https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/feed Studia Medioznawcze 2020-01-24T01:21:51+01:00 Teresa Maciszewska studiamedioznawcze@uw.edu.pl Open Journal Systems <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/163 Paradygmaty nowej dyscypliny 2020-01-24T01:21:49+01:00 Iwona Hofman iwona.hofman@poczta.umcs.lublin.pl <p><strong>Cel:</strong> Celem artykułu jest analiza przesłanek skłaniających do określenia paradygmatów dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach w kontekście nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nauki. <strong>Metody badań:</strong> Przy założeniu, że w nowej dyscyplinie dominują przedstawiciele dotychczasowej nauki o mediach oraz bibliologii i informatologii istotne jest podjęcie dyskusji tożsamościowej, wyodrębnienie subdyscyplin oraz udoskonalenie narzędzi badawczych. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> W artykule przedstawiono chronologiczny i problemowy zarys rozwoju badań mediów w Polsce, szczególnie po 2011 roku, z uwzględnieniem aktywności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Zwrócono uwagę na potencjał wynikający z połączenia dyscyplin autonomicznych charakteryzujących się multigenetycznością i otwartością.</p> 2019-09-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/72 Specyfika zarządzania sytuacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych w perspektywie typologii SCCT W. T. Coombsa 2020-01-24T01:21:51+01:00 Monika Barbara Kaczmarek-Śliwińska m.kaczmarek-sl@uw.edu.pl <p><strong>Cel/teza: </strong>Celem analizy przedstawionej w artykule jest weryfikacja typologii sytuacji kryzysowych W.T. Coombsa. W artykule zostały poddane analizie wydarzenia, w których organizacja w perspektywie sytuacji kryzysowej: jest [1] ofiarą, [2] doprowadziła do sytuacji kryzysowej w sposób nieświadomy, [3] doprowadziła do sytuacji kryzysowej w sposób świadomy. Niektóre z sytuacji kryzysowych trudno jest przyporządkować do wskazanych typów sytuacji, ponieważ mogą nosić znamiona manipulacji. Celem jest pokazanie takich możliwości. <strong>Metody badań: </strong>Autorka dokonała analizy czterech sytuacji kryzysowych z uwzględnieniem typologii Coombsa. Analiza nie stanowi badania jakościowego o charakterze reprezentatywnym. Dobór sytuacji kryzysowych poddanych analizie w niniejszym opracowaniu uwzględniał warunki: [1] bliskiej odległości czasowej sytuacji kryzysowej (wszystkie analizowane zdarzenia dotyczą okresu 2017–2019), [2] znanych i rozpoznawalnych podmiotów (organizacji, marek, osób), [3] znacznego zaangażowania ze strony odbiorców przekazów-użytkowników mediów społecznościowych oraz [4] podnoszenia tematu sytuacji kryzysowych przez branżę komunikacyjną zarówno po stronie naukowców, badaczy, jak i przedstawicieli praktyki rynkowej.<strong> Wyniki i wnioski: </strong>Analizowane przykłady pokazały niedostatki typologii sytuacji kryzysowych Coombsa. Zauważono pole do nadużyć komunikacyjnych skierowanych ku odbiorcom przekazów – użytkownikom mediów społecznościowych. Nadużycia te w kulminacyjnych formach mogą być manipulacją przez wykorzystanie w strategiach komunikowania sytuacji kryzysowych wygenerowanych na potrzeby realizacji celów organizacji. Celem działań manipulacyjnych mogą być aspekty ekonomiczne, marketingowe i inne.<strong> Wartość poznawcza: </strong>W dobie możliwości kreowania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wydarzeń oraz informacji analizowane sytuacje mogą stanowić zagrożenie dla prawdziwości i etyki dyskursu organizacji różnego typu w otoczeniu rynkowym. W efekcie odbiorcy przekazów mogą podejmować decyzje na podstawie wydarzeń generowanych, co może wprowadzać odbiorcę w błąd. Dlatego obserwacje oraz analiza problemu będzie kontynuowana, a jej pogłębienie znajdzie swój wyraz w badaniach jakościowych.</p> 2019-08-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/164 Sukces francusko-niemieckiej europejskiej telewizji kultury ARTE w kontekście budowania europejskiej sfery publicznej 2020-01-24T01:21:49+01:00 Grzegorz Kościński dracy@go2.pl <p>W &nbsp;artykule zawarto analizę dotyczącą funkcjonowania &nbsp;francusko-niemieckiej stacji ARTE, wskazując źródła sukcesu tego unikatowego projektu na rynku europejskich mediów – francusko-niemieckiej, europejskiej telewizji kultury. <strong>Cel: </strong>Wykazanie zgodności warunków decydujących o sukcesie i rozwoju telewizji ARTE z modelem stabilnego funkcjonowania europejskiej sfery publicznej, wyznaczonym przez Jürgena Gerhardsa. <strong>Metody badań:</strong>&nbsp;Analiza strategicznej i programowej działalności ARTE na podstawie tekstów naukowych, dokumentów korporacyjnych i zwartości programowej stacji. <strong>Wyniki i wnioski: </strong>Warunki stabilnego rozwoju ARTE to: wola polityczna, stabilny rodzaj finansowania, rozwój technologiczny, wolność i niezależność medium, wysoka jakość programowa – te warunki są zgodne z założeniami modelu Jürgena Gerhardsa. Dodatkowymi czynnikami sukcesu są założenia polityki medialnej Unii Europejskiej i ścisła współpraca francusko-niemiecka. <strong>Wartość poznawcza:</strong>&nbsp; Artykuł odpowiada na pytanie dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione, by tak ambitna, dwunarodowa telewizja kultury jak ARTE mogła zaistnieć i ugruntować swoją stabilną pozycję na audiowizualnej mapie Europy.</p> 2019-09-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/162 Rzeszowska prasa lokalna w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1924) 2020-01-24T01:21:50+01:00 Jakub Czopek jakub.czopek@ur.edu.pl <p>Artykuł dotyczy rozwoju rynku prasowego w Rzeszowie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. <strong>Cel:</strong> Przedstawienie charakteru tytułów prasowych i rynku prasowego w Rzeszowie w pierwszych latach II Rzeczpospolitej (1918–1924). <strong>Metody badań:</strong> Opis i analiza zwartości tytułów ukazujących się w latach 1918–1924 w Rzeszowie. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Mimo swojego prowincjonalnego w tym czasie charakteru i stosunkowo słabo rozwiniętego rynku prasowego, w Rzeszowie ukazywało się w badanym okresie kilka tytułów ważnych dla rozwoju lokalnej społeczności. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Artykuł stanowi uzupełnienie obrazu lokalnej prasy polskiej po 1918 r. przez bardziej szczegółowe spojrzenie na prasę wydawaną w Rzeszowie, niż miało to miejsce w dotychczasowych publikacjach na ten temat.</p> 2019-09-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/188 Tygodnik „Polska Walcząca” (1939–1949) Przegląd informacyjny 2020-01-24T01:21:46+01:00 Ewelina Godlewska ewelina_godlewska@sggw.pl <p>Artykuł dotyczy historii tygodnika społeczno-politycznego „Polska Walcząca”, pierwszego pisma Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej. <strong>Cel:</strong> Przedstawienie współpracowników i okoliczności powstania czasopisma oraz jego funkcji, łącznie z omówieniem gatunków publicystycznych. <strong>Metody badań:</strong> Posłużono się metodą analizy zawartości prasy za lata 1939–1949, czyli cały okres wydawania pisma. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Tygodnik spełniał zadania informacyjne i edukacyjne najpierw jako pismo wojskowe, a następnie kombatanckie, towarzysząc polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Artykuł uzupełnia piśmiennictwo dotyczące „Polski Walczącej”, ponieważ zawiera możliwie pełne przeglądowe omówienie aspektów funkcjonowania tego czasopisma.</p> 2019-12-02T10:21:18+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/187 A Comparison of Fake News Detecting and Fact-Checking AI Based Solutions 2020-01-24T01:21:47+01:00 Andrej Školkay askolkay@gmail.com Juraj Filin askolkay@gmail.com <p><strong>Scientific objective</strong> of this paper is to analyse how advanced are Artificial Intelligence (AI) tools to fight successfully information disorder. More specifically, this is an overview and ranking on existing tools based on AI in this specific area. <strong>Research method</strong> is comparative analytics. We compare the most developed and publicly available fake-news detecting and fact-checking AI based solutions (intelligent machines). The comparison is based on two key parameters: accuracy and comprehensiveness. <strong>Results and conclusions:</strong> Analyse show that a third of the examined AI systems are, in terms of comprehensiveness, in the top category, while the majority are in the medium category. As far as accuracy is concerned, very few AI machine developers are interested in providing further details about their products and functionalities for studies such as ours which raises suspicions about their actual performance. Surprisingly, one of the most discussed AI systems among EU leaders seems to actually belong to the least developed. <strong>Cognitive value:</strong> There is a need for a larger and more detailed study with involvement of AI specialists who would be able, and allowed, to test all available AI machines with their key features and functionalities.</p> 2019-12-02T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/128 Europejska walka z dezinformacjami i nielegalnymi treściami w sieci. Obrona jakości mediów w Unii Europejskiej i w Radzie Europy 2020-01-24T01:21:46+01:00 Alicja Jaskiernia a.jaskier@gmail.com <p>Unia Europejska i Rada Europy podejmują coraz bardziej kompleksowe działania w walce tzw. postprawdą oraz nielegalnymi treściami w sieci. <strong>Cel:</strong> Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem jest ukazanie najważniejszych bieżących działań obu organizacji w obszarze polityki medialnej oraz ukazanie pierwszych efektów nakładanych&nbsp; na platformy internetowe zobowiązań. Drugi cel stanowi przegląd&nbsp; kluczowych tendencji na europejskim rynku audiowizualnym oraz przedstawienie aktualnych zmian w regulacjach unijnych, które dotyczą rynku mediów. <strong>Metoda:</strong> <em>desk research</em> (analiza ustawodawstwa, dokumentów i raportów). <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Przegląd pozwala uzyskać obraz głównych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się organizacje paneuropejskie (oraz państwa członkowskie) w związku z dynamiką zmian w ekosystemie medialnym. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Artykuł umożliwia zapoznanie się z aktualną działalnością Rady Europy i Unii Europejskiej w obszarze walki z dezinformacją, a także śledzenie najnowszych regulacji dotyczących mediów oraz zmian na rynku audiowizualnym.</p> 2019-12-02T09:50:21+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/189 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Kapitalizm, osobowość i kultura”, Paryż, 11–13 kwietnia 2019 2020-01-24T01:21:45+01:00 Kramarczyk Justyna justyna.kramarczyk@polsca.pan.pl Małgorzata Molęda-Zdziech malgorzata.moleda@polsca.pan.pl 2019-12-02T10:41:51+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/190 Sprawozdanie z V Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. „Siła mediów: ludzie–organizacje–technologie”, Warszawa, 19–21 września 2019 2020-01-24T01:21:45+01:00 Anita Zawisza anita.zawisza@uw.edu.pl 2019-12-02T10:46:12+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/191 Deana A. Rohlinger New Media and Society 2020-01-24T01:21:44+01:00 Tadeusz Kowalski t.s.kowalski@uw.edu.pl 2019-12-02T10:52:22+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/192 Piotr Szarota Od Facebooka do post-przyjaźni Współczesne przeobrażenia bliskich relacji 2020-01-24T01:21:44+01:00 Weronika Kortas wkortas@doktorant.umk.pl 2019-12-02T10:55:38+01:00 ##submission.copyrightStatement##