Komiks jako gatunek w formie kolekcji – rozważania wstępne

Autor

  • Matylda Sęk-Iwanek Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.744

Słowa kluczowe:

Maria Wojtak, genologia, gatunek w formie kolekcji, komiks, Zabójczy żart

Abstrakt

Celem omówionego w tekście badania było ujęcie komiksu w kategoriach gatunku jako kolekcji. Pojęcie to w swojej koncepcji badawczej zaproponowała Maria Wojtak. Autorka niniejszego tekstu wychodzi z założenia, że w komiksie jako gatunku złożonym mogą być realizowane główne założenia wspomnianej teorii. Koncepcje zaproponowane przez Marię Wojtak, wyrosłe na gruncie lingwistyki, mogą być przydatne dla badaczy komiksów. Metody badań: W badaniu zastosowano metodę analizy komiksoznawczej i kulturowej w świetle mediolingwistyki. Badanie ma charakter wstępny i jest próbą aplikacji narzędzi genologicznych na gruncie rozważań komiksoznawczych, wyłaniających się z nauk o kulturze. Wyniki i wnioski: Autorka doszła do wniosku, że wychodząc z założeń nauk genologicznych, można zastosować koncepcję gatunku w formie kolekcji do badań komiksoznawczych. W komiksach ujawniać się będą również kolekcje gatunków. Oryginalność i wartość poznawcza: Artykuł jest pierwszym badaniem próbującym ująć komiks w kategoriach wyrosłych z myśli profesor Wojtak. Otwiera to szeroką perspektywę badawczą, która pozwala na rozważenie aplikacji innych koncepcji i narzędzi mediolingwistycznych w badaniach komiksów.

Bibliografia

Bartmiński, J. (1990). Tekst w kontekście. Kolekcja w strukturze tematycznej tekstu ustnego. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Bartmiński, J., & Niebrzegowska-Bartmińska, S. (2009). Tekstologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Birek, W. (2012). Komiks. W G. Gazda (Red.), Słownik rodzajów i gatunków literackich (s. 479–482). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gąsowski, P. (2016). Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu. Poznań: Instytut Kultury Popularnej.

Gościnny, R., & Uderzo, A. (1961–2009). Cykl Asteriks. Warszawa: Egmont.

Helman, A. (1980). Problemy syntezy sztuk w świetle semiotycznej koncepcji systemów złożonych. W T. Cieślikowska & J. Sławiński (Red.), Pogranicza i korespondencje sztuk (s. 7–20). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Hopfinger, M. (1993). W laboratorium sztuki XX w. O roli słowa i obrazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kępa-Figura, D. (2009). Intencje (czy intencja) nadawców medialnych, czyli fatyczność współczesnej komunikacji medialnej. W I. Hofman & D. Kępa-Figura (Red.), Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie (T. 1). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

McCloud, S. (2015). Zrozumieć komiks. Warszawa: Kultura Gniewu.

Michalewski, K. (2009). Komunikaty mieszane. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Moore, A., & Bolland, B. (2012). Zabójczy żart. Warszawa: Egmont.

Ptaszek, G. (2017). Wkład profesor Marii Wojtak w rozwój genologii medialnej. W D. Kępa-Figura & I. Hoffman (Red.), Współczesne media: gatunki w mediach. Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych (T. 1, s. 27–36). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Sęk-Iwanek, M. (2021). Pejzaże miasta w komiksie. Studia nad komiksem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Skowronek, B. (2013). Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szyłak, J. (2014). Notatki o książkach obrazkowych, Zeszyty Komiksowe, 17, 4–13.

Szyłak, J. (2016). Coś więcej, czegoś mniej. W poszukiwaniu formuły powieści graficznej. Poznań: Instytut Kultury Popularnej.

Ślawska, M. (2014) Formy dialogu w gatunkach prasowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Toeplitz, K. T. (1985). Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego. Warszawa: Czytelnik.

Wikimedia Commons. Comics page layout example. (n.d.). Retrieved on February 15, 2023, from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comics_page_layout_example.png

Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wojtak, M. (2006). Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków. W Z. Krążyńska & Z. Zagórski (Red.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze (T. XV, s. 143–152). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Wojtak, M. (2011a). Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych. W D. Ostaszewska (Red.), Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a komunikacja społeczna (T. 4, s. 44–56). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojtak, M. (2011b). O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu. Tekst i dyskurs, 4, 69–78.

Wojtak, M. (2019a). Teoretyczne obramowanie analiz gatunków prasowych (medialnych) – propozycja autorska. Rocznik Medioznawczy, 1, 37–53.

Wojtak, M. (2019b). Wprowadzenie do genologii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Opublikowane

06.04.2023

Jak cytować

Sęk-Iwanek, M. (2023). Komiks jako gatunek w formie kolekcji – rozważania wstępne. Studia Medioznawcze, 24(1), 95–108. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.744

Numer

Dział

Artykuły