https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/feed Studia Medioznawcze 2019-07-21T08:16:55+02:00 Teresa Maciszewska studiamedioznawcze@uw.edu.pl Open Journal Systems <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/104 Media i komunikowanie społeczne: federacja, ale jaka? Dalsze pytania o przyszłość dyscypliny 2019-07-21T08:16:50+02:00 Małgorzata Lisowska-Magdziarz malgorzata.lisowska-magdziarz@uj.edu.pl <p><strong>Cel: </strong>Analiza perspektyw i koncepcji rozwoju polskiego medioznawstwa w zmieniających się warunkach organizacji życia naukowego w Polsce. Autorka porównuje wąską koncepcję medioznawstwa powiązanego z paradygmatem politologicznym oraz koncepcję luźnej federacji wielodyscyplinarnej. Rozważa negatywny wpływ na rozwój polskiego medioznawstwa mechanizmów dyscyplinujących, mających zwiększać performatywność i mierzalność wyników naukowców oraz wymuszających publikowanie w pismach zagranicznych po angielsku. <strong>Metody badań:</strong> Autorka dokonała przeglądu konceptualizacji dyscypliny od czasu powstania w Polsce nauki o mediach oraz proponowanych nowych rozwiązań systemowych. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> (1) Konieczność celowych działań środowiska na rzecz wzmocnienia statusu medioznawstwa jako dyscypliny naukowej, a nie jedynie zbioru technik i pragmatyk; (2) Potrzeba świadomego przewartościowania kryteriów sukcesu i jakości naukowej we wspólnym polu. <strong>Wartość poznawcza artykułu: </strong>Wiąże się z jego charakterem polemicznym i programowym – dyskusja o statusie i przyszłości dyscypliny jest obecnie pilną potrzebą środowiska medioznawczego. Pismo medioznawcze jest natomiast odpowiednim kontekstem dla tego typu dyskusji.</p> 2019-05-10T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/81 Analiza danych biometrycznych reakcji okoruchowych i mimicznych na archiwalny plakat propagandowy 2019-07-21T08:16:55+02:00 Łukasz Szurmiński l.szurminski@uw.edu.pl Małgorzata Kisilowska mdkisilo@uw.edu.pl <p>Pomiary biometryczne pozwalają uzyskać dane o nieuświadomionych reakcjach respondentów na prezentowany materiał, w tym przypadku wizualny. <strong>Cel:</strong> Poznanie reakcji współczesnych widzów na przekaz propagandowy plakatów polskich z okresu po 1945 roku. <strong>Metody badań:</strong> Pomiary biometryczne: <em>eyetracking</em> i <em>facetracking</em> oraz badanie ankietowe. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Potwierdzono większe oddziaływanie obrazu niż tekstu oraz silne reakcje emocjonalne na przekaz; odmienne reakcje grup respondentów o różnym przygotowaniu. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Trwały potencjał oddziaływania plakatów propagandowych na widza; wiedza do wykorzystania w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.</p> 2019-03-07T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/92 Reklama nieetyczna – studium przypadku Reserved („Polish boy wanted”) 2019-07-21T08:16:51+02:00 Agnieszka Barczyk-Sitkowska agabarczyk@gmail.com <p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Jednym z obszarów przyciągających uwagę przedstawicieli nauk o mediach jest etyka. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Cel/teza:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Autorka zakłada, że nieetyczne reklamy mogą przyczynić się do obniżenia poziomu zaufania odbiorców. Artykuł prezentuje studium przypadku kampanii marki Reserved – </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Polish boy wanted</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> (marzec 2017 roku). Głównym celem jest zweryfikowanie, czy odbiorcy postrzegali wybraną kampanię jako nieetyczną oraz wskazanie jej potencjalnych skutków. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Metody badań:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Jakościowa analiza komentarzy internautów zamieszczonych pod dwoma materiałami Macieja Budzicha (pierwszy ukazał się przed, a drugi po ujawnieniu faktycznego celu omawianego przekazu) pozwala zbadać reakcje odbiorców na tytułową kampanię. W badaniach wykorzystano analizę treści oraz </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">technikę stałego porównywania.</span></span> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Wyniki i wnioski:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Komentarze zamieszczone pod pierwszym materiałem są zróżnicowane pod względem tematycznym, wiele miejsca poświęcono samemu vlogerowi oraz śledztwu na temat omawianego filmiku. W przypadku drugiego materiału internauci skupili się już na samej kampanii, często wskazywali też na jej możliwe konsekwencje. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Wartość poznawcza:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Przeprowadzone badanie pokazuje, że kampania </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Polish boy wanted</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> mogła wpłynąć na postawę odbiorców względem marki, a także przyczynić się do spadku zaufania. Tego zagrożenia twórcy reklam powinni być świadomi.</span></span></p> 2019-03-16T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/91 Komunikacja sponsoringowa w Polsce podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w 2018 roku 2019-07-21T08:16:52+02:00 Jarosław Kończak j.konczak2@uw.edu.pl <p>Artykuł zawiera analizę komunikacji firm związanych z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. <strong>Cel:</strong> Zdefiniowanie najczęstszych motywów, emocji do jakich sięgają sponsorzy i reklamodawcy w Polsce oraz wpływu komunikacji sponsoringowej na kibiców. <strong>Metody badań:</strong> Badania ilościowe sponsorów sportu w Polsce, badania jakościowe osób funkcjonujących od wielu lat w sporcie i sponsoringu sportowym oraz analiza własna komunikacji wybranych marek.<strong> Wyniki i wnioski:</strong> Polacy nie znają sponsorów najważniejszej dla nich i najpopularniejszej w kraju reprezentacji. Powodem jest m.in. schematyczna komunikacja firm, od wielu lat oparta o podobne i przewidywalne koncepty kreatywne, utarte schematy, nie rodzące większych emocji i nie porywające fanów. Dlatego Mundial 2018 był czasem zmarnowanych możliwości dotarcia do kibiców i zdystansowania konkurencji. Marketingowy potencjał reprezentacji piłkarskiej nie został wystarczająco wykorzystany. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Obraz komunikacji sponsoringowej firm i jej odbioru przez kibiców podczas największej piłkarskiej imprezy świata.</p> 2019-03-16T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/93 Równość płci w ustawodawstwie medialnym. Przypadki Hiszpanii i Polski 2019-07-21T08:16:51+02:00 Dagmara Głuszek-Szafraniec dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl Katarzyna Brzoza katarzyna.brzoza@us.edu.pl <p class="western" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Równość płci to temat często poruszany w debacie publicznej w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Cel:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Pokazanie, czy w kontekście </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><em>gender mainstreaming</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> zasady obowiązujące w wybranych krajach są ze sobą zbieżne, czy różne. Ponadto poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie funkcjonują standardy dotyczące równości płci w mediach w obu krajach, tj. czy są to normy ustanawiane przez samych dziennikarzy, czy też jest to element polityki państwa. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Metoda:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Zaprezentowano wyniki analizy porównawczej regulacji dotyczących równości płci w ustawodawstwie medialnym Hiszpanii i Polski.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> Wyniki i wnioski:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Przeprowadzone analizy pozwoliły uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz pokazały, że w kontekście zachowania zasad równości płci w mediach polski ustawodawca może czerpać dobre wzorce z precyzyjnych regulacji hiszpańskich. W Polsce normy równościowe pojawiają się głównie w podręcznikach dobrych praktyk, podczas gdy w Hiszpanii są to standardy przyjęte w trybie ustawodawczym. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Wartość poznawcza:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Podjęte rozważania mają nowatorski charakter, ale ze względu na zachodzące zmiany oraz rosnącą wrażliwość w zakresie stosowania zasad </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><em>gender mainsteraming</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">, stały monitoring i analizy porównawcze w tym obszarze wydają się być w pełni uzasadnione. </span></span></p> 2019-03-16T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/108 Интерсемиотический анализ механизмов креации медиаобраза России на обложках избранных польских общественно-политических журналов 2019-07-21T08:16:50+02:00 Żanna Sładkiewicz zanna.sladkiewicz@ug.edu.pl <p>Смыслообразовательные механизмы современного медиадискурса определяются возрастанием роли поликодовых сообщений. <strong>Цель:</strong> Интерсемиотический обзор способов конструирования медиаобраза России и ее президента в польских СМИ на примере креолизованного текста обложек некоторых общественно-политических журналов (<em>Polityka, Wprost, Newsweek, Uważam Rze,</em><em> wSieci, Głos Polonii, Do Rzeczy</em>). Обложка трактуется как символически организованное пространство, в котором интерпретатор имеет дело со знаками различных семиотических систем и оперирует культурными смыслами, сложившимися в языковом сообществе. <strong>Методы:</strong> Для решения задач исследования используются общенаучные методы анализа понятий, лингвистические и междисциплинарные методы семантического, интерпретативного и интерсемиотического анализа. Акцент делается на рассмотрении иконического компонента, а также корреляции модальных ключей вербальной и визуальной составляющей обложки. <strong>Выводы:</strong> Конструирование медиаобраза России на обложках польских общественно-политических журналов соответствует сложившимся медиаклише и, главным образом, реализуется в контексте категории угрозы и потенциальной опасности. <strong>Научная ценность:</strong> Заключается в анализе конфигурация интерсемиотических средств, служащих формированию общественного представления о России, таких, как вербальная экспрессия, семиотика графико-визуальных ресурсов, продуманная реализация категорий выдвижения, ретроспекции и проспекции, напряжения, интертекстуальности, соотношения модальных ключей.</p> 2019-05-10T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/121 Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Media XI. Przemoc w Mediach”, Lublin, 9–10 maja 2019-07-21T08:16:48+02:00 Alena Podviazkina alena.podviazkin@gmail.com 2019-06-25T17:02:57+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/123 Sprawozdanie z konferencji „Obrazy i słowa przemocy we współczesnych mediach”, Kraków, 4–5 czerwca 2019 2019-07-21T08:16:48+02:00 Tadeusz Kononiuk t.kononiuk@uw.edu.pl Jacek Wasilewski jacek.wasilewski@uw.edu.pl 2019-07-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##