https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/feed Studia Medioznawcze 2020-04-04T07:21:49+02:00 Teresa Maciszewska studiamedioznawcze@uw.edu.pl Open Journal Systems <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/113 Identyfikacja trendów w polskich mediach na przykładzie kwartalnika „Studia Medioznawcze”. Wykorzystanie narzędzi Big Data 2020-04-04T07:21:49+02:00 Piotr Pruchnik p.pruchnik@uw.edu.pl <p class="FirstParagraph">Rynek mediów rozwija się dynamicznie, dlatego ważne jest właściwe prognozowanie trendów. <strong>Cel/teza:</strong> Celem artykułu jest identyfikacja trendów w polskich mediach. <strong>Metody badań:</strong> W artykule zaprezentowano unikalną metodykę rafinacji informacji Big Data do analizy trendów w mediach. Jako materiał źródłowy posłużyły teksty zamieszczone w kwartalniku „Studia Medioznawcze”. Do analizy wykorzystano narzędzia eksploracji danych oraz Big Data. <strong>Wyniki</strong> <strong>i wnioski:</strong> Sformułowano własną prognozę trendów mediów na bazie publikacji naukowych i porównano ją z przygotowaną przez firmę konsultingową PwC. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Wyniki wykazują znaczne rozbieżności. Najbardziej perspektywiczne dziedziny w raporcie PwC – VR (<em>virtual reality</em>) oraz OTT (<em>over the top</em>) – nie mają potwierdzenia w artykułach naukowych.</p> 2019-12-02T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/149 Dążenie do prawdy a język informacji prasowej 2020-04-04T07:21:48+02:00 Wiesław Wacławczyk platon@umk.pl <p>W pierwszej części artykułu zostały omówione teoretyczne aspekty problemu, w drugiej dominuje perspektywa praktyczna – w centrum rozważań znajdują się wybrane teksty prasowe opublikowane w języku niemieckim i angielskim (w tłumaczeniu autora). <strong>Cel i hipoteza:</strong> Przedmiotem badań czyni się w artykule to, w jakim stopniu dążenie do prawdy określa język informacji prasowej. U podstaw niniejszych dociekań leży założenie, że analiza środków wyrazu w tekstach informacyjnych pozwala w dużej mierze ustalić, czy poszukiwanie prawdy pozostawało w konkretnych przypadkach wartością priorytetową, czy nie. <strong>Metody badań:</strong> Analiza tekstu, metoda porównawcza. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Analizując i porównując wybrane informacje prasowe, w kontekście polskiej i zagranicznej literatury naukowej, starano się wykazać, że tekstom informacyjnym można nadać wysoki stopień obiektywizmu, a co się z tym wiąże – prawdziwości. <strong>Wartość poznawcza artykułu:</strong> Zwrócenie uwagi na lingwistyczne aspekty dążenia do prawdy w dziennikarstwie informacyjnym, głównie przez pryzmat badań polskich, niemieckich, brytyjskich i amerykańskich.</p> 2019-12-02T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/165 Analiza retoryczna Wywiadu z historią Oriany Fallaci 2020-04-04T07:21:47+02:00 Kaja Rostkowska-Biszczanik kaja.rostkowska@gmail.com <p>Artykuł dotyczy retoryki dziennikarskiej w wywiadzie politycznym. <strong>Cel:</strong> Wskazanie retorycznych zabiegów stosowanych przez Orianę Fallaci w zbiorze <em>Wywiad z historią</em>. <strong>Metoda badawcza:</strong> Artykuł jest próbą analizy retorycznej. Omawiane są elementy retoryczne występujące w przedmowie do tomu, w sylwetkach bohaterów rozmów oraz korpusach wywiadów. Wywiady Fallaci są ułożone na filarach dopełniających się strategii perswadowania – logosu, etosu, patosu. Według tego klucza opracowano materiał, co pozwoliło na omówienie wybranych retorycznych sposobów odwoływania się do rozumu, woli i emocji. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> W odniesieniu do przedmowy wyróżniono toposy wstępu (nowości, zwięzłości i skromności, humoru), odwołania do odbiorcy, samej siebie oraz tematu jako sprawy wspólnej. W sylwetkach bohaterów i korpusach wywiadów ukazano funkcję pouczenia przypisaną do argumentacji racjonalnej, dowodzenia. Wśród technik dziennikarki należących do sfery etosu wskazano na argumentację aksjologiczną, stosowanie figur myśli (antytezy, dyskredytowanie). Sferę patosu scharakteryzowano między innymi poprzez omówienie metaforyki. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Artykuł uzupełnia lukę w badaniach dotyczących metody Oriany Fallaci – analiza retoryczna jej rozmów nie była dotąd podejmowana. Opisane techniki mają prócz teoretycznego także wymiar praktyczny, mogą być adaptowane, rozwijane w praktyce medialnej.</p> 2019-12-02T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/127 Zwierzenia w internecie – nowy gatunek mowy? 2020-04-04T07:21:49+02:00 Anna Dąbkowska anna.a.dabkowska@gmail.com <p><strong>Cel:</strong>&nbsp;Celem artykułu jest sprawdzenie, czym różnią się zwierzenia internetowe od zwierzeń tradycyjnych, czyli tych mających cechy semantyczne podawane przez semantyków i leksykografów (por. Dąbkowska, 2019). I czy te różnice są na tyle znaczące, żeby uznać zwierzenia internetowe za odrębny gatunek mowy, czy tylko za alternacyjną odmianę gatunkową, którą jednak można traktować jako – możliwy ze względu na nowe medium – wariant wzorca kanonicznego, rodzaj modyfikacji zwierzenia tradycyjnego. <strong>Metody badań: </strong>Do wniosków będą prowadzić analizy cech strukturalnych (kompozycyjnych), treściowych, stylistycznych oraz pragmatycznych właściwych zwierzeniu ujmowanemu jako gatunek mowy. Za punkt wyjścia przyjęto założenie, że <em>zwierzenie</em> jest gatunkiem mowy, którego specyfikę można objaśnić, wykorzystując procedury semantyczne – przez zbadanie znaczenia polskich wyrazów nazywających omawiany gatunek mowy (<em>zwierzać się </em>/ <em>zwierzyć się</em> i <em>zwierzenie</em>). Do tego celu zostaną wykorzystane definicje znaczeniowe zawarte we współczesnych słownikach języka polskiego, słownikach synonimów oraz w pracach językoznawczych poświęconych czasownikom mówienia. <strong>Wyniki i wnioski:</strong>&nbsp;<em>Zwierzenia</em> internetowe można potraktować jako wariant gatunku znanego od dawna, jednak wypowiedzi go reprezentujące mają w obrębie gatunku charakter nieprototypowy, a więc także są zlokalizowane na peryferiach gatunku. Powstanie takiego wariantu jest związane z adaptacją tradycyjnego gatunku do nowego medium, jakim jest internet – jest to swoista remediatyzacja gatunku. <strong>Wartość poznawcza: </strong>Wartością poznawczą artykułu są analiza genologiczna oraz opis problemu prywatności w komunikacji internetowej.</p> 2019-12-02T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/169 Jak zarządzać kryzysem, by obrócić go w wizerunkowy sukces na przykładzie marki KROSS 2020-04-04T07:21:47+02:00 Monika Maria Borzdyńska monika.borzdynska@pgenarodowy.pl <p>Artykuł zawiera analizę sytuacji kryzysowej, z którą zmagała się marka KROSS w mediach społecznościowych w 2019 roku.<strong> Cel: </strong>Ocena skuteczności strategii komunikacji w sytuacji kryzysowej<strong>. Metoda badawcza: </strong>Analiza materiałów pozyskana z mediów społecznościowych oraz <em>desk reaserch</em> od analizowanej firmy.<strong> Wyniki i wnioski: </strong>Artykuł ukazuje schemat działań komunikacyjnych podjętych przez opisywaną markę w sytuacji kryzysowej. W opracowaniu zostały przedstawione poszczególne etapy kryzysu wizerunkowego oraz narzędzia użyte do jego zniwelowania. Jednym z kluczowych elementów jest analiza oświadczenia marki i tego, jak elementy w nim zawarte przyczyniły się do zamknięcia sytuacji kryzysowej, a następnie obrócenia jej w sukces wizerunkowy. Dowodem na to, że postawa marki została zauważona i doceniona są publikacje medialne pojawiające się po wydaniu rzeczonego oświadczenia. W analizie zostały wskazane także błędy popełnione przez markę w sytuacji kryzysowej. <strong>Wartość poznawcza: </strong>Artykuł zawiera analizę poszczególne etapów sytuacji kryzysowej od jego rozpoczęcia, po zamknięcie oraz ocenę zastosowanych narzędzi i metod.</p> 2019-12-02T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/135 Strategie postępowania z danymi badawczymi w polskich i zagranicznych czasopismach reprezentujących nauki historyczne 2020-04-04T07:21:48+02:00 Adam Jachimczyk a.jachimczyk@uw.edu.pl <p><strong>Cel/Teza</strong><strong>:</strong> Czasopisma jako jeden z podstawowych kanałów komunikacji naukowej powinny wspierać badaczy w procesie otwartego udostępniania danych badawczych. Ich upublicznienie wpływa bowiem pozytywnie na jakość badań naukowych, zmniejsza koszty ich prowadzenia, sprzyja nawiązywaniu współpracy naukowej. Znaczenie tego zagadnienia skłania do przeprowadzenia badań nad strategią postępowania z danymi badawczymi podejmowaną przez polskie i zagraniczne czasopisma. W artykule zbadano ten problem na przykładzie grupy 198 polskich i 95 zagranicznych czasopism z obszaru nauk historycznych. <strong>Koncepcja/Metody badań:</strong> Strategię postępowania z danymi badawczymi zbadano, analizując instrukcje dla autorów opublikowane na witrynach WWW czasopism historycznych, które znalazły się na liście czasopism punktowanych przez MNiSW oraz zagranicznych czasopism posiadających wskaźnik Impact Factor. W instrukcjach szukano odniesień do kwestii postępowania z danymi badawczymi. <strong>Wyniki i wnioski: </strong>Z analizy wynika, że czasopisma z obszaru nauk historycznych z oporem przyjmują wprowadzanie zasad polityki postępowania z danymi badawczymi. Szczególnie jest to widoczne w przypadku polskich periodyków, choć także wśród zagranicznych czasopism z ustalonym wskaźnikiem Impact Factor wdrażanie odpowiednich praktyk nie jest powszechnym zjawiskiem.<strong> Wartość poznawcza: </strong>Badanie pokazuje jeden z pomijanych aspektów funkcjonowania czasopism naukowych, zwłaszcza w kontekście dyskusji na temat zapewnienia otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych. Uzasadnia także potrzebę wdrożenia w czasopismach naukowych dobrych praktyk związanych z udostępnianiem danych badawczych.</p> 2019-12-02T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/211 Sprawozdanie z I Konferencji „Etyka public relations”. Edycja 2019: Standardy profesjonalnego public relations Warszawa, 13 grudnia 2019 2020-04-04T07:21:42+02:00 Malwina Żuchniewicz m.zuchniewicz@student.uw.edu.pl 2020-02-26T09:10:57+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/176 Kris Shaffer Data versus Democracy. How Big Data Algorithms Shape Opinions and Alter the Course of History. 2020-04-04T07:21:41+02:00 Tadeusz Stanisław Kowalski t.s.kowalski@uw.edu.pl 2020-03-02T08:14:03+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/212 Rafał Leśniczak Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013–2016) 2020-04-04T07:21:42+02:00 Damian Guzek damian.guzek@us.edu.pl 2020-02-26T09:21:12+01:00 ##submission.copyrightStatement##