890. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.1.647

Numer

Dział

Artykuły okolicznościowe/tematyczne

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>