Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badania opartych na teorii visual literacy, w ramach których respondentom przedstawiono dwie fotografie dziennikarskie. Cel: Zbadanie możliwości odbioru przekazu dziennikarskiego zawartego na zdjęciu prasowym, umiejętności odczytania treści fotografii, wpływu obrazu na emocje odbiorcy oraz konieczności użycia słowa dla zrozumienia przekazu fotograficznego. Metody badań: Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, badania ilościowe metodą ankietową za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews) na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób, reprezentatywnej dla Polaków w wieku 18 lat i więcej ze względu na płeć, wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Wyniki i wnioski: Udowodniono trudności odbiorców w odczytywaniu treści przekazu fotograficznego oraz niską wartość impresywną obrazu. Wartość poznawcza: uzyskane wyniki potwierdzają konieczność użycia słowa w przekazie wizualnym.