Zasady postępowania

Redakcja ”Studiów Medioznawczych” zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych publikacji tekstów naukowych i podejmie wszelkie możliwe działania przeciwko nadużyciom związanymi z publikacjami.

Osoby zaangażowane w proces publikacji (autorzy, redaktorzy, recenzenci) są zobowiązane do przestrzegania standardów etycznych.

Standardy etyczne naszego czasopisma są oparte na zasadach ustalonych przez Committee on Publication Ethics (COPE) – “Best Practice Guidelines for Journal Editors”.

Zasady dotyczące członków redakcji

Zasada fair play

Teksty zgłaszane do publikacji są poddawane ocenie pod względem merytorycznym. Kwestie takie, jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów nie mają wpływu na ocenę artykułów.

Zasada poufności

Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności. Informacje na temat zgłoszonych tekstów nie są ujawniane nikomu oprócz osób upoważnionych, tzn. autorów, recenzentów, członków zespołu redakcyjnego oraz wydawcy.

Decyzje dotyczące publikacji

Redaktor czasopisma podejmuje decyzję, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji redaktor kieruje się polityką wydawniczą czasopisma oraz wymogami prawnymi odnoszącymi się do kwestii zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu tej decyzji redaktor naczelny może konsultować się z innymi redaktorami lub recenzentami.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów

Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani przez żadne inne osoby biorące udział w procedurach wydawniczych.

Zasady dotyczące recenzentów

Wkład w prace zespołu redakcyjnego

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także współpracować z autorami w celu doskonalenia publikowanych tekstów.

Zasada kwalifikacji i terminowości

W przypadku, gdy recenzent zaproszony do pracy nad tekstem uważa, że nie ma kwalifikacji niezbędnych do jego oceny lub nie będzie w stanie przygotować recenzji w ustalonym terminie, powinien niezwłocznie poinformować o tym zespół redakcyjny.

Zasada poufności

Wszystkie recenzowane teksty mają charakter poufny. Niedopuszczalne jest ujawnianie ich treści osobom trzecim, za wyjątkiem osób do tego upoważnionych przez redaktora naczelnego.

Zasada zachowania standardów obiektywności

Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest niedopuszczalna. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł

Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać relewantne publikacje, które nie zostały zacytowane przez autora. Wszystkie stwierdzenia, które mają swoje źródło w opublikowanych już pracach, powinny być opatrzone odpowiednimi cytowaniami w tekście. Ponadto w przypadku zauważenia istotnych podobieństw do prac już opublikowanych, recenzenci powinni zgłosić ten fakt redakcji.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów

Informacje zwarte w recenzowanych tekstach muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane przez recenzentów na własny użytek. Nie mogą oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej

Autorzy tekstów zgłaszanych do publikacji są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych badań oraz obiektywnej interpretacji wyników. Zebrane dane oraz całość prac powinny być szczegółowo opisane w sposób umożliwiający powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne.

Zasada oryginalności publikacji

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W sytuacji, gdy wykorzystują badania lub stwierdzenia innych autorów, powinni oznaczać je jako elementy cytowane. Wszelkie formy plagiatu, jako zachowania etycznie naganne, będą traktowane zgodnie z art. 115 (i następne ustawy) z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 287 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (http://www.dziennikustaw.gov.pl).

Zasada udostępniania danych

Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieopracowanych wyników badań, w związku z tym powinni zapewnić dostęp do tych danych. Powinni również, w miarę możliwości, przechowywać te dane przez pewien czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania redundantnym publikacjom

Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych publikacji do więcej niż jednego czasopisma jest niedopuszczalne i uznawane za nieetyczne.

Zasada rzetelności źródeł

Publikacje, które zostały wykorzystane przy pisaniu tekstu powinny być zawsze dokładnie zacytowane. Autorzy winni również podać tytuły publikacji, które miały decydujący wpływ na kształt ich pracy. Informacje uzyskane prywatnie, w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi nie mogą być wykorzystywane w tekście bez pisemnej zgody tych osób.

Zasady autorstwa pracy

Osoby wskazane w zgłoszonym tekście jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący udział w tworzeniu publikacji: koncepcji, projektu, wykonaniu oraz interpretacji wyników opisywanych badań. Informacje o wszystkich osobach, które w jakimś stopniu przyczyniły się do powstania publikacji, powinny pojawić się w tekście. Autor zgłaszający tekst do publikacji winien zadbać o właściwe oznaczenie tych osób w tekście oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy akceptują artykuł w formie zgłaszanej do publikacji.

Zasada konfliktu interesów

Autorzy muszą wskazać wszelkie istotne czynniki o charakterze finansowym lub sytuację konfliktu interesów, jeśli mogą być one uznane za mające wpływ na wyniki lub ich interpretację. Wszystkie źródła finansowego wsparcia badań muszą zostać podane do wiadomości.

Zasady dotyczące błędów w tekstach zgłoszonych do publikacji

W sytuacji, gdy autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w zgłoszonym tekście, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym redakcję czasopisma i współpracować z nią w celu wycofania tekstu lub poprawienia zaistniałych błędów.