Obraz agresji Rosji na Ukrainę na pierwszych stronach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej” – analiza ramowania fotografii wojennych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.4.771

Słowa kluczowe:

agresja Rosji w Ukrainie, fotografia prasowa, "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", ramowanie wizualne

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja obrazu pierwszych tygodni pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, a także okresu bezpośrednio ją poprzedzającego w fotografiach zamieszczonych na pierwszych stronach dwóch dzienników opiniotwórczych – „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” – między 1 lutego a 31 marca 2022 r. Metoda badań: badanie oparto na teorii visual framing – rzadziej stosowanej w badaniach wizualnych niż klasyczna analiza ramowania i mniej opisanej na gruncie medioznawstwa. Wyniki: analiza wykazała, że w codziennym przekazie wizualnym dotyczącym agresji Rosji na Ukrainie nie występowały zasadnicze różnice między „Gazetą Wyborczą” a „Rzeczpospolitą”. W obu tytułach prasowych dominowały fotografie nasycone ramą konfliktu. Rama przywództwa politycznego schodziła na dalszy plan, podobnie jak rama militarna. Ujawniono natomiast duże nasycenie fotografii ramą ludzkich spraw. Oryginalność/wartość poznawcza: artykuł zwiększa wartość poznawczą w obszarze badań nad obrazem inwazji Rosji na Ukrainę w przekazie niewerbalnym czołowych polskich dzienników.

Bibliografia

Adisti, S. E., Charima, Y. A., & Cahyono, S. P. (2022). Language and Framing in Russia-Ukraine Conflict News. The Proceedings of English Language Teaching, Literature, and Translation (ELTLT), 11(1), 9–19. Retrieved September 13, 2023, from https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/eltlt/article/view/1670

Amores, J. J., Calderón, C. A., & Stanek, M. (2019). Visual frames of migrants and refugees in the main Western European media. Economics and Sociology, 12(3), 147–161. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-3/10 DOI: https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-3/10

Barthes, R. (1996). Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Tłum. J. Trznadel. Warszawa: KR.

Bartosiewicz, A., Gnacy, K., & Haber, G. (2010). Magia pierwszej strony, czyli w czym tkwi siła przyciągania mediów prasowych. W W. Piątkowska-Stepaniak & A. Drosik (Red.), Władza mediów (s. 93–100). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Belting, H. (2007). Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Tłum. M. Bryl. Warszawa: Universitas.

Berger, J. (1999). O patrzeniu. Tłum. S. Sikora. Warszawa: Fundacja „Aletheia”.

Biskupska, K. (2012). O obrazie w perspektywie analizy dyskursu. Kreowanie wizerunku Jana Pawła II w przekazie wizualnym „Gazety Wyborczej”. Studia Socjologiczne, 1, 245–268.

Boehm, G., & Mitchell, W. J. T. (2012). Zwrot obrazowy a zwrot ikoniczny: dwa listy. Tłum. K. Gadowska. W M. Bogunia-Borowska & P. Sztompka (Red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej (s. 94–117). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Brylska, K., Gackowski, T., & Wasilewski, J. (2014). Marsz „Obudź się, Polsko!” w relacjach polskich stacji telewizyjnych. Cz. 2: Wieczorne serwisy informacyjne. Zeszyty Prasoznawcze, 57(4), 809–830. https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.14.045.2846

Burzyński, R. (1958). Fotografia w prasie i książce. Warszawa: Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego.

Chyliński, M. (2013). Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie. Zarządzanie w Kulturze 14(1), 83–97. https://doi.org/10.4467/20843976ZK.13.006.1242

Coombs, H. (2016). Visual Framing. Retrieved August 27, 2023, from https://haydencoombs.com/2016/04/23/visual-framing

D’Angelo, P., Lule, J., Neuman, W. R., Rodriguez, L., Dimitrova, D. V., & Carragee, K. M. (2019). Beyond Framing: A Forum for Framing Researchers. Journalism & Mass Communication Quarterly, 96(1), 12–30. https://doi.org/10.1177/1077699018825004 DOI: https://doi.org/10.1177/1077699018825004

Dubiel, D., & Kamiński, E. (1965). Ilustracyjność dzienników polskich. Zeszyty Prasoznawcze, 16(1), 17–30, 16(2), 106–124.

Entman, R. M. (1991). Framing US News: Contrasts in Narratives of the KLM and Iran Air Incidents. Journal of Communication, 41(4), 6–27. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1991.tb02328.x

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Entman, R. M. (2003). Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9/11. Political Communication, 20(4), 415–432. https://doi.org/10.1080/10584600390244176 DOI: https://doi.org/10.1080/10584600390244176

Entman, R. M. (2007). Framing Bias: Media in the Distribution of Power. Journal of Communication, 57(1), 163–173. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x

Francuz, P. (Red.) (2012). Komunikacja wizualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Franczak, K. (2014). Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny, 63(3), 135–156.

Franczak, K. (2017). Analiza ramowania. W M. Czyżewski, M. Otrocki, T. Piekot & J. Stachowiak (Red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych (s. 145–173). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Furman, W., Snopek, J., Groń, K., & Wolny-Zmorzyński, K. (Red.). (2013). Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Gitlin, T. (1980). The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and the Unmaking of the New Left. Berkeley: The University of California Press.

Goffman, E. (1974). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York.

Goffman, E. (1986). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Boston.

Goffman, E. (2010). Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Tłum. S. Burdziej. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Grigor (Khaldarova), I., & Mervi, P. (2021). Visual images as affective anchors: strategic narratives in Russia’s Channel One coverage of the Syrian and Ukrainian conflicts. Russian Journal of Communication, 13(2), 140–162. https://doi.org/10.1080/19409419.2021.1884339 DOI: https://doi.org/10.1080/19409419.2021.1884339

Hopfinger, M. (1997). Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

IMM. (2023, 31 października). Najbardziej opiniotwórcze media września 2023. Pobrane 2 listopada 2023 z https://www.imm.com.pl/gazeta-wyborcza-z-tytulem-najbardziej-opiniotworczego-medium-w-kraju-na-drugim-miejscu-onet-podium-zamyka-rzeczpospolita

Iyengar, S., & McGrady, J. (2007). Środki masowego przekazu i perswazja polityczna. W T. C. Brock & M. C. Green (Red.), Perswazja. Perspektywa psychologiczna, tłum. T. Sieczkowski & M. Kowaleczko-Szumowska (s. 291–323). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kawka, M. (2015). Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność i perspektywy. Media i Społeczeństwo, 5, 13–21.

Kazakov, A., & Shestov, B. (2016). Cognitive Potential of Framing and Attribute Agenda-setting Theories (Exemplified by “Novaya Gazeta” and “The New York Times” Coverage of the Conflict in Southeast Ukraine). World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, 147–166.

Kim, Y. S., & Chung, D. S. (2017). Anatomy of Front Pages: Comparison Between The New York Times and Other U.S. Major Metropolitan Newspapers. International Journal of Communication, 11, 949–966.

Klepka, R. (2019). Wojna, bitwa, walka… Ramy tematyczne w relacjonowaniu parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2015 roku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, 9, 7–17. https://doi.org/10.24917/20820917.9.1

Kobylarczyk, K. (2005). Fotografia jako mit. Zdjęcia streszczają stulecie. Zeszyty Prasoznawcze, 1/2, 79–89.

Kociuba, M. (2010). Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Król, G., & Król, T. (2005). Miejsca pierwszych stron „Rzeczpospolitej”, „Trybuny” i „Gazety Wyborczej”. W I. Borkowski & A. Woźny (Red.), W kulturze pierwszych stron (s. 79–86). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Krzanicki, M. (2013). Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków: Universitas.

Kuźniar, R., Balcerowicz, B., Bieńczyk-Missala, A., Grzebyk, P., Jędrzejowska, K., Kupiecki, R.,… Śledź, P. (2021/2022). Agresja Rosji na Ukrainę – pierwsze dwa tygodnie wojny. Raport specjalny. Rocznik Strategiczny, 27, 29–65.

Leśniczak, R. (2022). Asocjacja negatywizmu i personalizacji jako narzędzie komunikowania politycznego podczas kampanii parlamentarnej w Polsce w 2019 r. Zeszyty Prasoznawcze, 2(250), 27–44. https://doi.org/10.4467/22996362PZ.22.014.15605 DOI: https://doi.org/10.4467/22996362PZ.22.014.15605

Lichtenstein, D., Esau, K., Pavlova, L., Osipov, D., & Argylov, N. (2019). Framing the Ukraine crisis: A comparison between talk show debates in Russian and German television. International Communication Gazette, 81(1), 66–88. https://doi.org/10.1177/1748048518755209 DOI: https://doi.org/10.1177/1748048518755209

Łosiewicz, M. (2009). Rola obrazu w komunikacji społecznej. W A. Obrębska (Red.), Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej (s. 205–212). Łódź: Primum Verbum.

Maćkiewicz, J. (2020). Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych. Studia Medioznawcze, 21(3), 615–627. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.251 DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.251

Makhortykh, M., & Sydorova, M. (2017). Social media and visual framing of the conflict in Eastern Ukraine. Media, War & Conflict, 10(3), 359–381. https://doi.org/10.1177/1750635217702539 DOI: https://doi.org/10.1177/1750635217702539

Masłowska-Taffel, M. (2014). Fotografia prasowa jako sposób uchwycenia i wywołania ludzkich uczuć. Polonistyka, 4, 24–27.

Massaka, I. (2016). Ramy interpretacyjne faktu przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej w prasie polskiej na przykładzie „Gazety Wyborczej” i „Naszego Dziennika” w okresie 15–31 marca 2014. Studia Medioznawcze, 2, 67–79. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.65.472 DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.65.472

Müller, M. G., & Christ, K. (2023). Empathic reactions to press photographs from the War in Ukraine: A Q-sort study. Frontiers in Political Science, 4, 1042326. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1042326 DOI: https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1042326

Niesłony, K. (2016). Ramy interpretacyjne w tworzeniu newsów telewizyjnych. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, 19(8), 155–173.

Norström, R. (2019). The coverage of the Russian-Ukrainian conflict by the Polish media (2014–2015). Berlin: Peter Lang. DOI: https://doi.org/10.3726/b15629

The NATO Strategic Communications Centre of Excellence. (2016). Framing of the Ukraine–Russia conflict in online and social media Representations of the conflict in discourse in Facebook, Vkontakte and internet portals: DELFI, korrespondent.net, pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl. Riga. Retrieved August 23, 2023, from https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/ukr_social_media_full_report-2.pdf

Ochnio, J. (2014). Obraz jako powszechne narzędzie komunikacji – refleksje nad semiologicznym statusem fotografii. W K. Burska & B. Cieśla (Red.), Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) (s. 209–220). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-404-4.17 DOI: https://doi.org/10.18778/7969-404-4.17

Ogólnopolskie badania czytelnictwa prasy. Prezentacja danych za okres lipiec 2022 – czerwiec 2023. (b.d.). Pobrane 13 sierpnia 2023 z https://www.pbc.pl/czytelnictwo

Ojala, M. M., & Pantti, M. K. (2017). Naturalising the new cold war. The geopolitics of framing the Ukrainian conflict in four European newspapers. Global Media and Communication, 13(1), 41–56. https://doi.org/10.1177/1742766517694472 DOI: https://doi.org/10.1177/1742766517694472

Ojala, M. M., Pantti, M. K., & Kangas, J. (2017). Whose War, Whose Fault? Visual Framing of the Ukraine Conflict in Western European Newspapers. International Journal of Communication, 11, 474–498.

Olczyk, T. (2013). Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne analizy ramowej w badaniu przekazów perswazyjnych. W B. Fatyga (Red.), Praktyki badawcze (s. 83–94). Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.

Olechnicki, K. (2003). Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Olechnicki, K. (2005). Fotografia dla każdego. Społeczne funkcje fotografii w dobie kultury konsumpcyjnej. W T. Ferenc & K. Makowski (Red.), Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów (s. 37–60). Łódź: Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna.

Olechnicki, K. (2009). Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu: fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Palczewski, M. (2011). Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN. Studia Medioznawcze, 1, 31–40.

Paul, N. (2023). Visualizing the Pandemic: How the Front Pages of Local and National U.S. Media Used Images to Cover the Coronavirus Pandemic. American Behavioral Scientist, 00027642231166871, 1–13. https://doi.org/10.1177/00027642231166871 DOI: https://doi.org/10.1177/00027642231166871

Pavlik, J. V. (2022). The Russian war in Ukraine and the implications for the news media. Athens Journal of Mass Media and Communications, 8, 1–17. https://doi.org/10.30958/ajmmc.X-Y-Z

Pisarek, W. (Red.). (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.

Pluwak, A. (2009). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal – Polish Edition, 1, 49–79. Retrieved August 12, 2023, from http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna-2009/pluwak-geneza-i-ewolucja-pojecia-framing.pdf

Pontremoli, E. (2006). Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności. Tłum. M. L. Kalinowski. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Potocka, A. M. (2010). Fotografia. Ewolucja medium sztuki. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Powell, T. E., Boomgaarden, H. G., De Swert, K., & de Vreese, C. H. (2015). A clearer picture: the contribution of visuals and text to framing effects. Journal of Communication, 65(6), 997–1017. https://doi.org/10.1111/jcom.12184 DOI: https://doi.org/10.1111/jcom.12184

Primig, F., Szabó, H. D., & Lacasa, P. (2023). Remixing war: An analysis of the reimagination of the Russian–Ukraine war on TikTok. Frontiers. in Political Science, 5, 1085149. https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1085149 DOI: https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1085149

Ratajczak-Parzyńska, D. (2015). Zwrot obrazowy na tle współczesnych przemian teorii obrazu. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 173–184.

Reinke de Buitrago, S. (2022). Visual framings of the war in Ukraine: Evoking emotions and mobilization. DiscourseNet Collaborative Working Paper Series, 8(5). Retrieved August 22, 2023, from https://discourseanalysis.net/dncwps, https://discourseanalysis.net/sites/default/files/2022-11/Reinke-de-Buitrago_2022_DNCWPS_8-5.pdf

Rodriguez, L., & Dimitrova, D. V. (2011). The levels of visual framing. Journal of Visual Literacy, 30(1), 48–65. https://doi.org/10.1080/23796529.2011.11674684 DOI: https://doi.org/10.1080/23796529.2011.11674684

Rouillé, A. (2007). Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Tłum. O. Hedemann. Kraków: Universitas.

Rozbicka, R. (2014). Stosunki polsko-ukraińskie w publikacjach prasowych „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” w latach 1993–2005: ukraińska droga do NATO. Przegląd Wschodnioeuropejski, 5(2), 87–108.

Ruta, P. (2009). Fotografia prasowa: wybrane aspekty praktyczne. Rocznik Prasoznawczy, 3, 139–147.

Sekula, A. (2010). Społeczne użycia fotografii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego & Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.

Selimi, F. (2023). Monitoring of the daily printed newspapers of the Western Balkans for the coverage of the events in the Russia-Ukraine war with special emphasis on their cover page. Online Journal of Communication and Media Technologies, 13(3), e202327. https://doi.org/10.30935/ojcmt/13134 DOI: https://doi.org/10.30935/ojcmt/13134

Selvarajah, S., & Fiorito, L. (2023). Media, Public Opinion, and the ICC in the Russia–Ukraine War. Journalism and Media, 4(3), 760–789. DOI: https://doi.org/10.3390/journalmedia4030048

Semetko, H., & Valkenburg, P. M. (2000). Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, 50(2), 93–109. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x

Sen, S. (2018). Contextualizing the News: Newspaper Front Pages in the Age of Fact-Checking Journalism. Theses and Dissertations, 2279. Retrieved August 23, 2023, from https://dc.uwm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3284&context=etd

Skrzypczak, J. (Red). (1999). Popularna encyklopedia mass mediów. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz SA.

Sontag, S. (1986). O fotografii. Tłum. S. Magala. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Sontag, S. (2010). Widok cudzego cierpienia. Tłum. S. Magala. Kraków: Krakauer.

Soulages, F. (2007). Estetyka fotografii. Strata i zysk. Tłum. W. Forajter & B. Mytych-Forajter. Kraków: Universitas.

Stępień, K. (2018). Komunikacja fotograficzna. Interpretacja fotografii. Kultura i Historia, 34(2), 162–185.

Stępniak, K. (2023). Ramowanie fotografii wojennej. Wojna na Ukrainie w fotografii „Gazety Wyborczej”. Media – Biznes – Kultura [w trakcie procesu recenzyjnego].

Stopa, M. (2017). Analiza relacji „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” dotyczących przewrotu politycznego na Ukrainie w 2014 roku. Zeszyty Prasoznawcze, 4, 805–818.

Strömbäck, J., Maier, M., & Kaid, L. L. (2016). Political communication and election campaigns for the European Parliament. In J. Strömbäck, M. Maier, & L. L. Kaid (Eds.), Political Communication in European Parliamentary Elections (pp. 3–16). London – New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315601144-1

Szylko-Kwas, J. (2011). Fotografią po oczach: o fotografii na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. Studia Medioznawcze, 1, 139–147.

Szylko-Kwas, J. (2017a). Fotografia prasowa a podpis – ujęcie typologiczne. Studia Medioznawcze, 4, 137–150. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.355 DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.355

Szylko-Kwas, J. (2017b). Między informacją a obrazem – o funkcji fotografii w prasie. Zeszyty Artystyczne, 1, 69–80.

Szylko-Kwas, J. (2019a). Fotografia jako wypowiedź dziennikarska – odmiany gatunkowe. Studia Medioznawcze, 1, 83–98. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.99 DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.99

Szylko-Kwas, J. (2019b). Odbiór fotografii prasowej w kontekście teorii wizualnego alfabetyzmu (visual literacy). Studia Medioznawcze, 1, 29–41. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.84 DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.84

Szylko-Kwas, J. (Red.). (2018). Obraz czy wizja świata. Fotografia w przestrzeni kulturowej. Warszawa: Multiprint.

Tejedor, S., Cervi, L., Tusa, F., Portales, M., & Zabotina, M. (2020). Information on the COVID-19 pandemic in daily newspapers’ front pages: Case study of Spain and Italy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6330–6346. https://doi.org/10.3390/ijerph17176330 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17176330

Toczyński, Z. (2002). Prawda w fotografii. W M. Hopfinger (Red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia (s. 44–58). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Treppa, Z. (2012). Myślenie obrazem w fotografii. Gdańsk: Czysty Warsztat.

Uchańska, A. (2015). Fotografia w dziennikarstwie i reklamie: nowe trendy. Studia Medioznawcze, 1, 107–117. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.572

Wasilewski, K. (2018). Framing i analiza ramowa – stan badań we współczesnym medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 14(1), 91–107. DOI: https://doi.org/10.31648/mkks.2952

Wilson, F., Moses, J. M., & Umar, B. N. (2023), Media framing of the Russia-Ukraine War by TASS and Ukrinform during the first month of the invasion. Current Trends in Mass Communication, 2(1), 56–66. DOI: https://doi.org/10.33140/CTMC.02.01.04

Wolny-Zmorzyński, K. (2007). Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wolny-Zmorzyński, K. (2014). Dyskusje o sztuce i wartościowaniu fotografii dziennikarskiej. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 1, 59–74.

Wolny-Zmorzyński, K. (2016). Jak oceniać i wartościować fotografię dziennikarską. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 2, 326–334. https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.022.5426

Wolny-Zmorzyński, K. (2018). Funkcja fotografii śledczych w materiałach prasowych – zarys problemu. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 4, 62–68.

Wolny-Zmorzyński, K., & Doktorowicz, K. (Red.). (2021). Od semiotyki do konsumpcjonizmu. O potrzebie wartościowania fotografii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zych, M. (2007/2008). Obraz „pomarańczowej rewolucji” na łamach polskiej prasy codziennej („Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”). Rocznik Wschodni, 13, 168–182.

Pobrania

Opublikowane

23.11.2023

Jak cytować

Stępniak, K. (2023). Obraz agresji Rosji na Ukrainę na pierwszych stronach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej” – analiza ramowania fotografii wojennych. Studia Medioznawcze, 24(4), 74–91. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.4.771

Numer

Dział

Artykuły