Studia Medioznawcze https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego pl-PL Studia Medioznawcze 2451-1617 <p>Publikacje na łamach „Studiów Medioznawczych” ukazują się na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).</p> Media i komunikowanie społeczne: federacja, ale jaka? Dalsze pytania o przyszłość dyscypliny https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/104 <p><strong>Cel: </strong>Analiza perspektyw i koncepcji rozwoju polskiego medioznawstwa w zmieniających się warunkach organizacji życia naukowego w Polsce. Autorka porównuje wąską koncepcję medioznawstwa powiązanego z paradygmatem politologicznym oraz koncepcję luźnej federacji wielodyscyplinarnej. Rozważa negatywny wpływ na rozwój polskiego medioznawstwa mechanizmów dyscyplinujących, mających zwiększać performatywność i mierzalność wyników naukowców oraz wymuszających publikowanie w pismach zagranicznych po angielsku. <strong>Metody badań:</strong> Autorka dokonała przeglądu konceptualizacji dyscypliny od czasu powstania w Polsce nauki o mediach oraz proponowanych nowych rozwiązań systemowych. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> (1) Konieczność celowych działań środowiska na rzecz wzmocnienia statusu medioznawstwa jako dyscypliny naukowej, a nie jedynie zbioru technik i pragmatyk; (2) Potrzeba świadomego przewartościowania kryteriów sukcesu i jakości naukowej we wspólnym polu. <strong>Wartość poznawcza artykułu: </strong>Wiąże się z jego charakterem polemicznym i programowym – dyskusja o statusie i przyszłości dyscypliny jest obecnie pilną potrzebą środowiska medioznawczego. Pismo medioznawcze jest natomiast odpowiednim kontekstem dla tego typu dyskusji.</p> Małgorzata Lisowska-Magdziarz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-05-10 2019-05-10 20 2 118 129 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.104 Analiza danych biometrycznych reakcji okoruchowych i mimicznych na archiwalny plakat propagandowy https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/81 <p>Pomiary biometryczne pozwalają uzyskać dane o nieuświadomionych reakcjach respondentów na prezentowany materiał, w tym przypadku wizualny. <strong>Cel:</strong> Poznanie reakcji współczesnych widzów na przekaz propagandowy plakatów polskich z okresu po 1945 roku. <strong>Metody badań:</strong> Pomiary biometryczne: <em>eyetracking</em> i <em>facetracking</em> oraz badanie ankietowe. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Potwierdzono większe oddziaływanie obrazu niż tekstu oraz silne reakcje emocjonalne na przekaz; odmienne reakcje grup respondentów o różnym przygotowaniu. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Trwały potencjał oddziaływania plakatów propagandowych na widza; wiedza do wykorzystania w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.</p> Łukasz Szurmiński Małgorzata Kisilowska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-03-07 2019-03-07 20 2 130 146 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.81 Reklama nieetyczna – studium przypadku Reserved („Polish boy wanted”) https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/92 <p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Jednym z obszarów przyciągających uwagę przedstawicieli nauk o mediach jest etyka. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Cel/teza:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Autorka zakłada, że nieetyczne reklamy mogą przyczynić się do obniżenia poziomu zaufania odbiorców. Artykuł prezentuje studium przypadku kampanii marki Reserved – </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Polish boy wanted</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> (marzec 2017 roku). Głównym celem jest zweryfikowanie, czy odbiorcy postrzegali wybraną kampanię jako nieetyczną oraz wskazanie jej potencjalnych skutków. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Metody badań:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Jakościowa analiza komentarzy internautów zamieszczonych pod dwoma materiałami Macieja Budzicha (pierwszy ukazał się przed, a drugi po ujawnieniu faktycznego celu omawianego przekazu) pozwala zbadać reakcje odbiorców na tytułową kampanię. W badaniach wykorzystano analizę treści oraz </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">technikę stałego porównywania.</span></span> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Wyniki i wnioski:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Komentarze zamieszczone pod pierwszym materiałem są zróżnicowane pod względem tematycznym, wiele miejsca poświęcono samemu vlogerowi oraz śledztwu na temat omawianego filmiku. W przypadku drugiego materiału internauci skupili się już na samej kampanii, często wskazywali też na jej możliwe konsekwencje. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Wartość poznawcza:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Przeprowadzone badanie pokazuje, że kampania </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Polish boy wanted</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> mogła wpłynąć na postawę odbiorców względem marki, a także przyczynić się do spadku zaufania. Tego zagrożenia twórcy reklam powinni być świadomi.</span></span></p> Agnieszka Barczyk-Sitkowska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-03-16 2019-03-16 20 2 147 159 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.92 Komunikacja sponsoringowa w Polsce podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w 2018 roku https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/91 <p>Artykuł zawiera analizę komunikacji firm związanych z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. <strong>Cel:</strong> Zdefiniowanie najczęstszych motywów, emocji do jakich sięgają sponsorzy i reklamodawcy w Polsce oraz wpływu komunikacji sponsoringowej na kibiców. <strong>Metody badań:</strong> Badania ilościowe sponsorów sportu w Polsce, badania jakościowe osób funkcjonujących od wielu lat w sporcie i sponsoringu sportowym oraz analiza własna komunikacji wybranych marek.<strong> Wyniki i wnioski:</strong> Polacy nie znają sponsorów najważniejszej dla nich i najpopularniejszej w kraju reprezentacji. Powodem jest m.in. schematyczna komunikacja firm, od wielu lat oparta o podobne i przewidywalne koncepty kreatywne, utarte schematy, nie rodzące większych emocji i nie porywające fanów. Dlatego Mundial 2018 był czasem zmarnowanych możliwości dotarcia do kibiców i zdystansowania konkurencji. Marketingowy potencjał reprezentacji piłkarskiej nie został wystarczająco wykorzystany. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Obraz komunikacji sponsoringowej firm i jej odbioru przez kibiców podczas największej piłkarskiej imprezy świata.</p> Jarosław Kończak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-03-16 2019-03-16 20 2 160 172 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.91 Równość płci w ustawodawstwie medialnym. Przypadki Hiszpanii i Polski https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/93 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Równość płci to temat często poruszany w debacie publicznej w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Cel:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Pokazanie, czy w kontekście </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><em>gender mainstreaming</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> zasady obowiązujące w wybranych krajach są ze sobą zbieżne, czy różne. Ponadto poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie funkcjonują standardy dotyczące równości płci w mediach w obu krajach, tj. czy są to normy ustanawiane przez samych dziennikarzy, czy też jest to element polityki państwa. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Metoda:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Zaprezentowano wyniki analizy porównawczej regulacji dotyczących równości płci w ustawodawstwie medialnym Hiszpanii i Polski.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> Wyniki i wnioski:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Przeprowadzone analizy pozwoliły uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz pokazały, że w kontekście zachowania zasad równości płci w mediach polski ustawodawca może czerpać dobre wzorce z precyzyjnych regulacji hiszpańskich. W Polsce normy równościowe pojawiają się głównie w podręcznikach dobrych praktyk, podczas gdy w Hiszpanii są to standardy przyjęte w trybie ustawodawczym. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Wartość poznawcza:</strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> Podjęte rozważania mają nowatorski charakter, ale ze względu na zachodzące zmiany oraz rosnącą wrażliwość w zakresie stosowania zasad </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><em>gender mainsteraming</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">, stały monitoring i analizy porównawcze w tym obszarze wydają się być w pełni uzasadnione. </span></span></p> Dagmara Głuszek-Szafraniec Katarzyna Brzoza ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-03-16 2019-03-16 20 2 173 187 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.93 Интерсемиотический анализ механизмов креации медиаобраза России на обложках избранных польских общественно-политических журналов https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/108 <p>Смыслообразовательные механизмы современного медиадискурса определяются возрастанием роли поликодовых сообщений. <strong>Цель:</strong> Интерсемиотический обзор способов конструирования медиаобраза России и ее президента в польских СМИ на примере креолизованного текста обложек некоторых общественно-политических журналов (<em>Polityka, Wprost, Newsweek, Uważam Rze,</em><em> wSieci, Głos Polonii, Do Rzeczy</em>). Обложка трактуется как символически организованное пространство, в котором интерпретатор имеет дело со знаками различных семиотических систем и оперирует культурными смыслами, сложившимися в языковом сообществе. <strong>Методы:</strong> Для решения задач исследования используются общенаучные методы анализа понятий, лингвистические и междисциплинарные методы семантического, интерпретативного и интерсемиотического анализа. Акцент делается на рассмотрении иконического компонента, а также корреляции модальных ключей вербальной и визуальной составляющей обложки. <strong>Выводы:</strong> Конструирование медиаобраза России на обложках польских общественно-политических журналов соответствует сложившимся медиаклише и, главным образом, реализуется в контексте категории угрозы и потенциальной опасности. <strong>Научная ценность:</strong> Заключается в анализе конфигурация интерсемиотических средств, служащих формированию общественного представления о России, таких, как вербальная экспрессия, семиотика графико-визуальных ресурсов, продуманная реализация категорий выдвижения, ретроспекции и проспекции, напряжения, интертекстуальности, соотношения модальных ключей.</p> Żanna Sładkiewicz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-05-10 2019-05-10 20 2 188 204 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.108 Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Media XI. Przemoc w Mediach”, Lublin, 9–10 maja https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/121 Alena Podviazkina ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-06-25 2019-06-25 20 2 205 208 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.121 Sprawozdanie z konferencji „Obrazy i słowa przemocy we współczesnych mediach”, Kraków, 4–5 czerwca 2019 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/123 Tadeusz Kononiuk Jacek Wasilewski ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-07-03 2019-07-03 20 2 209 211 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.123