Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej studiamedioznawcze.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-01 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Linki
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie studiamedioznawcze.eu nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Marcin Roguski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: mt.roguski@uw.edu.pl, telefon 55-23-714. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek dydaktyczny - Bednarska 2/4, Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Adam Grabowski

Telefon: 225520281

Email: agrabowski@uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście dostępne dla osób na wózkach znajduje się od strony parkingu (wjazd od ul. Dobrej). Wejście główne ma dwa stopnie i ze względu na zabytkowy charakter budynku nie ma możliwości jego zmiany. Przy wejściu do budynku jest portiernia. W razie konieczności portier udziela pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Korytarze i przejścia

Korytarze są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do piwnicy i na piętro osoby na wózkach mogą dostać się przy pomocy platform.

Procedury

W razie konieczności pomocy należy zgłosić się do portiera.

Dodatkowa pomoc

W razie konieczności portier udziela pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Łazienki, toalety, szatnie

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze (w pobliżu portierni) oraz na piętrze, przy Sali Kolumnowej.

Dodatkowe dostosowania

W platformach dla osób z niepełnosprawnościami są zainstalowane komunikaty głosowe.

Dojazd i miejsca parkingowe

W pobliżu budynku znajdują się przystanki autobusowe. W razie konieczności można skorzystać z parkingu na działce przy ul. Bednarskiej 2/4. Przed budynkiem znajduje się strefa płatnego parkowania zarządzana przez m. st. Warszawa.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Brak