https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/feed Studia Medioznawcze 2019-11-21T20:57:55+01:00 Teresa Maciszewska studiamedioznawcze@uw.edu.pl Open Journal Systems <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/124 Bibliologia i informatologia w naukach o komunikacji społecznej i mediach – odrębność czy komplementarność? 2019-11-21T20:56:50+01:00 Bożena Koredczuk bozena.koredczuk@uwr.edu.pl Jadwiga Woźniak-Kasperek jbwozniak@uw.edu.pl <p><strong>Cel/teza: </strong>Tezą artykułu jest potwierdzenie potrzeby i możliwości zachowania specyfiki badań ukierunkowanych na książkę i informację w warunkach nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. <strong>Metody badań: </strong>Wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.<strong> Wyniki i wnioski: </strong>Autorki opowiadają się za zachowaniem specyfiki i odrębności problematyki badawczej ukierunkowanej na książkę i informację, przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych, wspólnych obszarów i sposobów rozwiązywania problemów badawczych we współpracy z badaczami reprezentującymi nauki o komunikacji społecznej i mediach. <strong>Wartość poznawcza: </strong>Artykuł włącza się w dyskusję naukową zainicjowaną wypowiedzią Marka Jabłonowskiego i Tomasza Mielczarka <em>Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja</em> („Studia Medioznawcze” 2018, (4) 75, 13–29) nad nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.</p> 2019-07-04T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/125 Krytyka autorytetów medialnych w mediach społecznościowych. Studium przypadku 2019-11-21T20:56:49+01:00 Przemysław Pawelec przemyslaw.pawelec@idokan.pl <p><strong>Cel:</strong> Celem artykułu jest ukazanie dyskursów pojawiających się w mediach społecznościowych, których głównymi tematami były opisy osób reprezentujących określone partie polityczne i środowiska ideologiczne, a które to osoby przedstawiano w innego rodzaju mediach jako autorytety. Założono, że cel zostanie osiągnięty przez wykorzystanie metody studium przypadku czterech profili Facebook`owych: ,,Żelazna Logika”, ,,Raz prozą, raz rymem – walczymy z propagandowym reżimem” oraz ,,SokzBuraka” i ,,Prawicowa Rzeczpospolita Ludowa”. <strong>Metody badań:</strong> Jako metodę badawczą wykorzystano jakościową analizę dyskursu przeprowadzoną na podstawie wybranych danych uzyskanych dzięki zastosowaniu programu komputerowego Atlas.ti.<strong> Wyniki i wnioski:</strong> Uzyskane wyniki wskazywały na obecność dyskursów krytycznych wobec: 1) osób uznawanych przez <em>mainstremowe</em> media za autorytety osobowe, 2) autorytetów instytucjonalnych. Na ich podstawie wnioskowano o możliwym usytuowaniu wspomnianych profili w procesie komunikacji politycznej.<strong> Wartość poznawcza:</strong> Podejmowany problem dostarcza wartości poznawczej dyskursów polityczno-ideologicznych obecnych w mediach społecznościowych będących w opozycji wobec mediów masowych, wspomagających jedynie wybrane autorytety osobowe i instytucjonalne.</p> 2019-07-04T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/105 Mediatyzacja komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. Refleksje na marginesie kryzysu migracyjnego 2019-11-21T20:57:54+01:00 Rafał Leśniczak r.lesniczak@uksw.edu.pl <p>Teoretyczny namysł nad zagadnieniem mediatyzacji komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego zostaje podjęty w kontekście kryzysu migracyjnego drugiej dekady XXI wieku w Europie.<strong> Cel/teza:</strong> Próba usystematyzowania najważniejszych konsekwencji procesów mediatyzacji dla właściwego rozumienia roli mediów w komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. <strong>Metody badań:</strong> Metoda analizy i syntezy. Odwołano się do teoretycznych badań nad mediatyzacją m.in. W. Schulza, H. Knoblaucha, Ž. Pavića, F. Kurbanoviča, T. Levaka, ale również skorzystano z osiągnięć badaczy zajmujących się komunikowaniem Kościoła katolickiego (N. González Gaitano, D. Arasa, J.M. La Porte). Tekst ma charakter przeglądowy. <strong>Wyniki i wnioski: </strong>Istnieją granice wpływu procesów mediatyzacji w prezentacji i rozumieniu komunikacji instytucjonalnej Kościoła. Wzajemne relacje współczesnych przemian społecznych religii (np. procesów sekularyzacji) i procesów mediatyzacji komunikowania instytucji eklezjalnej nie przybierają formy automatycznego determinizmu. Kościół w procesach instytucjonalnej komunikacji podąża drogą komunikowania własnej tożsamości, dla którego wysoki poziom popularności wśród opinii publicznej nie jest racją jego obecności w mediach. W przypadku postawy papieża Franciszka, dotyczącej jego stanowiska wobec mediów w kontekście kryzysu migracyjnego, nie ma zastosowania teza Heidi Campbell o postawie nieufności instytucji eklezjalnej wobec nowych technologii. <strong>Wartość poznawcza: </strong>Podjęte badania ukazują użyteczność procesów mediatyzacji, jako klucza w lepszym poznaniu i zrozumieniu instytucjonalnych przekazów Kościoła katolickiego</p> 2019-05-10T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/107 Podatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarki 2019-11-21T20:57:53+01:00 Dariusz Tworzydło dariusz@tworzydlo.pl Przemysław Szuba pszuba@exacto.pl <p>Perspektywa podziału na branże daje możliwość zrealizowania bardziej zaawansowanych analiz dotyczących rodzaju oraz częstotliwości występowania kryzysów wizerunkowych. <strong>Cel:</strong> Prezentacja przykładowego sposobu wyselekcjonowania branż opresyjnych na podstawie modelu odnoszącego się do wiodących gałęzi polskiej gospodarki. <strong>Metody badań:</strong> Badania ilościowe za pomocą ankiety audytoryjnej przeprowadzone wśród specjalistów PR oraz analiza desk research, m.in. <em>Listy 500</em> dziennika <em>Rzeczpospolita</em>. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Badania wykazały, że na rynku funkcjonuje pewna grupa branż, które są szczególnie narażone na występowanie komunikacyjnych sytuacji kryzysowych. Wyniki pokazują, że przedsiębiorstwa wchodzące w ich skład (np. reprezentujące sektor publiczny, spożywczy, farmaceutyczny czy telekomunikacyjny) silniej przyciągają do siebie kryzysy wizerunkowe i częściej są zmuszone nimi zarządzać. Dlatego działalność badanych firm została zanalizowana na zasadzie działania magnesu kryzysowego, który przyciąga wiele niekorzystnych zjawisk z&nbsp;otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Zaprezentowane wyniki mogą stanowić wsparcie zarówno dla oceny efektów public relaions, jak i dla technik medioznawczych (np. analizy przekazu medialnego).</p> 2019-05-10T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/103 Wkład batignolczyków i Biuletynu Polskiego w umocnienie polskiej tożsamości, kultury i polityki na Zachodzie 2019-11-21T20:57:55+01:00 Iwona H. Pugacewicz ipugacewicz@uw.edu.pl <p>Artykuł ukazuje wkład drugiego i trzeciego pokolenia Wielkiej Emigracji, zwanej batignolską, w utrzymanie i promocję polskiej/polonijnej społeczności i jej kultury we Francji i w Europie. <strong>Cel/teza:</strong> Prezentacja, powstanie, ewolucja i analiza zawartości najbardziej prestiżowego, wydawanego w języku francuskim, periodyku <em>Bulletin polonais littéraire, scientifique et artistique</em> oraz działalność jego redaktorów. <strong>Metody badań</strong><strong>: </strong>Odwołując się do metod prasoznawczych i analizy źródeł historycznych, prezentuje znaczenie gazety w utrzymaniu polonijnej wychodźczej tożsamości. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Przedstawia wagę stroniącego od polityki pisma w budowaniu siły i prestiżu ugrupowania konserwatywno-patriotycznego w przededniu uzyskania niepodległości na tle innych efemerycznych przedsięwzięć dziennikarskich. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Ukazuje jego rolę jako kronikarza, a zarazem wyraziciela polskich nastrojów nad Sekwaną.</p> 2019-05-10T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/106 Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa 2019-11-21T20:57:54+01:00 Katarzyna Bąkowicz katarzyna@bakowicz.pl <p>Artykuł przedstawia występujące w literaturze przedmiotu próby zdefiniowania fake newsa. <strong>Cel:</strong> Przedstawienie różnych podejść definicyjnych, opisanie specyfiki fake newsa oraz scharakteryzowanie prób typologii zjawiska. <strong>Metody badań:</strong> Analiza literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Wyodrębnienie składowych fake newsa oraz jego cech charakterystycznych koniecznych do stworzenia spójnej definicji. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Uporządkowanie obecnego stanu wiedzy na temat fake newsa.</p> 2019-05-10T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/158 Sprawozdanie z kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association, emma) pt. „Media Management and Actionable Knowledge: The Relationship Between Theory and Practice”, Limassol (Cypr), 5–7 czerwca 2019 2019-11-21T20:56:48+01:00 Dagmara Sidyk dagmara.sidyk@uw.edu.pl Marlena Sztyber marlenasztyber@wp.pl 2019-09-03T09:16:02+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/130 Sprawozdanie z 26. Międzynarodowego Sympozjum Badawczego Public Relations BledCom “Trust and Reputation”, Bled, Słowenia, 4–6 lipca 2019 2019-11-21T20:56:49+01:00 Jacek Barlik j.barlik@wlw.pl 2019-09-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/159 Maria Łoszewska-Ołowska Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunku osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo 2019-11-21T20:56:48+01:00 Lucyna Szot lucyna.szot@uwr.edu.pl 2019-09-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/160 Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku 2019-11-21T20:56:47+01:00 Ewa Danowska danowska@biblioteka.pau.krakow.pl 2019-09-03T10:25:40+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/161 Tadeusz Kononiuk Rzetelne dziennikarstwo. Aksjologia i deontologia 2019-11-21T20:56:47+01:00 Olimpia Górska ogorska@hotmail.com 2019-09-03T10:39:39+02:00 ##submission.copyrightStatement##