https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/feed Studia Medioznawcze 2019-01-15T08:44:51+01:00 Studia Medioznawcze studiamedioznawcze@uw.edu.pl Open Journal Systems <p>Kwartalnik Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW</p> https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/40 Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część szósta 2019-01-15T08:44:51+01:00 Jacek Sobczak jsobczak@swps.edu.pl Ksenia Kakareko ksenia.kakareko@gmail.com <p>Wypowiedź może być jednocześnie zniewagą i zniesławieniem. Znieważenie następuje niezależnie od tego, czy znieważany jest zdolny do jego percepcji. Zniewaga jest przestępstwem powszechnym, ma charakter umyślny i może być dokonana w zamiarze bezpośrednim. Ustawodawca bardzo ogólnie określa przestępstwo z art. 216 kk. Zniewagą są zachowania wyrażające pogardę dla godności drugiego człowieka. Znieważenie może przybrać postać słowną (np. wulgaryzmy) w formie ustnej i pisemnej.</p> 2018-12-19T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/41 Zwierciadło niedoskonałe. O wizerunku polskiej diaspory z Nord-Pas-de-Calais na łamach „Echo de la Polonia” 1998–2018 2019-01-15T08:44:50+01:00 Iwona H. Pugacewicz ipugacewicz@uw.edu.pl <p>Na tle najnowszych losów polskiej emigracji z północnej Francji scharakteryzowano jej wiodący periodyk „Echo de la Polonia”. Z zastosowaniem metody prasoznawczej przeanalizowano zawartość treściową pisma w kontekście utrzymania polonijnej spójności i tożsamości narodowej. Zaprezentowano okoliczności powstania, ewolucję i samą zawartość gazety oraz środowisko wokół niej skupione. Ukazano zarówno ważność, jak i nieprzystawalność treści w stosunku do rzeczywistych problemów emigracji. Podkreślono jej sukcesy i porażki oraz kluczową rolę periodyku w utrzymaniu polonijnej jedności i rejestracji dziedzictwa emigracyjnego.</p> 2018-12-20T15:24:07+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/42 Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach 2019-01-15T08:44:49+01:00 Małgorzata Lisowska-Magdziarz malgorzata.lisowska-magdziarz@uj.edu.pl <p>Media dostarczają ludziom atrakcyjnych tekstów, których głównym lub jedynym celem jest silne pobudzenie emocjonalne i zmysłowe. Odbiorcy czerpią z nich narracje, heurystyki i sposoby interpretacji, których następnie używają do opisu i reprezentowania świata. Zmediatyzowana wyobraźnia ułatwia rozpowszechnianie stereotypów, pogłosek i fałszywych wiadomości.</p> 2018-12-20T15:37:53+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/43 Wizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis 2019-01-15T08:44:49+01:00 Rafał Leśniczak rafalles@vp.pl <p>Artykuł jest próbą oceny wizerunku prasowego Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” na łamach łódzkich dzienników regionalnych „Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany” w latach 2010–2014. Autor posłużył się metodą ram interpretacyjnych (framing analysis) w celu ustalenia dominującej ramy, przez którą było relacjonowane wydarzenie kulturalne związane z historią Łodzi i odnoszące się do jej wielokulturowości. Podjęta analiza prasoznawcza miała wskazać w materiale badawczym następujące ramy: „ramę konfl iktu”, „ramę ludzkich spraw”, „ramę odpowiedzialności”, „ramę moralności”, „ramę ekonomii”.</p> 2018-12-20T15:47:29+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/44 Czasopismo „Panteon Polski” i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz 2019-01-15T08:44:48+01:00 Marek Gałęzowski marek.galezowski@lazarski.pl <p>Artykuł przedstawia zarys dziejów czasopisma „Panteon Polski”, jedynego w prasie polskiego międzywojnia, którego podstawowym celem było upamiętnienie poległych uczestników walk o niepodległość Polski (1914–1918) oraz o granice Rzeczypospolitej (1918–1921). Z czasem tematyka pisma objęła wszelkie działania na rzecz odbudowy państwa polskiego. W artykule przedstawiono tematykę i krąg autorów pisma, sylwetkę jego redaktora Zygmunta Zygmuntowicza oraz działania mające na celu utrzymanie pisma na rynku.</p> 2018-12-20T15:56:35+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/45 Urząd i jego funkcjonowanie: Biuro Listów w Polskim Radiu i Telewizji (1951–1989) 2019-01-15T08:44:48+01:00 Dariusz Jarosz darjarosz@wp.pl <p>Tematem artykułu jest analiza funkcjonowania Biura Listów w strukturach Polskiego Radia i Telewizji w latach 1951–1989. Biuro należało do kilku najważniejszych centralnych instytucji w ówczesnej Polsce, do których obywatele PRL pisali najczęściej. Jego funkcjonowanie napotykało na wiele trudności o charakterze organizacyjnym. Listy były podstawą wielu audycji radiowych o charakterze interwencyjnym i biuletynów przeznaczonych dla osób piastujących najważniejsze stanowiska w strukturach władzy.</p> 2018-12-20T16:10:15+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/34 Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja 2019-01-15T08:44:51+01:00 Marek Jabłonowski m.jablonowski@uw.edu.pl Tomasz Mielczarek tomasz.mielczarek@ujk.edu.pl <p>Przedmiotem artykułu są konsekwencje wynikające z przyjęcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowej klasyfikacji nauk. Autorzy uważają, że ten zabieg nie powinien być traktowany jako mechaniczna próba scalenia różnych dyscyplin o zdefiniowanym już przedmiocie badań, metodologii i paradygmatach, ale jako możliwość poszukiwania wspólnych obszarów badawczych. Opowiadają się za koncepcją federacyjną, a nie inkorporacyjną.</p> 2018-12-05T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/46 Sprawozdanie z III międzynarodowej konferencji „International Conference on Communication & Media Studies”, Berkeley, 18–19 października 2018 2019-01-15T08:44:47+01:00 Karolina Brylska karolina.brylska@uw.edu.pl Tomasz Gackowski tomasz.gackowski@lbm.uw.edu.pl Anna Mierzecka anna.mierzecka@uw.edu.pl 2018-12-20T16:26:10+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/48 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”, Warszawa, 18–19 października 2018 2019-01-15T08:44:50+01:00 Agata Kostrzewa agataikostrzewa@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/49 Krzysztof Stępniak Fenomen reklamy religijnej 2019-01-15T08:44:47+01:00 Wojciech Jakubowski ppll12@wp.pl 2018-12-20T17:22:42+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/50 Keith Houston Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski 2019-01-15T08:44:46+01:00 Kalina Kukiełko-Rogozińska kalina.rogozinska@usz.edu.pl 2018-12-20T17:31:23+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/51 Alicja Jaskiernia Monitoring wolności mediów w Europie 2019-01-15T08:44:46+01:00 Krzysztof Stępniak kstepniak@ah.edu.pl 2018-12-20T17:38:36+01:00 ##submission.copyrightStatement##