https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/feed Studia Medioznawcze 2019-05-19T22:02:15+02:00 Teresa Maciszewska studiamedioznawcze@uw.edu.pl Open Journal Systems <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/82 Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki Tiger 2019-05-19T22:02:14+02:00 Dariusz Tworzydło dariusz@tworzydlo.pl <p>Artykuł zawiera analizę wizerunkowej sytuacji kryzysowej, jaka dotknęła markę Tiger w roku 2017. <strong>Cel:</strong> Ocena skuteczności działań komunikacyjnych badanego podmiotu w zakresie komunikacji kryzysowej. <strong>Metody badań:</strong> Analiza materiałów pozyskanych z monitoringu mediów, a także desk research od analizowanej fi rmy. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Opracowanie pokazuje metody reagowania i działania podjęte przez firmę w analizowanym kryzysie. Wskazane zostały kluczowe determinanty kryzysu, a także czynniki, które przyczyniły się do właściwego rozwiązania sytuacji kryzysowej. Jednym z istotnych elementów składowych artykułu jest także analiza działań podjętych przez fi rmę po zakończeniu sytuacji kryzysowej. Opisane<br>zostały również błędy popełnione przez fi rmę w zakresie zarządzania kryzysowego. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Materiał zawiera spójny opis wydarzeń kryzysowych, które dotknęły markę, stanowi obiektywne spojrzenie na kryzys wizerunkowy, wraz z oceną zastosowanych metod i narzędzi.</p> 2019-03-13T15:21:06+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/83 Dynamika i użytkownicy serwisów z petycjami online w Polsce 2019-05-19T22:02:13+02:00 Anna Miotk anna.miotk@gmail.com <p>Artykuł zawiera analizę demografii użytkowników serwisów z petycjami online. <strong>Cel:</strong> Sprawdzenie, jak prezentuje się struktura demograficzna użytkowników serwisów z petycjami, w porównaniu do wyników innych badań dotyczących petycji online. <strong>Metody badań:</strong> Dane wtórne z badania Gemius/PBI – pomiaru widowni internetowej. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Petycje online są najczęściej odwiedzane przez osoby w wieku 55 lat i więcej, mieszkańców wielkich miast z wyższym wykształceniem. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Do tej pory największe zainteresowanie petycjami online przypisywano ludziom młodym. Nie badano też użytkowników tego typu serwisów za pomocą analizy danych o zachowaniach.</p> 2019-03-13T16:02:29+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/84 Odbiór fotografii prasowej w kontekście teorii wizualnego alfabetyzmu (visual literacy) 2019-05-19T22:02:12+02:00 Joanna Szylko-Kwas j.szylko@uw.edu.pl <p>Artykuł prezentuje wyniki badania opartych na teorii <em>visual literacy</em>, w ramach których respondentom przedstawiono dwie fotografie dziennikarskie.<strong> Cel</strong><strong>:</strong> Zbadanie możliwości odbioru przekazu dziennikarskiego zawartego na zdjęciu prasowym, umiejętności odczytania treści fotografii, wpływu obrazu na emocje odbiorcy oraz konieczności użycia słowa dla zrozumienia przekazu fotograficznego. <strong>Metody badań</strong><strong>:</strong> Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, badania ilościowe metodą ankietową za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews) na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób, reprezentatywnej dla Polaków w wieku 18 lat i więcej ze względu na płeć, wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania.<strong> Wyniki i wnioski</strong><strong>:</strong> Udowodniono trudności odbiorców w odczytywaniu treści przekazu fotograficznego oraz niską wartość impresywną obrazu.<strong> Wartość poznawcza</strong><strong>:</strong> uzyskane wyniki potwierdzają konieczność użycia słowa w przekazie wizualnym.</p> 2019-04-17T16:02:04+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/87 Informowanie o następstwach swoich publikacji jako sposób autopromocji nadawcy medialnego 2019-05-19T22:02:15+02:00 Krzysztof Kaszewski k.kaszewski@uw.edu.pl <p class="western" lang="de-DE" align="justify">Artykuł pokazuje, jak nadawcy medialni wykorzystują komunikowanie o następstwach swoich publikacji do budowania pozytywnego obrazu publicznego.<strong> Cel: </strong>Przedstawienie najczęściej stosowanych w tym celu środk<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w językowych, usytuowania badanych treści w strukturze przekaz<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w oraz typ<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w następstw publikacji, by na tej podstawie ustalić, z jakich powod<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w takie elementy przekaz<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w są dla nadawc<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w przydatne. <strong>Metody badań:</strong> Analiza funkcjonalna znaczeń słów, form gramatycznych i konstrukcji składniowych. Materiał badawczy stanowiły przekazy informacyjne nadawc<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w medialnych różnego typu (prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych), pochodzące z lat 2006–2018.<strong> Wyniki i wnioski: </strong>Typowe środki językowe informujące o następstwach publikacji to konstrukcje z przyimkiem <em>po</em>, a także słowa w rodzaju <em>efekt, skutek</em>, <em>reakcja</em>; częste był<span lang="pt-PT">o te</span>ż określenie <em>interwencja</em>. Badane elementy chętnie umieszczano na pierwszym planie, np. w tytule, lidzie lub pierwszym akapicie korpusu tekstu prasowego czy internetowego, w czołówce radiowego serwisu informacyjnego lub w pierwszym newsie programu informacyjnego w telewizji. Jako konsekwencje swoich publikacji nadawcy medialni ukazują najog<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>lniej zmniejszenie się zła lub przyrost dobra. Aby podkreślić znaczenie swych osią<span lang="it-IT">gni</span>ęć, nierzadko stosuje się środki perswazyjne, np. hiperbole z jednej strony podkreślające uciążliwość <span lang="it-IT">i d</span>ługotrwałość problem<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w, z drugiej – uwypuklające szybkość i mnogość skutk<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w podjęcia tematu przez medium. Nie wszystkie ukazywane następstwa publikacji to realne zmiany rzeczywistości. Komunikuje się także o reakcjach mentalnych (np. emocje) i komunikacyjnych (wypowiedzi), a także o działaniach przyszłych. Badania pokazały, że komunikowanie o następstwach własnych publikacji jest tak przydatne dla nadawc<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w medialnych, ponieważ pozwala zaktywizować większość podstawowych strategii autoprezentacyjnych (ingracjację, autopromocję, egzemplifikację oraz intymidację).<strong> Wartość poznawcza: </strong>Artykuł zwiększa wiedzę o językowych sposobach autopromocji i autoprezentacji nadawc<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w medialnych.</p> 2019-03-13T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/88 Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl Pierwsze niekomercyjne platformy blogowe w Polsce i ich wpływ na rozwój sieci blogów 2019-05-19T22:02:13+02:00 Marta Więckiewicz-Archacka marta.wieckiewicz@gmail.com <p class="western" align="justify">Artykuł dotyczy pierwszego okresu rozwoju polskojęzycznych platform blogowych. <strong>Cel:</strong> Przedstawienie historii niekomercyjnych platform blogowych w Polsce oraz określenie ich wpływu na rozwój blogosfery.&nbsp; <strong>Metody badań:</strong> Analizą objęto lata 2000–2001, a materiał źródłowy stanowią m.in. dawne wersje stron WWW dostępne w Internet Archive.&nbsp; <strong>Wyniki i wnioski:</strong> W artykule scharakteryzowano platformy blogowe: Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl oraz określono ich wpływ na ewolucję blogosfery w takich aspektach, jak znoszenie bariery technologicznej uniemożliwiającej blogowanie osobom pozbawionym kompetencji programistycznych czy ustalenie struktury blogu. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Artykuł uzupełnia jedną z luk w badaniach nad polskojęzyczną blogosferą i stanowi odpowiedź na głosy ekspertów akcentujących potrzebę badań dotyczących dawnego kształtu sieci.</p> 2019-03-13T23:07:49+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/89 Wizerunek Donalda Trumpa na polskojęzycznych profilach Twittera w dniu zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA 2019-05-19T22:02:12+02:00 Klaudia Rosińska claudia.rosinska@wp.pl <p class="western" align="justify">Artykuł zawiera analizę wizerunku Donalda Trumpa na polskojęzycznych profilach Twittera z dnia 8 i 9 listopada 2016 r.<span lang="de-DE"><strong> Cel:</strong></span> Zbadanie, jaki stosunek do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych mają polscy użytkownicy Twittera. <strong>Metody badań:</strong> Metoda analizy zawartoś<span lang="nl-NL">ci 3372 tweet</span><span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w oraz metoda hermeneutyczna. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Debata na Twitterze przyczyniła się do wykreowania internetowego wizerunku Donalda Trumpa w Polsce. Znaczący wpływ na opinie użytkownik<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w Twittera na temat Donalda Trumpa mieli dziennikarze i osoby publiczne. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Są to badania wstępne mogące służyć do dalszych analiz wizerunku Donalda Trumpa w Polsce, sposob<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>w jego kreowania oraz tego, czy i w jaki spos<span lang="es-ES-u-co-trad">ó</span>b ewoluował.</p> 2019-03-13T23:43:45+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/99 Fotografia jako wypowiedź dziennikarska – odmiany gatunkowe 2019-05-19T22:02:12+02:00 Joanna Szylko-Kwas j.szylko@uw.edu.pl <p>Artykuł opisuje fotografię jako jeden z gatunków wypowiedzi dziennikarskich. <strong>Cel:</strong> Zbudowanie teorii fotografi i prasowej jako wypowiedzi dziennikarskiej. Integralną częścią wskazanej koncepcji jest wyróżnienie odmian gatunkowych fotograficznych wypowiedzi dziennikarskich.&nbsp;Celem pośrednim jest propozycja taksonomii rodzajów gatunkowych fotografi i prasowej w oparciu o kryterium celu i funkcji obrazu, miejsca i sposobu publikacji, tematu oraz o kryterium warsztatowo-gatunkowe. <strong>Metody badań:</strong> Dokonano analizy zawartości mediów. <strong>Wyniki:</strong> Zaproponowano klasyfi kację fotografi cznych odmian gatunkowych opartą o relację funkcji obrazu i funkcji nagłówka materiału prasowego, którego częścią jest zdjęcie. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Zaprezentowana typologia może stanowić jedno z narzędzi do analizy dziennikarskich przekazów fotograficznych.</p> 2019-05-10T17:37:02+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/85 The Role of Academic Libraries in Scholarly Communication. A Meta-Analysis of Research 2019-05-19T22:02:11+02:00 Anna Mierzecka anna.mierzecka@uw.edu.pl <p class="western" align="justify"><span lang="en-US">The wide expansion of digital technologies has influenced research in all fields of science as well as educational activities</span><span lang="en-US"><strong>. </strong></span><span lang="en-US"><strong>Scientific objective: </strong></span><span lang="en-US">The purpose of this article is to examine critical areas of academic library activity, in a significant or requiring far-reaching changes in all aspects, in the context of needs of the scientific community. </span><span lang="en-US"><strong>Research methods:</strong></span><span lang="en-US"> It was decided that the method that will allow to outline the situation in this area will be qualitative content analysis texts from leading journals. For this purpose, the main databases of Web of Science articles have been searched: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), and Arts &amp; Humanities Citation Index (A&amp;HCI), using the instruction TS = (“academic library” OR “academic libraries” OR “university library” OR “university libraries”) AND TS = (scholars or scientists or faculty or researchers or academics). The query limited to the last five years yielded gave as results 170 articles, of which 51 were deemed relevant to the issues discussed.</span> <span lang="en-US"><strong>Results and conclusions:</strong></span><span lang="en-US"> In the light of qualitative content analysis of those texts, it is possible to distinguish following areas as important: general approach of scholars and librarians to cooperation, practices of research support, access to information resources adapted to scholars’ needs, data curation support, publication strategies support. On this basis, conclusions have been drawn about the role and type of support that academic libraries may provide in the process of scholarly communication. </span><span lang="en-US"><strong>Cognitive value:</strong></span><span lang="en-US"> This study has contributed to the research into the evaluation of academic library’s support services in the process of scholarly communication.</span></p> 2019-05-14T13:55:43+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/90 Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Komunikacja strategiczna w biznesie i w polityce” (STRATCOM-2018), Petersburg, Rosja, 22–23 listopada 2018 2019-05-19T22:02:14+02:00 Alena Podviazkina alena.podviazkin@gmail.com 2019-03-13T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##