Studia Medioznawcze https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze <p>Kwartalnik Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW</p> pl-PL <p>Publikacje na łamach „Studiów Medioznawczych” ukazują się na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).</p> studiamedioznawcze@uw.edu.pl (Studia Medioznawcze) pg.celinski@uw.edu.pl (Piotr Celiński``) Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0100 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część szósta https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/40 <p>Wypowiedź może być jednocześnie zniewagą i zniesławieniem. Znieważenie następuje niezależnie od tego, czy znieważany jest zdolny do jego percepcji. Zniewaga jest przestępstwem powszechnym, ma charakter umyślny i może być dokonana w zamiarze bezpośrednim. Ustawodawca bardzo ogólnie określa przestępstwo z art. 216 kk. Zniewagą są zachowania wyrażające pogardę dla godności drugiego człowieka. Znieważenie może przybrać postać słowną (np. wulgaryzmy) w formie ustnej i pisemnej.</p> Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/40 Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zwierciadło niedoskonałe. O wizerunku polskiej diaspory z Nord-Pas-de-Calais na łamach „Echo de la Polonia” 1998–2018 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/41 <p>Na tle najnowszych losów polskiej emigracji z północnej Francji scharakteryzowano jej wiodący periodyk „Echo de la Polonia”. Z zastosowaniem metody prasoznawczej przeanalizowano zawartość treściową pisma w kontekście utrzymania polonijnej spójności i tożsamości narodowej. Zaprezentowano okoliczności powstania, ewolucję i samą zawartość gazety oraz środowisko wokół niej skupione. Ukazano zarówno ważność, jak i nieprzystawalność treści w stosunku do rzeczywistych problemów emigracji. Podkreślono jej sukcesy i porażki oraz kluczową rolę periodyku w utrzymaniu polonijnej jedności i rejestracji dziedzictwa emigracyjnego.</p> Iwona H. Pugacewicz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/41 Thu, 20 Dec 2018 15:24:07 +0100 Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/42 <p>Media dostarczają ludziom atrakcyjnych tekstów, których głównym lub jedynym celem jest silne pobudzenie emocjonalne i zmysłowe. Odbiorcy czerpią z nich narracje, heurystyki i sposoby interpretacji, których następnie używają do opisu i reprezentowania świata. Zmediatyzowana wyobraźnia ułatwia rozpowszechnianie stereotypów, pogłosek i fałszywych wiadomości.</p> Małgorzata Lisowska-Magdziarz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/42 Thu, 20 Dec 2018 15:37:53 +0100 Wizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/43 <p>Artykuł jest próbą oceny wizerunku prasowego Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” na łamach łódzkich dzienników regionalnych „Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany” w latach 2010–2014. Autor posłużył się metodą ram interpretacyjnych (framing analysis) w celu ustalenia dominującej ramy, przez którą było relacjonowane wydarzenie kulturalne związane z historią Łodzi i odnoszące się do jej wielokulturowości. Podjęta analiza prasoznawcza miała wskazać w materiale badawczym następujące ramy: „ramę konfl iktu”, „ramę ludzkich spraw”, „ramę odpowiedzialności”, „ramę moralności”, „ramę ekonomii”.</p> Rafał Leśniczak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/43 Thu, 20 Dec 2018 15:47:29 +0100 Czasopismo „Panteon Polski” i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/44 <p>Artykuł przedstawia zarys dziejów czasopisma „Panteon Polski”, jedynego w prasie polskiego międzywojnia, którego podstawowym celem było upamiętnienie poległych uczestników walk o niepodległość Polski (1914–1918) oraz o granice Rzeczypospolitej (1918–1921). Z czasem tematyka pisma objęła wszelkie działania na rzecz odbudowy państwa polskiego. W artykule przedstawiono tematykę i krąg autorów pisma, sylwetkę jego redaktora Zygmunta Zygmuntowicza oraz działania mające na celu utrzymanie pisma na rynku.</p> Marek Gałęzowski ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/44 Thu, 20 Dec 2018 15:56:35 +0100 Urząd i jego funkcjonowanie: Biuro Listów w Polskim Radiu i Telewizji (1951–1989) https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/45 <p>Tematem artykułu jest analiza funkcjonowania Biura Listów w strukturach Polskiego Radia i Telewizji w latach 1951–1989. Biuro należało do kilku najważniejszych centralnych instytucji w ówczesnej Polsce, do których obywatele PRL pisali najczęściej. Jego funkcjonowanie napotykało na wiele trudności o charakterze organizacyjnym. Listy były podstawą wielu audycji radiowych o charakterze interwencyjnym i biuletynów przeznaczonych dla osób piastujących najważniejsze stanowiska w strukturach władzy.</p> Dariusz Jarosz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/45 Thu, 20 Dec 2018 16:10:15 +0100 Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/34 <p>Przedmiotem artykułu są konsekwencje wynikające z przyjęcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowej klasyfikacji nauk. Autorzy uważają, że ten zabieg nie powinien być traktowany jako mechaniczna próba scalenia różnych dyscyplin o zdefiniowanym już przedmiocie badań, metodologii i paradygmatach, ale jako możliwość poszukiwania wspólnych obszarów badawczych. Opowiadają się za koncepcją federacyjną, a nie inkorporacyjną.</p> Marek Jabłonowski, Tomasz Mielczarek ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/34 Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0100 Sprawozdanie z III międzynarodowej konferencji „International Conference on Communication & Media Studies”, Berkeley, 18–19 października 2018 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/46 Karolina Brylska, Tomasz Gackowski, Anna Mierzecka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/46 Thu, 20 Dec 2018 16:26:10 +0100 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”, Warszawa, 18–19 października 2018 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/48 Agata Kostrzewa ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/48 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0100 Krzysztof Stępniak Fenomen reklamy religijnej https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/49 Wojciech Jakubowski ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/49 Thu, 20 Dec 2018 17:22:42 +0100 Keith Houston Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/50 Kalina Kukiełko-Rogozińska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/50 Thu, 20 Dec 2018 17:31:23 +0100 Alicja Jaskiernia Monitoring wolności mediów w Europie https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/51 Krzysztof Stępniak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/51 Thu, 20 Dec 2018 17:38:36 +0100