Studia Medioznawcze https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> pl-PL <p>Publikacje na łamach „Studiów Medioznawczych” ukazują się na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).</p> studiamedioznawcze@uw.edu.pl (Rafał Smoleń) pg.celinski@uw.edu.pl (Piotr Celiński) Wed, 30 Jun 2021 10:28:38 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Lithuania's Demarcation of Information from Poland's Solidarity Movement in 1980–1981 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/650 <p><strong>The aim of the article:</strong> Despite the fact that everything we know in Polish history about the emergence of <em>Solidarity</em> [Polish: <em>Solidarność</em>], Polish trade unions, in 1980-1981, and the conflict with the communist totalitarian regime is described in sources as ‘the Polish Crisis’, the question remains open about the contemporaneous deepening communication crisis of the communist government in Lithuania, whose history had long – until the middle of the 20th century – been very closely linked to the development of Poland. From 1951 to 1989, Lithuania was separated from Poland by a double barbed-wire Soviet border barrier without any border crossing points. Nevertheless, the author proposes delving into what type of information control measures the Soviet regime used in influencing the Lithuanian people by undermining their interest in the workers’ strikes and the expanding trade union movement in Poland 40 years ago, trying to set Lithuanians against Polish society, and also how the media in the West helped renew the dialogue between Lithuanian and Polish diaspora organisations. <strong>Research methods:</strong> The author performed a content analysis of KGB documents in the Lithuanian Special Archives and examined the content of the Lithuanian SSR mass media and the mass media of the Lithuanian diaspora in the United States. <strong>Results&nbsp; and&nbsp; conclusions:</strong> The Soviet concept of security that was implemented by the repressive structure of the KGB was largely associated with the restriction of information, censorship and self-censorship of the population. However, it was also associated with the recruitment of Lithuanian citizens into ongoing cooperation with the secret service to collect data about Polish people who were ‘disloyal’ to the regime and transfer information to the security service of communist Poland, so the content of these reports must be disclosed. <strong>Cognitive value:</strong> Thus, the article provides the broader context, in which the content of the propaganda press is only one element of the system that controlled the public space.</p> Andrius Vaišnys ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/650 Tue, 04 May 2021 00:00:00 +0200 Co mówią obrazy? Wizualne metafory kryzysu https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/639 <p><strong>Cel:</strong> rekonstrukcja wizualnego dyskursu kategorii kryzysu, zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej w kontekście pola dyskursywnego modernizmu. <strong>Metody badań:</strong> analiza semiotyczna, multimodalna analiza dyskursu. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> zrekonstruowane podstawowe semantyki dyskursu kryzysu (zagrożenie, niepewność, katastrofa, bezradność, odczłowieczenie), zarządzania kryzysowego (kontrola, proces, wiedza, panowanie nad rzeczywistością) oraz komunikacji kryzysowej (człowiek, interakcja, chaos, spontaniczność). Kryzys ujmowany jest zatem dyskursywnie w opozycji do dominujących semantyk modernizmu, z kolei zarządzanie kryzysowe w pełni z tymi semantykami koreluje. Komunikacja kryzysowa aktualizuje zarówno elementy obecne w polu dyskursywnym modernizmu, jak i takie, które są wobec niego opozycyjne. <strong>Oryginalność/wartość poznawcza:</strong> prezentowany tekst jest z jednej strony przykładem zastosowania multimodalnej analizy dyskursu oraz metod semiotycznych do komunikacji wizualnej, z drugiej – zawiera istotne wyjaśnienia i sugestie dotyczące praktycznych aspektów komunikowania (także przez specjalistów) takich kategorii jak kryzys, zarządzanie kryzysowe oraz komunikacja kryzysowa.</p> Karina Stasiuk-Krajewska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/639 Thu, 03 Jun 2021 00:00:00 +0200 Wojna czy rywalizacja? Techniki wzajemnej dyskredytacji mediów https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/331 <p><strong>Celem</strong> niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o przyczyny i asumpty „wojny mediów” oraz prezentacja o charakterze sygnalizacyjnym metod i technik stosowanych w medialnej rywalizacji. Metafora wojny została użyta w celu ukazania ostrej rywalizacji wykraczającej poza rynkowe i komercyjne kryteria, stającej się nieuczciwą konkurencją zorientowaną na wzajemną dyskredytację. Podjęte analizy zmierzają w kierunku ustalenia przyczyn tej „wojny” oraz jej technik i strategii wykorzystywanych przez medialne marki.<strong> Koncepcja i metody badań</strong>: w realizacji celów badawczych posłużono się krytyczną analizą komunikatów medialnych: artykułów, felietonów, tweetów. Treści te przeanalizowano pod kątem motywu przeciwnika. W celu ograniczenia rozległego obszaru analitycznego i podkreślenia medialnej rywalizacji w artykule skoncentrowano się na wariantach publicystyczno-komentatorskich.<strong> Wyniki i wnioski</strong>: rozwój mediów widoczny jest nie tylko w innowacjach technologicznych, ale także w postępującej aneksji przestrzeni życiowej ich odbiorców. Analiza technik wzajemnej dyskredytacji mediów pokazuje, że najbardziej bezkompromisowa walka toczy się na płaszczyźnie kulturowej. Stawką tego konfliktu, oprócz miejsca na rynku, wpływów i pozyskiwania interesariuszy, jest decydowanie o kształcie rzeczywistości, wspieranie wybranej opcji politycznej, kulturowej bądź ideologicznej. Współczesne media coraz rzadziej rywalizują ze sobą na opcje programowe, coraz częściej zaś pretendują do bycia trwałym recenzentem rzeczywistości i jej kreatorem. <strong>Oryginalność i wartość poznawcza:</strong> medialne komunikaty poddane krytycznej analizie dyskursu ukazują przekrój najbardziej zaostrzonych figur i technik dyskredytacyjnych medialnej konkurencji. W artykule podjęto także próbę wskazania kolejnych aspektów i stadiów medialnego konfliktu, przedstawiono także prognozę rozwoju medialnej rywalizacji i wzajemnej dyskredytacji.</p> Witold Ostafiński ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/331 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0200 Konstrukcja komunikatu storytellingowego a skuteczna opowieść marki na przykładzie kampanii "Never Alone" firmy Guinness https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/316 <p><em>Storytelling</em> to narzędzie, po które marki w swojej komunikacji z odbiorcami sięgają coraz częściej. Analizując opowieści proponowane przez największe <em>brandy</em>, można dostrzec, że powtarzają się w nich pewne elementy, i na tej podstawie określić konstrukcję komunikatu <em>storytellingowego</em>. <strong>Celem</strong> niniejszej pracy jest wyznaczenie punktów stałych opowieści, określenie ich wpływu na skuteczność kampanii <em>storytellingowej</em>, a następnie odnalezienie ich w kampanii „Never Alone” firmy Guinness i ewaluacja wykorzystanego w niej komunikatu. <strong>Koncepcja: </strong>realizacji tego celu posłuży przywołanie przykładów komunikatów, z których czerpać można inspiracje do budowy treści <em>storytellingowych</em>, a także badanie mające stwierdzić skalę zmian wywołanych przez opowieść przedstawioną według przyjętych założeń. <strong>Wnioski:</strong> omawiana w niniejszej pracy konstrukcja komunikatu <em>storytellingowego</em> pojawia się w licznych produkcjach uznawanych za przykładowe w swojej dziedzinie, także w kampanii „Never Alone”. Przeprowadzone badanie dowiodło, że cele tej kampanii, postawione przed nią przez nadawcę, zostały zrealizowane w pewnym zakresie. <strong>Wartość poznawcza:</strong> zestawiając praktyczne przykłady <em>storytellingu</em> z tezami naukowymi, można ocenić efektywność konstrukcji komunikatu <em>storytellingowego</em> w kontekście ewaluacji samego komunikatu. Ponadto można określić założenia, których przyjęcie zwiększy prawdopodobieństwo skuteczności przygotowywanych opowiadań. Otrzymane wyniki wskazują na ciekawą rozbieżność pomiędzy odbiorem komunikatu a jego przełożeniem na konkretne zachowania adresatów. Zestawiając wyniki badań z danymi rynkowymi, można wyselekcjonować grupę zmiennych, bez których nawet najlepiej skonstruowana opowieść <em>storytellingowa </em>nie odniesie sukcesu biznesowego.</p> Dominik Kania ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/316 Sat, 19 Jun 2021 00:00:00 +0200