Studia Medioznawcze https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego pl-PL Studia Medioznawcze 2451-1617 <p>Publikacje na łamach „Studiów Medioznawczych” ukazują się na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).</p> Bibliologia i informatologia w naukach o komunikacji społecznej i mediach – odrębność czy komplementarność? https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/124 <p><strong>Cel/teza: </strong>Tezą artykułu jest potwierdzenie potrzeby i możliwości zachowania specyfiki badań ukierunkowanych na książkę i informację w warunkach nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. <strong>Metody badań: </strong>Wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.<strong> Wyniki i wnioski: </strong>Autorki opowiadają się za zachowaniem specyfiki i odrębności problematyki badawczej ukierunkowanej na książkę i informację, przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych, wspólnych obszarów i sposobów rozwiązywania problemów badawczych we współpracy z badaczami reprezentującymi nauki o komunikacji społecznej i mediach. <strong>Wartość poznawcza: </strong>Artykuł włącza się w dyskusję naukową zainicjowaną wypowiedzią Marka Jabłonowskiego i Tomasza Mielczarka <em>Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja</em> („Studia Medioznawcze” 2018, (4) 75, 13–29) nad nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.</p> Bożena Koredczuk Jadwiga Woźniak-Kasperek ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-07-04 2019-07-04 20 3 212 224 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.124 Krytyka autorytetów medialnych w mediach społecznościowych. Studium przypadku https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/125 <p><strong>Cel:</strong> Celem artykułu jest ukazanie dyskursów pojawiających się w mediach społecznościowych, których głównymi tematami były opisy osób reprezentujących określone partie polityczne i środowiska ideologiczne, a które to osoby przedstawiano w innego rodzaju mediach jako autorytety. Założono, że cel zostanie osiągnięty przez wykorzystanie metody studium przypadku czterech profili Facebook`owych: ,,Żelazna Logika”, ,,Raz prozą, raz rymem – walczymy z propagandowym reżimem” oraz ,,SokzBuraka” i ,,Prawicowa Rzeczpospolita Ludowa”. <strong>Metody badań:</strong> Jako metodę badawczą wykorzystano jakościową analizę dyskursu przeprowadzoną na podstawie wybranych danych uzyskanych dzięki zastosowaniu programu komputerowego Atlas.ti.<strong> Wyniki i wnioski:</strong> Uzyskane wyniki wskazywały na obecność dyskursów krytycznych wobec: 1) osób uznawanych przez <em>mainstremowe</em> media za autorytety osobowe, 2) autorytetów instytucjonalnych. Na ich podstawie wnioskowano o możliwym usytuowaniu wspomnianych profili w procesie komunikacji politycznej.<strong> Wartość poznawcza:</strong> Podejmowany problem dostarcza wartości poznawczej dyskursów polityczno-ideologicznych obecnych w mediach społecznościowych będących w opozycji wobec mediów masowych, wspomagających jedynie wybrane autorytety osobowe i instytucjonalne.</p> Przemysław Pawelec ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-07-04 2019-07-04 20 3 225 236 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.125 Mediatyzacja komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. Refleksje na marginesie kryzysu migracyjnego https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/105 <p>Teoretyczny namysł nad zagadnieniem mediatyzacji komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego zostaje podjęty w kontekście kryzysu migracyjnego drugiej dekady XXI wieku w Europie.<strong> Cel/teza:</strong> Próba usystematyzowania najważniejszych konsekwencji procesów mediatyzacji dla właściwego rozumienia roli mediów w komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. <strong>Metody badań:</strong> Metoda analizy i syntezy. Odwołano się do teoretycznych badań nad mediatyzacją m.in. W. Schulza, H. Knoblaucha, Ž. Pavića, F. Kurbanoviča, T. Levaka, ale również skorzystano z osiągnięć badaczy zajmujących się komunikowaniem Kościoła katolickiego (N. González Gaitano, D. Arasa, J.M. La Porte). Tekst ma charakter przeglądowy. <strong>Wyniki i wnioski: </strong>Istnieją granice wpływu procesów mediatyzacji w prezentacji i rozumieniu komunikacji instytucjonalnej Kościoła. Wzajemne relacje współczesnych przemian społecznych religii (np. procesów sekularyzacji) i procesów mediatyzacji komunikowania instytucji eklezjalnej nie przybierają formy automatycznego determinizmu. Kościół w procesach instytucjonalnej komunikacji podąża drogą komunikowania własnej tożsamości, dla którego wysoki poziom popularności wśród opinii publicznej nie jest racją jego obecności w mediach. W przypadku postawy papieża Franciszka, dotyczącej jego stanowiska wobec mediów w kontekście kryzysu migracyjnego, nie ma zastosowania teza Heidi Campbell o postawie nieufności instytucji eklezjalnej wobec nowych technologii. <strong>Wartość poznawcza: </strong>Podjęte badania ukazują użyteczność procesów mediatyzacji, jako klucza w lepszym poznaniu i zrozumieniu instytucjonalnych przekazów Kościoła katolickiego</p> Rafał Leśniczak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-05-10 2019-05-10 20 3 237 246 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.105 Podatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarki https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/107 <p>Perspektywa podziału na branże daje możliwość zrealizowania bardziej zaawansowanych analiz dotyczących rodzaju oraz częstotliwości występowania kryzysów wizerunkowych. <strong>Cel:</strong> Prezentacja przykładowego sposobu wyselekcjonowania branż opresyjnych na podstawie modelu odnoszącego się do wiodących gałęzi polskiej gospodarki. <strong>Metody badań:</strong> Badania ilościowe za pomocą ankiety audytoryjnej przeprowadzone wśród specjalistów PR oraz analiza desk research, m.in. <em>Listy 500</em> dziennika <em>Rzeczpospolita</em>. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Badania wykazały, że na rynku funkcjonuje pewna grupa branż, które są szczególnie narażone na występowanie komunikacyjnych sytuacji kryzysowych. Wyniki pokazują, że przedsiębiorstwa wchodzące w ich skład (np. reprezentujące sektor publiczny, spożywczy, farmaceutyczny czy telekomunikacyjny) silniej przyciągają do siebie kryzysy wizerunkowe i częściej są zmuszone nimi zarządzać. Dlatego działalność badanych firm została zanalizowana na zasadzie działania magnesu kryzysowego, który przyciąga wiele niekorzystnych zjawisk z&nbsp;otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Zaprezentowane wyniki mogą stanowić wsparcie zarówno dla oceny efektów public relaions, jak i dla technik medioznawczych (np. analizy przekazu medialnego).</p> Dariusz Tworzydło Przemysław Szuba ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-05-10 2019-05-10 20 3 247 264 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.107 Wkład batignolczyków i Biuletynu Polskiego w umocnienie polskiej tożsamości, kultury i polityki na Zachodzie https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/103 <p>Artykuł ukazuje wkład drugiego i trzeciego pokolenia Wielkiej Emigracji, zwanej batignolską, w utrzymanie i promocję polskiej/polonijnej społeczności i jej kultury we Francji i w Europie. <strong>Cel/teza:</strong> Prezentacja, powstanie, ewolucja i analiza zawartości najbardziej prestiżowego, wydawanego w języku francuskim, periodyku <em>Bulletin polonais littéraire, scientifique et artistique</em> oraz działalność jego redaktorów. <strong>Metody badań</strong><strong>: </strong>Odwołując się do metod prasoznawczych i analizy źródeł historycznych, prezentuje znaczenie gazety w utrzymaniu polonijnej wychodźczej tożsamości. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Przedstawia wagę stroniącego od polityki pisma w budowaniu siły i prestiżu ugrupowania konserwatywno-patriotycznego w przededniu uzyskania niepodległości na tle innych efemerycznych przedsięwzięć dziennikarskich. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Ukazuje jego rolę jako kronikarza, a zarazem wyraziciela polskich nastrojów nad Sekwaną.</p> Iwona H. Pugacewicz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-05-10 2019-05-10 20 3 265 279 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.103 Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/106 <p>Artykuł przedstawia występujące w literaturze przedmiotu próby zdefiniowania fake newsa. <strong>Cel:</strong> Przedstawienie różnych podejść definicyjnych, opisanie specyfiki fake newsa oraz scharakteryzowanie prób typologii zjawiska. <strong>Metody badań:</strong> Analiza literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Wyodrębnienie składowych fake newsa oraz jego cech charakterystycznych koniecznych do stworzenia spójnej definicji. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Uporządkowanie obecnego stanu wiedzy na temat fake newsa.</p> Katarzyna Bąkowicz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-05-10 2019-05-10 20 3 280 289 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.106 Sprawozdanie z kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association, emma) pt. „Media Management and Actionable Knowledge: The Relationship Between Theory and Practice”, Limassol (Cypr), 5–7 czerwca 2019 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/158 Dagmara Sidyk Marlena Sztyber ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-09-03 2019-09-03 20 3 290 293 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.158 Sprawozdanie z 26. Międzynarodowego Sympozjum Badawczego Public Relations BledCom “Trust and Reputation”, Bled, Słowenia, 4–6 lipca 2019 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/130 Jacek Barlik ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-09-03 2019-09-03 20 3 294 298 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.130 Maria Łoszewska-Ołowska Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunku osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/159 Lucyna Szot ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-09-03 2019-09-03 20 3 299 301 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.159 Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/160 Ewa Danowska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-09-03 2019-09-03 20 3 302 304 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.160 Tadeusz Kononiuk Rzetelne dziennikarstwo. Aksjologia i deontologia https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/161 Olimpia Górska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-09-03 2019-09-03 20 3 305 307 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.161