Warunki publikacji

Każdy nadesłany do redakcji tekst, który spełnia wymagania formalne zawarte w Instrukcji wydawniczej oraz zostanie pozytywnie oceniony przez kolegium redakcyjne pod względem zgodności merytorycznej z linią programową „Studiów Medioznawczych” zostanie skierowany do recenzji (double-blind peer review). Nazwiska autora i recenzentów nie będą im wzajemnie znane. Aktualna dla danego roku lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej „Studiów Medioznawczych”.

Nadesłanie materiału do redakcji „Studiów Medioznawczych” jest rozumiane jako deklaracja autora, że tekst jest oryginalny, nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw osób trzecich. W ten sam sposób autor oświadcza, że ma prawo do dysponowania materiałem ikonograficznym dołączonym do tekstu.

Tekst, który uzyskał pozytywne opinie ukazuje się w elektronicznej wersji „Studiów Medioznawczych” w numerze zaplanowanym przez redakcję.

W przypadku wątpliwości po ocenie tekstu dokonanej przez recenzentów ostateczna decyzja o jego cyfrowej publikacji należy do redakcji.

Redakcja „Studiów Medioznawczych” nie pobiera żadnych opłat za opublikowanie tekstu. Autor za jego opublikowanie nie otrzymuje honorarium.

Zadania autora

Autor ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją wydawniczą oraz dostosowania artykułu do wskazanych w niej reguł. Powinien przy tym dołożyć szczególnej staranności w zastosowaniu zasad opisu bibliograficznego oraz kompozycji tekstu. Powinien również uzupełnić dane zawarte w „Metryce tekstu”, którą należy dołączyć do przesyłanego materiału. Jeżeli nadesłany tekst nie spełnia wskazanych w Instrukcji reguł formalnych, nie może zostać przyjęty do dalszych prac redakcyjnych.

Nadsyłając tekst do druku, autor przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wszczęcie postępowania redakcyjnego, w szczególności na skierowanie powierzonej pracy do recenzji merytorycznej. Jednocześnie deklaruje współpracę z redakcją na dalszych etapach procedury wydawniczej.

W momencie podjęcia przez redakcję decyzji o przyjęciu tekstu do publikacji autor przyjmuje obowiązek złożenia na piśmie oświadczeń o oryginalności artykułu naukowego wraz z oświadczeniem na temat możliwego współautorstwa tekstu. Autor podpisuje z wydawcą Umowę o udzielnie nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie przekazanego utworu.

Współpraca z redakcją (korekta i autoryzacja)

Po otrzymaniu opinii recenzentów autor ustosunkowuje się do zgłoszonych uwag oraz wprowadza niezbędne zmiany. Następnie przesyła gotowy (poprawiony) tekst do redakcji „Studiów Medioznawczych”, gdzie poddany on zostaje właściwemu opracowaniu redakcyjnemu.

Autor otrzymuje zredagowany tekst pocztą elektroniczną i na naniesienie ewentualnych poprawek, zmian i uzupełnień oraz autoryzację tekstu ma nie więcej niż dwa tygodnie.

Jeżeli na kolejnym etapie prac, już po autoryzacji, wystąpią dodatkowe problemy, autor zobowiązany jest odnieść się do nich niezwłocznie po otrzymaniu stosownego sygnału od redaktora.

Zadania wydawcy

Wydawca ma prawo do odmowy publikacji nadesłanego przez autora tekstu, jeżeli:

  • autor nie dopełnił obowiązków określonych w niniejszych Warunkach;
  • autor nie dopełnił obowiązków określonych w niniejszych Warunkach;
  • postać nadesłanego tekstu nie spełnia wymagań formalnych określonych w Instrukcji wydawniczej;
  • tematyka tekstu nie jest związana z profilem pisma;
  • autor nie poprawił tekstu zgodnie z uwagami recenzentów;
  • ostateczne opinie recenzentów i decyzja redakcji są negatywne;
  • autor nie złożył na piśmie wymaganych przez redakcję oświadczeń i umów.