https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/feed Studia Medioznawcze 2022-10-18T13:59:35+00:00 Rafał Smoleń studiamedioznawcze@uw.edu.pl Open Journal Systems <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/708 Dyplomacja cyfrowa w czasie pandemii COVID-19. Zmiana kierunków komunikacji i dyplomacja quasi-medialna 2022-10-18T13:49:31+00:00 Katarzyna Pagacz k.pagacz@uj.edu.pl <p>Pandemia COVID-19 wpłynęła znacząco i w bardzo krótkim czasie na funkcjonowanie ludzi, państw i instytucji publicznych. E-dyplomacja, funkcjonująca do początku 2020 roku jako jedna z form dyplomacji, w czasie pandemii zyskała na znaczeniu, a co więcej – na krótki czas stała się jej główną (i jedyną) formą. <strong>Cel:</strong> praca dotyczy głównie obszaru cyfrowej dyplomacji publicznej. Na tle różnych zmian zachodzących w dyplomacji okresu pandemii COVID-19 starano się uwypuklić dwie z nich, wiążące się z kierunkiem komunikacji oraz rolą mediów w cyfrowej dyplomacji publicznej. <strong>Metody badań:</strong> w tym celu posłużono się obserwacją niestandaryzowaną i opisem wybranych przypadków, przywołując literaturę i badania dotyczące dyplomacji w pandemii. <strong>Wnioski:</strong> w okresie poddanym obserwacji (rok 2020) można było zauważyć zarówno zintensyfikowanie dotychczasowych działań z wykorzystaniem nowych technologii, w tym nowych mediów i mediów społecznościowych, jak i wykształcenie się zupełnie nowych podejść do dyplomacji cyfrowej. <strong>Wartość poznawcza:</strong> walorem opracowanej charakterystyki stanu dyplomacji cyfrowej w czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku jest opis nowych jej form (w tym w szczególności dyplomacji quasi-medialnej) i kluczowych zmian, jakie nastąpiły w tym obszarze.</p> 2022-10-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Pagacz https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/697 Plandemia, czyli medialne narracje covidowych sceptyków 2022-10-17T08:56:56+00:00 Laura Polkowska laurapolkowska@op.pl <p><strong>Celem</strong> artykułu jest próba rekonstrukcji medialnych narracji koronasceptyków. W tekście odtworzono podstawowe wątki fabularne opowieści o „plandemii”, a także czynniki stanowiące o jej wymiarze dramatycznym. <strong>Metoda badań</strong>, którą zastosowano, obejmuje analizę narracji, pojmowanej jako jedna z form dyskursu. Na materiał badawczy złożyło się 116 tekstów, przede wszystkim o charakterze publicystycznym, opublikowanych w Internecie. Ich analiza pozwoliła sformułować następujące <strong>wnioski:</strong> 1. Sytuacja pandemiczna w Polsce i na świecie postrzegana jest przez koronasceptyków w kategoriach konfliktu. 2. Role głównych bohaterów opowieści o plandemii są przydzielone na stałe i nie podlegają ewolucji. 3. Wszelkie wątki związane z epidemią – w wyniku procesów poznawczych opartych na racjonalności ograniczonej – włączane są w obręb z góry przyjętego skryptu, opierającego się na analogiach historycznych. 4. Narrator sytuuje samego siebie po stronie bojowników o wolność, dostrzegając w swych antagonistach niebezpiecznych ciemiężycieli. <strong>Wartość poznawcza:</strong> artykuł został poświęcony jednej z odsłon współczesnego dyskursu publicznego, często postrzeganej jako marginalna, jednak – co pokazują badania opinii publicznej – niepozostającej bez wpływu na dużą część społeczeństwa, a nawet niektóre decyzje rządzących. Przeprowadzona analiza wydaje się istotna również z punktu widzenia postępującej w Polsce polaryzacji postaw społecznych.</p> 2022-10-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Laura Polkowska https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/676 Model skuteczności reakcji w organizacji czułej na zdarzenia kryzysowe oraz wizerunkowe elementy składowe systemu odpornościowego organizacji. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców 2022-10-17T08:57:05+00:00 Dariusz Tworzydło dariusz@tworzydlo.pl Sławomir Gawroński sgawronski@wsiz.edu.pl <p><strong>Cel:</strong> w artykule przedstawiono najważniejsze wnioski z badań przeprowadzonych pod kierownictwem jednego z autorów publikacji. <strong>Metodologia:</strong> artykuł oparty został na wynikach szeregu badań ilościowych przeprowadzonych przez autorów publikacji. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> publikacja zawiera prezentację nowej definicji kryzysu wizerunkowego, opierającej się na danych empirycznych. Dokonano opisu czynników determinujących bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji, takich jak przygotowanie, wsparcie eksperckie, świadomość istnienia zagrożeń czy działania analityczne. Ten ostatni aspekt ujęto w schemat pokazujący elementy mające wpływ na to, w jaki sposób organizacja zostanie przygotowana na kryzys. W dalszej części artykułu zaprezentowany został cykl decyzji analitycznych warunkujących bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji oraz model skuteczności reakcji w organizacji czułej na zdarzenia kryzysowe.</p> 2022-07-25T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Dariusz Tworzydło, Sławomir Gawroński https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/711 Sprawozdanie z 13. edycji konferencji Współczesne Media: Dziennikarstwo jakościowe (Lublin, 27–28 kwietnia 2022 r.) 2022-10-18T13:58:02+00:00 Mikołaj Bajew mikolaj.bajew@gmail.com 2022-08-19T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Mikołaj Bajew https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/710 Sprawozdanie z 29 Międzynarodowego Sympozjum Badawczego Public Relations BledCom 2022 Reboot: Should Organizations Rediscover Communication with Internal & External Stakeholders? (Słowenia, Bled, 1–2 lipca 2022 r.) 2022-10-18T13:59:35+00:00 Jacek Barlik j.barlik@wlw.pl 2022-08-19T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Jacek Barlik https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/709 Lilia Duskaeva (red.), The Ethics of Humour in Online Slavic Media Communication, Routledge, London and New York 2021, ss. 180 2022-10-18T13:54:17+00:00 Magdalena Hodalska magdalena.hodalska@uj.edu.pl 2022-08-19T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Magdalena Hodalska https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/714 Grzegorz Tylec, Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, ss. 214 2022-10-17T08:57:22+00:00 Rafał Leśniczak r.lesniczak@uksw.edu.pl 2022-08-19T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Rafał Leśniczak