Studia Medioznawcze https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.</p> pl-PL <p>Publikacje na łamach „Studiów Medioznawczych” ukazują się na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).</p> studiamedioznawcze@uw.edu.pl (Rafał Smoleń) mt.roguski@uw.edu.pl (Marcin Roguski) Mon, 30 Oct 2023 14:37:47 +0000 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Rafał Leśniczak, Wizerunek Prezydenta Andrzeja Dudy na łamach „Tygodnika Powszechnego” (2015–2020) https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/762 Krzysztof Stępniak Prawa autorskie (c) 2023 Krzysztof Stępniak http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/762 Sat, 30 Sep 2023 00:00:00 +0000 Wolność a dezinformacja: o konieczności przyjęcia postawy odpowiedzialnej. Rozważania nad stanem badań https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/752 <p>Szeroka kategoria wolności połączona z postępem technologicznym stawia współczesnego człowieka przed wieloma wyzwaniami. Konwergencja mediów i egalitaryzm internetu spowodowały nieograniczony dostęp do informacji. Wiąże się to z ich wzrastającą ilością, ale także często wątpliwą jakością, co tworzy podatny grunt dla przekłamań, manipulacji i fałszu. <strong>Celem</strong> artykułu jest próba zrozumienia związku i wzajemnego wpływu dezinformacji oraz odpowiedzialności. Hipoteza, którą autorka próbuje zweryfikować, dotyczy tego, czy odpowiedzialność za zwiększoną ilość treści dezinformacyjnych jest zindywidualizowana. Ważną kwestią jest w związku z tym analiza związku mediów i narzędzi technologicznych z indywidualnymi decyzjami oraz odpowiedzialność za kryzysy wywołane fałszywymi informacjami. <strong>Metodologia:</strong> wybrane zagadnienia poddane zostaną analizie na podstawie dostępnych źródeł z różnych dziedzin: socjologii, komunikologii, medioznawstwa oraz filozofii. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> zjawisko zwiększającej się ilości treści o charakterze dezinformacyjnym stanowi wyzwanie dla wszystkich uczestników ekosystemu informacyjnego. Świadomość potrzeby przyjęcia postawy odpowiedzialnej w tym zakresie po obu stronach procesu komunikowania może znacząco poprawić jakoś informacji, a przez to funkcjonowania społeczeństw. <strong>Oryginalność i wartość poznawcza:</strong> konieczne jest przyjrzenie się dezinformacji jako zjawisku złożonemu, którego przejawy są osadzone nie tylko w języku, ale również w obrazie. Taka zmiana perspektywy pomogłaby wypracować postawę odpowiedzialną oraz wpłynąć na zmniejszenie skali dezinformacji.</p> Katarzyna Bąkowicz Prawa autorskie (c) 2023 Katarzyna Bąkowicz http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/752 Tue, 26 Sep 2023 00:00:00 +0000 Karykatura polityczna Władimira Putina na okładkach tygodnika „NIE” https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/753 <p><strong>Celem</strong> artykułu jest analiza semiologiczna karykatury politycznej przedstawiającej Władimira Putina na okładkach tygodnika „NIE” Jerzego Urbana. Zakres czasowy wyznacza dzień wybuchu wojny (24 lutego 2022 r.) i koniec sierpnia 2023 r. <strong>Metody badań:</strong> przeprowadzono analizę semiologiczną 4 spośród 76 okładek tygodnika. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> prezydent Federacji Rosyjskiej był przedstawiany w sposób karykaturalny z wykorzystaniem trzech motywów: poszukiwanego bandyty, despotycznego tyrana oraz zalęknionego dziecka. Na okładkach dominowały ukraińskie i rosyjskie barwy narodowe, które były uosobieniem stron wojennego konfliktu. <strong>Wartość poznawcza:</strong> artykuł uzupełnia lukę w badaniach współczesnej prasy satyrycznej.</p> Michał Jas Prawa autorskie (c) 2023 Michał Jas http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/753 Wed, 11 Oct 2023 00:00:00 +0000 Propaganda w polskich badaniach medioznawczych: aspekt wizualny https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/755 <p><strong>Celem</strong> artykułu jest scharakteryzowanie ewolucji badań nad zjawiskiem propagandy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku nauki polskiej po 1918 r. <strong>Metoda badawcza:</strong> przegląd wybranej literatury przedmiotu. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> odnosząc się do wyodrębnionych etapów historycznych (dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa, lata 1945–1989 oraz okres po roku 1989) i związanych z nimi uwarunkowań politycznych, scharakteryzowano główne wątki i przedmiot badań, właściwe dla wskazanych okresów. Wyróżniono badania nad: mechanizmami propagandy, wykorzystaniem narzędzi i form wizualnych, konkretnymi instytucjami lub projektami (<em>case studies</em>). <strong>Wartość poznawcza:</strong> wskazano możliwe kierunki dalszych badań w tym obszarze. Potwierdzono, że badania nad propagandą mieszczą się w głównym nurcie nauk o komunikacji społecznej i mediach, czerpiąc także z dorobku politologii i historii.</p> Łukasz Szurmiński Prawa autorskie (c) 2023 Łukasz Szurmiński http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/755 Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0000 Propaganda wizualna – media, mechanizmy i wybrane techniki wpływu https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/758 <p><strong>Celem</strong> artykułu, mieszczącego się w obrębie dziedziny komunikacji społecznej i mediów, jest analiza atrakcyjności socjotechnicznej propagandy wizualnej. We wstępie teoretycznym podjęto próbę zdefiniowania pojęcia propagandy wizualnej, opierając się na przeglądzie historycznych definicji propagandy i akcentując przekaz wizualny w ramach tej intencjonalnej perswazyjnej formy komunikacji. Następnie w ramach analiz medioznawczych wskazano współczesne statyczne i dynamiczne typy wizualnych przekazów propagandowych z podziałem na media i w perspektywie determinizmu technologicznego. W dalszej części opracowania postawiono dwa pytania badawcze: 1) jakie są podstawowe mechanizmy wpływu propagandowego na percepcję, emocje i zachowania odbiorców w odniesieniu do kanałów wizualnych; 2) jakie są mechanizmy wpływu w przypadku jednego typu medium, jakim jest plakat propagandowy? <strong>Metody badawcze</strong> wykorzystane w pracy to przegląd literatury oraz analiza zawartości plakatów propagandowych reprodukowanych w prasie internetowej. Materiałem badawczym były plakaty dotyczące agresji Rosji na Ukrainę, publikowane przez polską prasę opinii w wersji <em>online</em> niedługo po wybuchu wojny w lutym 2022 r. Analiza prowadzona była wedle zaplanowanego, racjonalnego schematu, zaś tematyka badania podlegała, przed przystąpieniem do analizy zawartości, naukowemu oglądowi według literatury przedmiotu oraz zaproponowanej definicji. Plakaty zostały uszeregowane według orientacji perswazyjnych wraz ze wskazaniem opisanych w części teoretycznej technik wpływu propagandy wizualnej. Uzyskane <strong>wyniki</strong> opisują cechy charakterystyczne statycznych, wizualnych przekazów propagandowych.</p> Alicja Waszkiewicz-Raviv Prawa autorskie (c) 2023 Alicja Waszkiewicz-Raviv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/758 Thu, 19 Oct 2023 00:00:00 +0000 30. Międzynarodowe Sympozjum Badawcze Public Relations BledCom 2023: Public Relations and Sustainability, Słowenia, Bled, 30.06–1.07.2023 r. https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/766 Jacek Barlik Prawa autorskie (c) 2023 Jacek Barlik http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/766 Mon, 30 Oct 2023 00:00:00 +0000 Międzynarodowa konferencja naukowa CEECOM 2023 Threats, Challenges and Opportunities in the Changing Central and Eastern European Media Environments, Brno, 29–30.06.2023 r. https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/767 Rafał Leśniczak Prawa autorskie (c) 2023 Rafał Leśniczak http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/767 Mon, 30 Oct 2023 00:00:00 +0000